Urologie pro praxi, 2010, číslo 4

Slovo úvodem

Co mohou přinést kluby pacientů?

Ing. Josef Mrázek, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 171

Přehledové články

Nykturie - současné možnosti terapie

Nycturia - current modalities of therapy

MUDr.Pavel Drlík

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 176-179

Příčiny nykturie, jako samostatné klinické jednotky, jsou multifaktoriální. Jedná se o stav, kdy je pacient jednou nebo vícekrát během spánku probuzen s potřebou se vymočit. Podle etiologie lze nykturie rozdělit na polyurie, noční polyurie, poruchy jímací funkce močového měchýře a poruchy spánku potenciálně související s nykturií. U všech typů poruch je důležitá úprava pitného režimu a léčba vyvolávajícího onemocnění ve spolupráci s internisty, endokrinology, neurology a psychiatry. Při léčbě noční polyurie se prosazuje stále více léčba desmopresinem. Při poruchách jímací funkce močového měchýře jsou důležitou součástí parasympatolytika a alfa-sympat...

Metastazující karcinom ledviny - současné možnosti léčby

Metastasizing of kidney carcinoma - current treatment possibilities

MUDr.Petr Beneš, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 180-188

Maligní onemocnění ledvin tvoří asi 2–3 % ze všech maligních onemocnění a jejich incidence je v České republice nejvyšší v celosvětovém měřítku. Léčba karcinomů ledviny závisí na klinickém stadiu a celkovém stavu nemocného. Stále zůstává jako základ léčby pacientů s metastatickým karcinomem ledviny chirurgická léčba – nefrektomie. Současné možnosti systémové léčby nemocných s metastatickým onemocněním spočívají v aplikaci molekulární biologické léčby. Používají se tyrozinkinázové inhibitory VEGF receptoru (sorafenib, sunitinib), jako slibné se jeví monoklonální protilátky VEGF (bevacizumab) či inhibitory mTOR kinázy (temsirolimus,...

Úskalí diagnostiky a léčby erektilní dysfunkce

Difficulties in diagnostics and treatment of erectile dysfunction

MUDr.Taťána Šrámková, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 189-191

Úrazová nemocnice, Brno Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU, Brno Erektilní dysfunkce představuje častý problém českých mužů. Vzhledem k tomu, že je jedním z rizikových faktorů ischemické choroby srdeční, musíme muže trpící erektilní dysfunkcí aktivně vyhledávat a účinně léčit. Úskalí diagnostiky představuje absence komunikace na téma impotence v ordinacích praktických lékařů i specialistů, přecenění psychogenní etiologie, podcenění somatické příčiny zejména kardiovaskulárního rizika a nedocenění párového charakteru erektilní dysfunkce. Úskalí léčby spočívá v nevhodném výběru metody léčby, v nespolupracující partnerce, v nedostatečné...

Klinická praxe při hospitalizaci u infekce močových cest

Clinical practice during hospitalization for urinary tract infection

MUDr.Kateřina Bartoníčková

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 192-195

Na léčení infekcí močových cest hospitalizujeme nemocné s akutní infekcí močových cest, s předpokládaným vážným průběhem a možnými komplikacemi onemocnění. Diagnóza je výsledkem klinického, morfologického a laboratorního vyšetření. Velmi důležitá je identifikace původce. Přesto léčbu akutních infekcí zahajujeme bezodkladně empiricky a léčbu cílíme dodatečně podle výsledků mikrobiologického vyšetření. Cílem morfologické diagnostiky je v oboru urologie na prvním místě vyloučení obstrukce. Bez řešení obstrukce nebo drenáže kolekce hnisu nemá další léčba předpoklad úspěchu. Vedle výběru vhodného antibiotika hraje zásadní roli správné dávkovací...

Poruchy mužské plodnosti

Male fertility disorders

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 196-199

Je podán přehled současných možností vyšetřování, hodnocení a léčby poruch plodnosti muže. I při existenci nejmodernějších metod asistované reprodukce je třeba věnovat vyšetřování a léčení poruch mužské plodnosti náležitou pozornost. Hodnocení plodnosti muže musí vycházet z důkladného tělesného vyšetření a z opakovaných vyšetření spermiogramu v několikaměsíčních intervalech.

Adrenokortikální karcinom

Cushingův syndrom, karcinom nadledviny, hyperkortikalizmus, mineralokortikoidy, aldosteron, glukokortikoidy, kortizol, adrenální

MUDr.Marek Broul, MUDr.Jan Schraml, MUDr.Eva Sticová, MUDr.Milouš Derner

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 200-203

Adrenokortikální karcinomy jsou maligní nádory, které vycházejí z buněk kůry nadledvin. Často bývají hormonálně aktivní. Jsou častou příčinou klinicky zřejmého ACTH-independentního Cushingova syndromu. Jejich růst je většinou velmi rychlý. Buňky těchto karcinomů nadledvin jsou obvykle málo diferencované. Pokud se jedná o hormonálně aktivní tumor, projeví se nadprodukcí některého z hormonů. Můžeme se tedy setkat s hyperaldosteronizmem, hyperkortikalizmem bez virilizace nebo s hyperandrogenizmem. Adrenokortikální karcinomy jsou vysoce maligní. K jejich diagnostice je třeba jak zobrazovacích metod, tak i specifických testů. Léčba je operační a...

Spermatologické vyšetření

Semen analysis

MUDr.Vladimír Kubíček, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 204-210

Analýza spermatu, stanovující přesně koncentraci spermií, pohyblivost a morfologii je základním kamenem pro hodnocení mužské fertility. Jak technika odběru spermatu, tak metody laboratorní analýzy mohou dramaticky ovlivnit výsledky. Analýza spermatu vyžaduje specifické technické dovednosti a cvik, stejně jako neustávající péči o kvalitní hodnocení. Pokročilé metody analýzy spermatu a funkční testy jsou cennými nástroji pro vědecké účely, ale mohou významně přispět také k léčbě infertilního páru. Je důležité podpořit používání standardních postupů, aby mohly být stanoveny referenční hodnoty. To umožní zlepšení srovnatelnosti výsledků mezi různými...

Ve zkratce

Urolitiáza - diagnostika a léčba

Urolithiasis - diagnosis and treatment

MUDr.Eva Burešová, MUDr.Aleš Vidlář, MUDr.Martin Hrabec, doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 211-215

Pacienti s urolitiázou jsou důležitou součástí každodenní urologické praxe a řešení tohoto častého onemocnění je také vážným zdravotním, sociálním i ekonomickým problémem pro jednotlivce i společnost. Autoři se snaží stručně a přehledně podat informace týkající se současných možností diagnostiky a léčby urolitiázy. Její etiopatogeneze je multifaktoriální, kdy na vznik konkrementů spolupůsobí řada rizikových faktorů – endogenních i exogenních, renálních i extrarenálních.

Sdělení z praxe

Srovnání účinnosti litotrypse litotryptorem Piezolith 3000 Wolf a litotryptorem Medilit M6

Comparison of efficiency of lithotripsy with Wolf Piezolith 3000 lithotriptor to that with Medilit M6 lithotriptor

MUDr.Roman Král, doc.MUDr.Jan Krhut, Ph.D., MUDr.David Míka

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 216-217

Cílem práce je srovnání účinnosti extrakorporální litotrypse rázovou vlnou na podkladě piezoelektrického impulzu (litotryptor Piezolith 3000 Wolf) a elektrohydraulického výboje (litotryptor Medilit M6). V souboru pacientů se hodnotil koeficient úspěšnosti EQ (Preminger a Clayman). Při použití přístroje Piezolith 3000 Wolf vychází nižší účinnost oproti použití přístroje Medilit M6, výhodou je lepší tolerance litotrypse, nižší spotřeba analgetik a tím vyšší komfort pacienta.

Pro sestry

Alergické reakce při použití kontrastních rtg vyšetření v urologii

Allergic reactions when using contrast radiological examination in urology

Jana Hradilová, MUDr.Šárka Kudláčková

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 218-220

V článku se seznámíme s pojmem alergie, kde a kdy se může objevit. Více je ale zaměřen na alergické projevy po podání kontrastních látek a také látky, které v urologii používáme k aplikaci před rentgenovým vyšetřením. Důležité je pak vědět, jaké jsou léčebné postupy, prevence nebo následná opatření.

Právo v praxi

Nový trestní zákoník a jeho dopady do zdravotnictví

New penal code and its impact on health services

JUDr.Pavel Zajíc

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 221-222

Každoročně přijímají čeští zákonodárci stovky nových právních předpisů. Některé z nich se dotýkají oblasti zdravotnictví jen okrajově, jiné naopak zdravotnictví ovlivňují velmi podstatně. Do druhé skupiny patří zákon č. 40/2009 Sb. – nový trestní zákoník. Nový trestní zákoník, který nahradil předchozí, takřka 50 let platnou právní úpravu začal platit od 1. 1. 2010. Cílem tohoto článku je představit zdravotnické veřejnosti alespoň rámcově, co nového přináší trestní zákoník do oblasti zdravotnictví.

Test

Autodidaktický test 4/2010

 

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(4): 223


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.