Urologie pro praxi, 2010, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Pavel Verner

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 3

-

Přehledové články

Současné možnosti ovlivnění nykturie

Current options of managing nocturia

MUDr.Libuše Vilhelmová

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 7-10

Nykturie je v poslední době často diskutovaný symptom, v minulých letech byla hlavně spojována se stářím, především u mužů s benigní hyperplazií prostaty. Zdá se, že se jedná o složitější problém, četnější také v mladších věkových kategoriích, který je nutné aktivně vyhledávat a léčit. Jeho diagnostika se týká mnoha medicínských oborů, nejen urologie.

Varikokéla, porucha venózní drenáže varlat. Diagnostika, terapie

Varicocele, impairment of the venous efflux from the testis

MUDr.Vladimír Kubíček, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 11-21

Dilatované a stočené, varikózně změněné žíly plexus pampiniformis testis vytváří varikokélu. Zpětný proud krve ve vnitřních spermatických žilách způsobuje poškození funkce varlete a nadvarlete při klinické i subklinické formě postižení. Varikokéla vede k atrofii testis, je nejčastější příčinou mužské neplodnosti. Přítomnost varikokély musí být diagnostikována u všech mužů s abnormálním spermiogramem, i u azoospermie. Palpační vyšetření nemusí být dostačující ke správné diagnostice, diagnostika refluxu žilního je možná termometrií či termografií doplněnou Dopplerovským vyšetřením a vysokofrekvenčním B mode ultrasonografickým vyšetřením. Terapeutické...

Patologie cystických nádorů ledvin dospělých: diferenciální diagnóza, prognóza a význam pro klinickou praxi

Pathology of cystic renal cell carcinoma in adults: differential diagnosis, prognosis and significance for clinical practice

prof.MUDr.Ondřej Hes, Ph.D., doc.MUDr.Milan Hora, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 22-24

Cystické nádory vycházející z ledvinného parenchymu jsou heterogenní skupinou jednotek s rozličnou histogenezou, biologickým chováním i prognózou. Ačkoliv agresivní multicystické tumory jsou extrémně vzácné, existují a urologové o nich musí vědět. Mezi typické zástupce multicystických tumorů je řazen multilokulární multicystický renální karcinom, smíšený epiteliální a stromální tumor ledviny a cystický nefrom. Jako cystické tumory lze uvést papilární renální karcinom a světlobuněčný karcinom, avšak tyto tumory jsou cysticky změněné sekundárně. Kavernózní hemangiom či lymfangiom jsou označovány jako multicystické.

Inkontinence moče po radikální prostatektomii

Urinary incontinence after radical prostatectomy

MUDr.Jaroslav Ženíšek

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 26-28

Inkontinence moče je klinicky významnou komplikací otevřené či laparoskopické radikální prostatektomie, indikované při lokalizovaném karcinomu prostaty. Poté, co se pacient vyrovnal s nádorovým onemocněním a přijal jeho léčbu, čelí problému, který může významně ovlivnit jeho běžný, všední život.

Medikamentózní léčba poruch erekce a její bezpečnost

Medication of erectile dysfunction and its security

doc.MUDr.Michal Pohanka, Ph.D., prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 29-31

Erektilní dysfunkce je poměrně častou poruchou, jejíž incidence stoupá výrazně s věkem. Vysoká účinnost při léčbě erektilní dysfunkce, kterou vykazují přípravky založené na inhibici fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil), svádí někdy k předpisu těchto léků bez dalšího vyšetřování. Je však žádoucí vedle podrobné anamnézy a fyzikálního vyšetření ověřit laboratorně, zda se nejedná o projev onemocnění, jako je diabetes mellitus, hyperprolaktinémie nebo hypogonadizmus. V kontraindikacích stojí na předním místě užívání nitrátů. U pacientů na intenzivní antihypertenzní léčbě nebo se závažnějším kardiálním vyšetřením je na místě...

Ve zkratce

Obézní pacient v lékařské ordinaci

An obese patient at a doctor‘s surgery

MUDr.RNDr.Tomáš Brychta, Ph.D., MUDr.Svetlana Brychtová, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 38-40

systém v jednotlivých zemích. Na boj proti obezitě musí být připraveni prakticky všichni lékaři, protože obézní budou tvořit stále větší část jejich pacientů. V krátkém souhrnu je podán stručný návod, jak přistupovat k obézním pacientům, jak je vyšetřovat a léčit.

Infekce močových cest II - speciální část

Urological infection II - special part

MUDr.Roman Staněk

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 41-44

Infekce močových cest jsou nejčastěji způsobeny gram negativními endogenními bakteriemi, rizikovým faktorem vzniku infekcí jsou poruchy drenáže dutého systému, či poruchy imunity. Postihují všechny věkové i pohlavní skupiny v různé míře v závislosti na rizikových faktorech a případném rizikovém chování jedinců. Diagnostika zahrnuje celou řadu vyšetřovacích postupů s cílem správně a efektivně směrovat terapii.

Sdělení z praxe

Histologický nález nekrózy světlebuněčného karcinomu ledviny - negativní prognostický faktor

Histologic finding of the tumor necrosis in the clear cell renal cancer specimen - the negative prognostic factor

MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Miloš Broďák, Ph.D., MUDr.Petr Hušek, MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Josef Košina, MUDr.Pavel Navrátil, CSc., MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., MUDr.Miroslav Podhola, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 32-35

Cíl práce a metoda: Retrospektivní analýzou souboru 228 operovaných pro tumor ledviny jsme zhodnotili četnost výskytu nekrózy světlebuněčného karcinomu ledviny, tumorspecifické mortality a dobu přežití. Výsledky: Z 228 operovaných byl u 190 nemocných potvrzen světlebuněčný karcinom ledviny. Jeho nekróza byla histologicky potvrzena (nekro+) u 53 nemocných (27,8 %), v této skupině byl nález N+ u 15 nemocných (28,3 %) a M+ u 15 nemocných (28,3 %). Mortalita byla u nekro+ u 67,9 % v mediánu 8 měsíců, u N+ 100 % v mediánu 5 měsíců a u M+ 100 % v mediánu 5 měsíců. Závěr: Nekróza světlebuněčného karcinomu je závažný negativní prognostický faktor...

Časné urologické komplikace po transplantacích ledvin

Early urological complications after kidney transplantations

MUDr.Jaroslav Pernička, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 36-37

užívané transplantačním centrem. Nejvýznamnějšími urologickými komplikacemi byla močová píštěl (6/360, 1,7 %), obstrukce ureterovezikální anastomózy (7/360, 1,9 %) a lymfokéla (6/360, 1,7 %). Bylo zaznamenáno celkem 19 urologických komplikací (19/360, 5,3 %). Operační tým Fakultní nemocnice Olomouc tvoří lékaři Urologické kliniky a cévní chirurgové II. chirurgické kliniky LF UP a FN. Stabilní účast urologů v operační skupině významně snižuje množství urologických komplikací.

Pro sestry

Asistence sestry při biopsii prostaty

Nurse’s assistance in prostate biopsy

Bc.Nataša Sochorová, Božena Mišurdová

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 45-46

Prostata (obrázek 1) je malá žláza, která obklopuje horní část mužské močové trubice. Je umístěna těsně pod hrdlem močového měchýře a svou zadní plochou naléhá na stěnu konečníku. Úlohou prostaty je tvorba tekutiny, která je součástí ejakulátu, který podporuje transport spermií. Karcinom prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocnění mužů u nás, je třetí nejčastější příčinnou úmrtí na zhoubný nádor u mužů v České republice.

Dekubity - prevence a jejich léčba

Decubitus ulcers - prevention and treatment

Stanislava Hilšerová

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 47-49

Dekubity jsou rány, nebo poškození tkáně vyvolané tlakem a vznikají většinou v místech s malou vrstvou tukové, nebo svalové tkáně, tlakem proti kosti. Nejčastěji jsou postiženy obratle krční páteře, lopatky, křížová kost a patní kosti při poloze na zádech. Proleženinami trpí zpravidla pacienti dlouhodobě upoutáni na lůžko a pacienti se sníženou hybností. Dekubity zůstávají přes veškerý pokrok v medicíně stále vážným léčebným i ošetřovatelským problémem. Způsobují utrpení pacientům a dokonce ohrožují jejich životy. Pro sestry znamená pacient trpící proleženinami mnohem větší pracovní zatížení a zvýšenou fyzickou námahu. Boj s dekubity se stal...

Informace

Pracovní konference Sdružení ambulantních urologů (SAU) Brno, hotel International, 15.- 16. leden 2010

doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 50-51

-

Chlamydiová infekce - zákeřný nepřítel

v hotelu Olympic Tristar.

MUDr. Drahomíra Polcarová

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 52-53

Konference o chlamydiových infekcích proběhla 23. října 2009 v Praze. Záměrem pořadatelů bylo uspořádat setkání lékařů všech odborností, které mělo pojmenovat problematiku, poukázat na odraz infekce v humánní medicíně, podat maximum informací. Akce proběhla v hotelu Olympic Tristar.

Test

Autodidaktický test 1/2010

-

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(1): 54

-


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.