Urologie pro praxi, 2011, číslo 3

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(3): 143

Přehledové články

Terapie non-neurogenních poruch mikce u mužů

Treatment of non-neurogenic voiding dysfunction in men

MUDr.Květoslav Novák, FEBU

Urol. praxi, 2011; 12(3): 147-151

Terapie non-neurogenních poruch mikce u mužů je zaměřená na symptomy dolních močových cest. Jejich prevalence narůstá s věkem a týkají se zejména mužů s benigní hyperplazií prostaty a hyperaktivním močovým měchýřem. Nejčastěji používanými skupinami léků jsou α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy a antimuskarinika. Kombinovaná léčba má zvláštní indikace, které jsou v přehledu vysvětleny.

Algoritmus léčby metastatického karcinomu ledviny

Treatment agorithm in metastatic renal cell carcinoma

MUDr.Hana Študentová

Urol. praxi, 2011; 12(3): 152-157

Terapie metastatického renálního karcinomu zažila v posledních letech velkou proměnu díky vývoji cílené léčby, jejíž použití se stalo standardem v léčebných postupech tohoto závažného onemocnění. V současné době se v klinické praxi používají dvě skupiny léků: inhibitory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a jeho receptoru (VEGFR), druhou skupinu tvoří inhibitory mTOR. Účinnost jednotlivých cílených molekul byla ověřena v klinických studiích, mají své indikace a je znám profil jejich nežádoucích účinků. Součástí léčebné strategie zůstává, je-li indikována, cytoredukční nefrektomie.

Kostní metastázy u karcinomu prostaty a ostatních urologických nádorů - 1. část

Bone metastasis in prostate cancer and other urological malignancies - 1st part

MUDr.Otakar Čapoun

Urol. praxi, 2011; 12(3): 158-163

Metastatický karcinom prostaty je závažným onemocněním s možností pouze paliativní léčby. V naprosté většině případů pacienti s kastračně rezistentním karcinomem prostaty umírají s kostními metastázami. Postižení skeletu je zatíženo vysokou morbiditou a výraznými bolestmi, což má za následek snížení kvality života pacientů. Nové léčebné metody využívají poznatků výzkumu patofyziologie metastatického procesu, především faktorů ovlivňujících vznik a vývoj kostních lézí. Laboratorní markery spolu se zobrazovacími metodami přispívají k hodnocení rozsahu onemocnění a odpovědi na léčbu, v matematických modelech se pak užívají k odhadu prognózy pacientů....

Infekce močových cest - a co muži ?

Urinary tract infection - and what about men ?

MUDr.Petr Macek, Ph.D., FEBU

Urol. praxi, 2011; 12(3): 164-168

Infekce dolních močových cest a pohlavních cest u mužů, jako jsou uretritida, prostatitida, epididymitida, orchitida a cystitida jsou stále aktuální, i když netvoří největší díl problematiky urologů. Každý urolog by měl problematiku infekcí znát, aby byl schopen orientovat se ve specifikách antibiotické léčby podle typu onemocnění a stejně tak by si měl být vědom nutnosti komplexního vyšetření urotraktu v indikovaných případech nebo vyšetření a také léčby partnerky/-a u pohlavně získaných onemocnění.

Hormonální terapie v radiační léčbě lokálně pokročilého karcinomu prostaty

Hormonal treatment in radiation therapy for locally advanced prostate cancer

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(3): 170-172

Hormonální léčba souběžně nebo po ukončení radioterapie u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty prodlužuje celkové přežití, přežití v závislosti na karcinomu prostaty a přežití bez příznaků nádorového onemocnění.

Diagnostika a terapie urolitiázy

Diagnosis and treatment of urolitiasis

MUDr.Aleš Petřík, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(3): 173-179

Základní screeningovou metodou v diagnostice urolitiázy je sonografie. Z rentgenových metod jednoznačně nativní spirální CT nahrazuje vylučovací urografii pro vyšší senzitivitu a specificitu. Pokud chceme plánovat terapii nefrolitiázy, je vhodné doplnit kontrastní vyšetření. Přínos CT vyšetření je však vždy nutné porovnat se zvýšenou radiační zátěží pacienta. V terapii ureterolitiázy je primárně indikována konzervativní terapie, a to užití α1 blokátorů, které zvýší pravděpodobnost odchodu konkrementu a zkrátí dobu do jeho odchodu. ESWL a uretroskopie představují ekvivalentní metody volby v celém rozsahu ureteru. Ureteroskopie dosahuje...

Komentáře

Komentář k článku doc. Těšínského „Nutriční a metabolické aspekty perioperační péče u cystektomie“ Urol. Praxi, 2011; 12(2): 114-116.

MUDr. Kateřina Bartoníčková

Urol. praxi, 2011; 12(3): 191

Sdělení z praxe

Enzymoterapie urogenitálních infekcí Chlamydia trachomatis

Wobenzym.

MUDr.Miroslav Förstl, Bc.Miroslava Förstlová, doc.MUDr.Olga Ryšková, CSc., MUDr.Ivo Kalousek, Ph.D., MUDr.Pavel Navrátil, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(3): 180-182

Cílem práce je publikace výsledků efektu samotné antibiotické terapie (ATB) a následně i její kombinace se systémovou enzymoterapií u akutních nekomplikovaných urogenitálních infekcí Chlamydia trachomatis. Již dříve jsme publikovali výsledky samotné terapie azitromycinem (AZT: 1 × 500 mg/den po 3 dny) a stejné terapie v kombinaci s Wobenzymem (W: 3 × 5 tbl/den po 14 dní). Nyní předkládáme i výsledky naší druhé studie, kde jsme sledovali prakticky totéž – tedy kombinaci stejné enzymoterapie s jiným ATB, s klaritromycinem (CLR: 2 × d 500 mg tbl. formy bez řízeného uvolňování po 14 dnů). Úspěšnost samostatné terapie CLR (opět dle výsledku...

Aktinomykóza ledviny

Renal actinomycosis

MUDr.Ján Čičila, MUDr.Aleš Petřík, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(3): 183-184

Aktinomykóza ledviny je velmi vzácným onemocněním. V literatuře bylo popsáno jen několik případů postižení uropoetického systému. Diagnostika není jednoduchá vzhledem k raritnímu výskytu v této lokalizaci a z toho plynoucímu faktu, že se na tuto možnost v diferenciální diagnostické rozvaze nepomýšlí. V této práci uvádíme kazuistiku pacienta, který byl na naše oddělení přeložen z plicního oddělení okresní nemocnice pro suspektní abscedující generalizovaný tumor pravé ledviny. Pro septický stav pacienta byla provedena nefrektomie, kdy histologické vyšetření ukázalo aktinomykotické postižení ledviny. Klíčovou rolí v léčbě je časná diagnóza a cílená...

Pro sestry

Laparoskopie - péče o nástroje

Laparoscopy - care of instruments

Jiřina Černá

Urol. praxi, 2011; 12(3): 187-188

Článek stručně popisuje začátky laparoskopických operací a péči o laparoskopické nástroje.

Informace

Kontrastní látky s obsahem gadolinia a nefrogenní systémová fibróza

MUDr.Jana Mladá, MUDr.Petra Vacková

Urol. praxi, 2011; 12(3): 189-190

Možná souvislost mezi nefrogenní systémovou fibrózou (NSF) a kontrastními látkami s obsahem gadolinia (GdCA) byla poprvé popsána v lednu 2006 (1). Od té doby případů NSF přibývá a podezření na možnou souvislost s GdCA bylo potvrzeno. Jsou k dispozici doporučení k prevenci tohoto vzácného, ale závažného onemocnění.

Dobrá rada z praxe

Jak správně provádět hygienu rukou?

How to perform hand hygiene?

MUDr.Dana Hedlová

Urol. praxi, 2011; 12(3): 185-186

Existuje celá řada faktorů, které mohou zvyšovat riziko získání nemocniční infekce, ale vysoká úroveň postupů kontroly infekcí toto riziko minimalizuje. Ve zdravotnických zařízeních představuje hygiena rukou účinný postup v prevenci šíření potenciálně fatálních infekcí od pacienta k pacientovi a od pacienta ke zdravotníkovi a naopak. Hygiena rukou je jedním z nákladově nejefektivnějších opatření v kontrole infekcí.

Test

Autodidaktický test 3/2011

Urol. praxi, 2011; 12(3): 193-194


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.