Urologie pro praxi, 2011, číslo 2

Slovo úvodem

Správný životní styl

Bc. Jarmila Bartová

Urol. praxi, 2011; 12(2): 75

Přehledové články

Karcinom ledviny - současná situace a integrace miniinvazivních technik (vertebroplastiky, cementoplastiky, selektivní embolizace a radiofrekvenční ablace), biologické a konvenční chirurgické léčby

Renal carcinoma - current situation and integration of mini-invasive techniques (vertebroplasty, cementoplasty,

MUDr.Ivan Kolombo, FEBU, MUDr.Radko Kříž, prof.MUDr.Josef Vymazal, DrSc., MUDr.Jiří Poněšický, MUDr.Jiří Weichet, MUDr.Jaroslav Porš, MUDr.Iva Zemanová, MUDr.Richard Pabišta, MUDr.Martina Poršová, MUDr.Michal Toběrný, MUDr.Stanislav Černohorský, MUDr.Pavel Beňo, MUDr.Josef Kašík, MUDr.Slavomír Blažej, MUDr.Jan Tobiáš, MUDr.Jan Zaplatílek, MUDr.Leoš Gronka, MUDr.Milan Bartůněk

Urol. praxi, 2011; 12(2): 80-90

Karcinom ledviny (RCC) je nejmalignějším urologickým nádorem a Česká republika má největší výskyt karcinomu ledviny na světě. Významná část nemocných je primárně diagnostikována až ve stadiu pokročilého onemocnění nebo k progresi dochází v průběhu dalšího sledování. Základem léčby pokročilého onemocnění je komplexní léčba integrující především chirurgické či nové miniinvazivní ablační techniky s léčbou systémovou. Mezi největší pokroky léčby u generalizovaného onemocnění patří biologická léčba s použitím nových, do klinické praxe již zavedených preparátů, mezi něž patří: sunitinib (Sutent®), sorafenib (Nexavar®), bevacizumab (Avastin®),...

Nykturie - jak ji znáte i neznáte

Nocturia - as you know it or not

MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(2): 92-96

Nykturie je symptom, který může negativně ovlivňovat kvalitu života. Pokud je její příčinou noční polyurie, která není příznakem jiného závažného interního onemocnění, má urolog v rukou možnost účinně zasáhnout do léčby symptomů. Léčba nykturií při noční polyurii vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje režimová opatření a medikamentózní léčbu desmopresinem (MINIRIN MELT®). Při dodržení doporučených zásad použití desmopresinu, je tato léčba vysoce efektivní a bezpečná.

Inkontinence moči, diagnostika a léčba

Urinary incontinence, diagnosis and treatment

MUDr.Libuše Vilhelmová

Urol. praxi, 2011; 12(2): 97-99

Inkontinence je definována Mezinárodní společností pro inkontinenci (ICS) jako stav nedobrovolného úniku moči. V prvé řadě je nutné určit typ inkontinence. Léčba se rozděluje na konzervativní, farmakologickou a chirurgickou. Zvláštní kapitolu tvoří léčba stresové inkontinence u mužů.

Souhrn novinek cílené biologické léčby renálního karcinomu

Advances in targeted biological therapy for renal carcinoma

MUDr.Petra Holečková

Urol. praxi, 2011; 12(2): 100-104

Renální karcinom je nádorem chemorezistentním i radiorezistentním. Jedinou kurativní metodou léčby je v časném stadiu tohoto onemocnění chirurgická léčba. Převratnou změnu v terapii metastatického renálního karcinomu přinesla v posledních několika letech cílená biologická léčba, při níž jsou využívány inhibitory tyrozinkinázových receptorů, inhibitory mTOR i monoklonální protilátka vážící VEGF.

Lokalizovaný karcinom prostaty - diagnostika a léčba

Localized prostate cancer - diagnosis and treatment

MUDr.Michal Balík, MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(2): 105-110

Karcinom prostaty je nejčastější malignitou mužů v Evropě a USA s třetí nejvyšší mortalitou. Po zavedení PSA do rutinní praxe došlo ke znásobení incidence KP při stagnující hladině mortality. Tyto výsledky jsou přičítány jednak posunu k nižším klinickým stadiím onemocnění v době diagnózy a jednak zlepšení terapeutických postupů.

Prevence a možnosti léčby erektilní dysfunkce vzniklé po radikální prostatektomii

Prevention and treatment of erectile dysfunction following radical prostatectomy

MUDr.Azat Chamzin, CSc., MUDr.Ivo Vermousek, MUDr.Radomír Zachoval, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(2): 111-113

Se zvyšující se incidencí karcinomu prostaty (KP) narůstá počet kurativně efektivních radikálních prostatektomií (RP) prováděných různými způsoby. Nejčastějšími komplikacemi v pooperačním období jsou inkontinence moči a erektilní dysfunkce (ED). Pro sexuálně aktivní muže ztráta erekce vede ke značnému poklesu kvality života. Četné publikace potvrzují přínos aktivního přístupu k této problematice jak ze strany urologů, tak i pacientů. Standardní strategie v této otázce neexistuje a kromě operační techniky zahrnuje pravidelné použití různých prostředků k dosažení erekce v pooperační péči. Autoři se zaměřili na současné možnosti prevence a léčby...

Komentáře

Komentář urologa k článku dr. Trojana „Funkční sexuální problémy u žen“

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(2): 134-135

Komentář k článku dr. Holečkové „Souhrn novinek cílené biologické léčby renálního karcinomu“

MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(2): 135

Sdělení z praxe

Autotransplantace ledviny jako možné řešení dlouhé striktury močovodu

Autotransplantation of the kidney as a possible solution of the long ureteral stricture

MUDr.David Míka, MUDr.Pavel Havránek, MUDr.Jan Krhut, MUDr.Ondřej Havránek, MUDr.David Němec

Urol. praxi, 2011; 12(2): 117-119

V kazuistice prezentujeme případ pacienta s oboustrannou dlouhou strikturou močovodu. Popisujeme diagnostiku, terapeutickou rozvahu a následně i definitivní řešení tohoto patologického stavu.

Funkční výsledky radikální retropubické

Functional outcomes of retropubic prostatectomy performed

prostatektomie provedené na Urologické

Urol. praxi, 2011; 12(2): 120-122

MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., doc. MUDr. Petr Morávek, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Abdulbasset Hafuda, MUDr. Petr Prošvic, MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MUDr. Josef Košina Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové Radikální prostatektomie je stále častěji indikována u mladších a relativně zdravých pacientů. Kromě dobrého onkologického výsledku je neméně důležitý i dobrý funkční výsledek. Nejčastějšími komplikacemi jsou inkontinence moči, erektilní dysfunkce, striktura v anastomóze a symptomy hyperaktivního detruzoru. Retrospektivně byl analyzován soubor 489 pacientů, kteří podstoupily radikální retropubickou prostatektomii. Incidence...

Ruptura sleziny - vzácná komplikace extrakorporální litotrypse

Splenic rupture rare - complication of extracorporeal shock wave litotrispy

MUDr.Ján Čičila, MUDr.Aleš Petřík, Ph.D., MUDr.Zdeněk Staněk, MUDr.Jan Starczewski

Urol. praxi, 2011; 12(2): 123-125

Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou patří mezi základní metody léčby urolitiázy. I přes to, že v porovnání s perkutánní nefrolitolapaxií a ureteroskopií, je u ESWL nižší výskyt komplikací, může dojít k závažným život ohrožujícím komplikacím. Případ vzniku ruptury sleziny v odstupu 32 hodin po ESWL u pacienta je prezentován u 66letého pacienta bez jednoznačných rizikových faktorů. Pečlivé sledování pacienta, včasná diagnostika komplikace a neodkladná chirurgická revize je u ruptury sleziny nezbytná. Pokud je pacient léčen ambulantně, je nutné poučení pacienta o možnosti vzniku případných komplikací.

Divertikl močového měchýře imitující cystu podjaterní krajiny

Diverticulum of the urinary bladder imitating infrahepatic cyst

MUDr.Romana Richterová

Urol. praxi, 2011; 12(2): 126-128

Získané divertikly močového měchýře nejsou až tak vzácným nálezem, zejména u pacientů s obstrukčními uropatiemi. Avšak nález objemného divertiklu močového měchýře zasahující až do podjaterní krajiny je v dnešní době, kdy máme k dispozici nejmodernější diagnostické neinvazivní metody, raritou.

Pro sestry

Bolest - problém který nás zajímá

Pain - a problem of common interest

Veronika Pálková, DiS.

Urol. praxi, 2011; 12(2): 129-130

V článku se seznámíme s pojmem bolest, jak a proč bolest vzniká, co ji může ovlivnit a také možnosti léčby či zmírnění projevů bolesti.

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti pri IMC u detí

Management of nursing care in UTIs in children

PhDr.Iveta Ondriová, PhD., MUDr.Anna Sinaiová

Urol. praxi, 2011; 12(2): 131-133

Infekcia močových ciest je v detskom veku druhým najčastejším ochorením, hneď po ochoreniach dýchacích orgánov. Je charakterizovaná prítomnosťou baktérií v uropoetickom trakte. Veľký význam majú rekurentné infekcie močových ciest, pretože môžu viesť k postihnutiu obličiek a rozvoju napr. renálnej hypertenzie, renálnej insuficiencie. Úlohou zdravotníckych pracovníkov je poskytovať informácie rodičom a dieťaťu o zásadách životosprávy, a tým predchádzať, resp. minimalizovať riziko opätovného vzplanutia infekcie.

Informace

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL v roce 2010

MUDr. Jana Mladá

Urol. praxi, 2011; 12(2): 136

 

Zimní setkání urologů v Jeseníkách

Zdeňka Bartáková

Urol. praxi, 2011; 12(2): 137

Loučná nad Desnou, hotel Dlouhé Stráně, 23.– 25. 2. 2011

Dobrá rada z praxe

Nutriční a metabolické aspekty perioperační péče u cystektomie

Nutritious and metabolic aspects of perioperative care at cystectomy

doc.MUDr.Pavel Těšínský, MUDr.Lukáš Bittner, doc.MUDr.Robert Grill, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(2): 114-116

Cystektomie je náročnou urologickou operací, jejíž nedílnou součástí je i nutriční a metabolická péče o pacienta. Autor přináší praktické postřehy nutričního specialisty k celému procesu od indikace až k dlouhodobému sledování pacienta.

Test

Autodidaktický test 2/2011

Urol. praxi, 2011; 12(2): 138-139


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.