Urologie pro praxi, 2010, číslo 6

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Michaela Matoušková

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 295

Přehledové články

Biofeedback v léčbě inkontinence moči u dětí

The urinary incontinence in children - biofeedback treatment

MUDr.Zdeněk Dítě, FEAPU

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 299-301

Biofeedback je metodou léčby inkontinence moči a dysfunkce mikce charakterizované poruchou relaxace pánevního dna či asynchronní aktivitou zevního svěrače močové trubice. Zlepšuje koordinaci funkce detruzoru a zevního svěrače a urychluje proces maturace mikčního reflexu.

Komplikované infekce močových cest

Complicated urinary tract infection

MUDr.Petr Macek, Ph.D., FEBU

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 302-307

Komplikovaná infekce močových cest je taková, která je spojena s anatomickými nebo funkčními odchylkami urotraktu, nebo s faktory zvyšujícími pravděpodobnost vzniku a šíření infekce nebo selhání léčby. Někdy může jít o jedinou příčinu, většinou se ale jedná o kombinaci více faktorů. Základem léčby je správné identifikování příčiny infekce, intenzivní antimikrobiální léčba, řešení případné abnormality urotraktu a celé spektrum podpůrných opatření.

Fyzioterapeutické přístupy v konzervativní léčbě močové inkontinence

Physiotherapeutic approaches in conservative treatment for urinary incontinence

Bc.Romana Holaňová, doc.MUDr.Jan Krhut, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 308-309

Močová inkontinence se stává diskutovaným tématem laické i odborné veřejnosti. Konzervativní nefarmakologická terapie (fyzioterapie) je dle současných doporučení léčbou první volby u všech typů inkontinence nižšího stupně závažnosti. V současnosti existuje několik fyzioterapeutických přístupů. Jediným standardizovaným komplexním přístupem je zatím u nás terapie dle tzv. „Ostravského konceptu“, který díky standardním diagnostickým i léčebným schématům umožňuje hodnocení efektivity takto vedené terapie podle zásad „evidence based medicine“.

Benigní tumory varlete - záchovné operace

Benign testicular tumours - organ-preserving surgeries

MUDr.Pavel Kratochvíl

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 310-312

Toto sdělení chce upozornit na drobné nehmatné benigní tumory varlete, které jsou po zlepšení ultrazvukového vyšetření stále častějšími nálezy v urologických ambulancích. Možnost varle šetřící operace (testis sparing surgery – TSS) se u těchto tumorů nabízí jako metoda volby, ovšem za podmínek přístupu přes tříselný kanál a peroperačního histologického vyšetření. Na závěr bychom chtěli prezentovat tři kazuistiky týkající se varle šetřících výkonů provedených pro benigní nádory varlete.

Azoospermie v reprodukční medicíně

Azoospermia and reproductive medicine

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 313-315

V článku je podán přehled současných názorů na azoospermii. Moderní techniky reprodukční medicíny zvýšily praktický význam rozlišení mezi azoospermií a kryptozoospermií. Genetické příčiny se nacházejí v 5–15 % případů mužů s azoospermií. Obstrukční i neobstrukční azoospermie mohou být podmíněné geneticky, nebo vznikat následkem zánětů nebo úrazů šourku a varlat. Těžké poruchy germinálního epitelu varlat mohou být následkem léčby cytostatiky a/nebo radiací u onkologických pacientů. Velká část případů azoospermie zůstává i dnes etiologicky neobjasněna. Až ve třetině případů azoospermie je podle různých autorů možné získat spermie punkcí...

Diagnostika a léčba vrozených vad zdvojené ledviny u dětí

Diagnosis and treatment of congenital renal duplication in children

MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 316-318

Úplné zdvojení močovodů je častá vývojová anomálie uropoetického traktu, která vzhledem ke složitějšímu embryonálnímu vývoji obou močovodů je častěji spojena s refluxem či obstrukcí vedoucí mnohdy k závažnému postižení horních močových cest. V diagnostickém postupu má rozhodující význam opakované ultrazvukové vyšetření, statická DMSA scintigrafie a mikční cystouretrografie. Věk dítěte, symptomatologie a výsledky všech vyšetření rozhodnou o konzervativním postupu nebo o operačním rekonstrukčním případně ablačním výkonu.

Laparoskopická modifikovaná retroperitoneální lymfadenektomie

Laparoscopic modified retroperitoneal lymph node dissection

MUDr.Marek Schmidt, FEBU, MUDr.Pavel Hanek, MUDr.Štěpán Veselý, Ph.D., MUDr.Pavel Dušek

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 319-322

Retroperitoneální lymfadenektomie (RPLND) patří mezi metody uplatňující se v terapii neseminomových nádorů varlat. Spočívá v kompletním nebo modifikovaném odstranění retroperitoneálních mízních uzlin, které jsou sídlem prvních metastáz. Před zavedením chemoterapie byla jedinou léčebnou metodou navazující na radikální orchiektomii. Především pro náročnost a četné komplikace u klasické otevřené RPLND je adjuvantní chemoterapie metodou volby u neseminomových nádorů varlat. Zavedení modifikované a nervy šetřící techniky snížilo počet komplikací, přesto však nadále zůstává otevřená RPLND náročným operačním výkonem. Laparoskopická technika lymfadenektomie...

Infračervená termometrie a termografie genitálu

Infrared thermometry and thermography of the genitalia

MUDr.Vladimír Kubíček, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 324-326

Infračervená termografie skrota byla vyvinuta Comhairem, a spol. v roce 1976 pro diagnostiku varikokély. Následující studie ukázaly signifikantní zvýšení teplot intratestikulárních a teplot skrotálního povrchu u pacientů s varikokélou. V současných studiích vykazuje skrotální termografie nejvyšší citlivost a přesnost z neinvazivních metod pro detekci varikokély. Termografie je slibnou technologií pro hodnocení fyziologické odpovědi na sexuální podněty u mužů a žen. Změny teploty jsou specifické pro genitál během sexuálního podnětu. Další vývoj má potenciál k využití termografie jako prostředku pro: 1) diagnostiku a hodnocení léčby u sexuálních...

Sdělení z praxe

Emfyzematózní pyelonefritida - život ohrožující stav

Emphysematous pyelonephritis - a life treatening status

MUDr.Petr Hušek, MUDr.Miloš Broďák, Ph.D., MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 327-328

Cílem práce je prezentovat případ úspěšné léčby našeho pacienta s emfyzematózní pyelonefritidou (EP). EP je akutní nekrotizující zánět renálního parenchymu a perirenálních tkání vyvolaných uropatogeny tvořící plyn. EP je vzácné onemocnění s velmi špatnou prognózou. Nejčastěji se vyskytuje u pacientů s diabetem a s obstrukcí močových cest. Základem léčby je časná chirurgická intervence, širokospektrá antibiotika, hydratace a korekce glykémie. Pacient vyžaduje intenzivní monitorování vitálních funkcí a odbornou metabolickou péči.

Onkologické výsledky radikální retropubické

Oncologic results of radical retropubic prostatectomy

prostatektomie provedené na Urologické

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 329-331

MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.1, doc. MUDr. Petr Morávek, CSc.1, MUDr. Pavel Navrátil, CSc.1, MUDr. Abdulbasset Hafuda1, MUDr. Petr Prošvic1, MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.1, MUDr. Josef Košina1, doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.2, MUDr. Jana Šefrová2, MUDr. Jan Jansa2, Jaroslav Pacovský, Ph.D.1 1Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové 2Klinika onkologie a Radiologická a onkologická klinika FN a LF UK Hradec Králové Radikální retropubická prostatektomie je zlatým standardem v operační léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty a v individuálních případech také u pacientů s lokálně ohraničeným karcinomem prostaty. Autoři retrospektivně hodnotí onkologické...

Traumatický uzávěr renální tepny

Traumatic renal artery occlusion

MUDr.Pavel Kratochvíl, MUDr.Filip Čtvrtlík, MUDr.Jiří Kozák

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 332-334

Prezentujeme případ mladého 29letého muže, který byl uhozen několikatunovým nosníkem do oblasti epigastria s následným uzávěrem pravé renální arterie v důsledku vzniku intraarteriálního trombu. Pokus o revaskularizaci angiograficky a následná otevřená revize a rekonstrukce renální arterie goretexovou záplatou však byly neúspěšné. Po 9 hodinách ischemie byla provedena nefrektomie. V diskuzi rozebíráme možnosti revaskularizace.

Použití tkáňového lepidla při ledvinu šetřící parciální nefrektomii

Using of tissue glue in nephron sparing surgery

MUDr.Roman Staněk

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 335-337

Zvyšující se výskyt incidentálních nádorů ledviny ve stadiu T1N0M0 vyvolává stále častější provedení resekčních výkonů se zachováním ledvinného parenchymu, tzv. ledvinu šetřící chirurgii. S rozvojem zkušeností dochází i k rozšíření indikací parciální nefrektomie a rozvoji nových technologických postupů umožňující efektivnější a bezpečnější chirurgický výkon. Prezentujeme kazuistiku resekce tumoru solitární ledviny s použitím tkáňového hemostatického lepidla Floseal. V naší kazuistice chceme tuto techniku popsat a navázat na již publikované zkušenosti v české literatuře.

Pro sestry

Srovnání práce sestry na lůžkovém oddělení a na operačním sále

Comparing the work of a nurse at the inpatient department and in the operating theatre

Renata Slováčková

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 338-339

K napsání článku mě inspiroval krátkodobý pobyt na operačním sále, kde jsem suplovala funkci obíhající sestry. Jinak pracuji na lůžkovém oddělení. Cílem článku je nastínit náplň práce sestry na lůžkovém oddělení a na operačním sále, co je výhodou a nevýhodou v práci na těchto pracovištích.

Informace

56. výroční konference České urologické společnosti, Praha 2010

MUDr.Aleš Petřík, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 340

Olomouc kazuistická - dobrý nápad s budoucností

Mgr. Iva Daňková

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 341

 

Test

Autodidaktický test 6/2010

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(6): 342


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.