Urologie pro praxi, 2011, číslo 1

Slovo úvodem

Co je to vlastně důstojnost?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 3

Přehledové články

Kombinovaná léčba u symptomů dolních močových cest a benigní hyperplazie prostaty

Combined treatment for lower urinary tract symptoms and benign prostatic hyperplasia

MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 7-11

Farmakologická léčba symptomů dolních močových cest (LUTS – lower urinary tract symptoms) se stala v průběhu let prioritní léčebnou modalitou. Monoterapie nevede u části nemocných k dostatečnému ovlivnění LUTS, a tím i kvality života postižených. Řešení pro ně může představovat kombinovaná léčba. Racionální preskripce umožňuje individualizovat farmakologický přístup k léčbě symptomů dolních močových cest.

Praktický přístup k pacientovi s kostními metastázami u urologických nádorů

Practical approach to a patient with bone metastases in urological malignacies

MUDr.Milan Král, Ph.D., MUDr.Martin Hrabec, MUDr.Michal Grepl, Ph.D., doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 12-17

Skeletální postižení je jednou z nejzávažnějších kapitol v diagnostice a terapii pokročilých uroonkologických onemocnění. Jde o komplexní proces narušující normální osteogenezi, který ve svém důsledku vede ke vzniku kostních bolestí, k anémii při postižení kostní dřeně neoplastickými buňkami či jejich působky a hlavně ke snížení stability zejména axiálního skeletu s vyšším rizikem patologických fraktur a s tímto souvisejících míšních kompresí. V přehledném článku prezentujeme současné diagnosticko-terapeutické možnosti u pacientů se skeletálními metastázami. Vedle specifických přístupů v prevenci a terapii kostního postižení (analgoterapie,...

Inkontinence moči u žen - zásady a možnosti diagnostiky a léčby

OAB, léčba inkontinence.

MUDr.Jan Hiblbauer ml., MUDr.Jan Hiblbauer st.

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 18-28

Cílem tohoto článku je popis a vysvětlení fyziologie a patofyziologie kontinence, dělení inkontinence na jednotlivé formy a zběžné seznámení se současnými diagnostickými a terapeutickými možnostmi nejčastějších typů inkontinence moči u žen.

Inkontinence a menopauza

Incontinence and menopause

MUDr.Zuzana Trněná, MUDr.Lukáš Horčička

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 29-32

Uvádíme přehledový článek pojednávající o problému močové inkontinence u žen v období klimakteria. Samovolní nekontrolovatelný únik moči – močová inkontinence – postihuje v průběhu života až 50 % žen. Nejrizikovější skupinou jsou ženy v období kolem menopauzy a po ní. Postupná ztráta funkce vaječníků má za následek pokles hladiny estrogenů. Estrogenní deficit způsobuje atrofii tkání uropoetického traktu se všemi důsledky, včetně vzniku či zhoršení močové inkontinence. Hormonální substituce estrogenů má prokázaný pozitivní vliv na zvýšení kvality života pacientek i zlepšení jejich obtíží, ať již v monoterapii či v kombinaci s dalšími...

Klinický význam histologických nálezů po radioterapii karcinomu prostaty

Clinical significance of histological findings following radiation therapy for prostate cancer

MUDr.Jaroslav Plachý, MUDr.David Ondra, MUDr.Antonín Večeřa

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 33-37

Úspěšnost radioterapie (RT) karcinomu prostaty můžeme hodnotit pomocí sledování prostatického specifického antigenu (PSA). Další možnost poskytuje biopsie prostaty pod ultrasonografickou kontrolou s časovým odstupem od RT. Otázkou zůstává význam tohoto vyšetření v klinické praxi. Histologické nálezy po RT karcinomu prostaty získáme buď ze systematické biopsie prostaty s časovým odstupem po ozáření nebo z materiálu po záchranné radikální prostatektomii („salvage“ radikální prostatektomii – SRP) po RT nebo z endoresekátu po transuretrální prostatektomii (TURP). Hodnocení histologických nálezů patologem je značně obtížné, ozářená...

Funkční sexuální poruchy u žen

Functional sexual disorders in women

MUDr.Ondřej Trojan

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 38-41

Ženské sexuální dysfunkce jsou mnohdy přehlíženy a často bagatelizovány, ale přesto svým nositelkám zhoršují kvalitu života. Ženy s těmito poruchami ovšem často nenalézají odvahu vyhledat pomoc. Nejčastěji se v klinické praxi setkáváme se stavem snížené sexuální apetence a s různými bolestivými symptomy provázejícími koitus. Obvykle je zde nutné kromě terapie farmaky též působení psychoterapeutické a někdy je psychoterapie jedinou formou léčby. V případě zjištěných hormonálních dysbalancí je vhodné hladiny sexuálních hormonů stabilizovat, což je terapie primárně vedená či alespoň supervidovaná gynekology. Bohužel v ČR nejsou dosud registrovány...

Noční inkontinence moči u dospělých

Nocturnal urinary incontinence in adults

MUDr.Eva Burešová, MUDr.Aleš Vidlář, doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 42-43

Na rozdíl od enurézy u dětí, která se vyskytuje relativně často, je noční inkontinence u dospělých symptomem, který se vyskytuje vzácně. V článku se autoři věnují problematice noční inkontinence u dospělých, její diagnostice, rizikovým faktorům, vyvolávajícím příčinám a možností terapie.

Ve zkratce

Akutní stavy v urologii

Urological emergencies

MUDr.Ivan Trávníček, doc.MUDr.Milan Hora, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 44-49

Souhrn nejčastějších chorobných stavů v urologii vyžadující akutní terapeutické řešení. V přehledu uvádíme optimální diagnostické postupy, diferenciální diagnózy a doporučené terapeutické postupy, chirurgické i farmakologické.

Sdělení z praxe

Extraperitoneální laparoskopická radikální prostatektomie

Extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy

MUDr.Miloš Broďák, Ph.D., MUDr.Josef Košina, MUDr.Jaroslav Všetička, Ph.D., MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Petr Hušek, MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 50-54

Extraperitoneální laparoskopická radikální prostatektomie představuje miniinvazivní variantu radikální prostatektomie. Autoři prezentují zkušenosti z prvních 50 operací a srovnávají výsledky a komplikace prvních a posledních 25 pacientů. Po získání zkušeností dochází ke zkrácení operačních časů, ke snížení krevních ztrát a ke sníženému riziku komplikací. Během prvních 25 operací byla nutná 4× konverze na operační výkon a jednou reoperace následující den pro krvácení. Podle publikovaných srovnávacích studií a našich zkušeností je laparoskopická extraperitoneální prostatektomie vhodná miniinvazivní metoda v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty.

Leiomyosarkom skrota

Scrotal leiomyosarcoma

MUDr.Andrea Onderková, MUDr.Tomáš Kokoř, MUDr.Roman Staněk

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 57-58

Leiomyosarkom skrota je vzácný tumor. Ve světové literatuře je popsáno pouze několik desítek případů. Základem terapie je rozsáhlá excize doprovázená dlouhodobým sledováním pro riziko lokální recidivy a vzdálených metastáz. Prezentujeme případ 68letého pacienta s leiomyosarkomem pravé poloviny skrota, u něhož nebyly v době diagnózy zastiženy žádné vzdálené metastázy. Primární nález pomalu rostoucího exofytického tumoru v oblasti penoskrotální junkce vpravo byl ošetřen lokální excizí, histologicky zhodnocen jako leiomyosarkom s pozitivními okraji, a proto byla indikována hemiskrotektomie a orchiektomie vpravo. Histologicky v resekovaných částech...

Informace

Pracovní konference SAU 3.- 4. 12. 2010 hotel International Brno

doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 67-68

Dobrá rada z praxe

Radioterapie karcinomu prostaty - nežádoucí účinky léčby

Radiotherapy for prostate cancer - adverse drug effects

MUDr.Yvona Klementová

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 59-60

Incidence karcinomu prostaty v posledních letech signifikantně přibývá. Vedle radikální prostatektomie je zevní radioterapie jednou z možných metod léčby lokalizovaného karcinomu prostaty.

Test

Autodidaktický test 1/2011

Urolog. pro Praxi, 2011; 12(1): 69-70


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.