Urologie pro praxi, 2009, číslo 6

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 315

Přehledové články

Human papillomavirus v urologii

Human papillomavirus in urology

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Přemysl Grubský, MUDr. Jiří Poněšický, MUDr. Slavomír Blažej, MUDr. Jan Tobiáš, MUDr. Josef Kašík, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Eva Jůzová, MUDr. Jan Hain, MUDr. Leoš Gronka, MUDr. Milan Bartůněk

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 320-327

Infekce lidským papilomavirem (human papillomavirus – HPV) patří mezi nejčastější sexuálně přenosné infekce (STD). HPV je zodpovědný za vznik řady epiteliálních lézí, především v anogenitální oblasti, nejznámější jsou condylomata accuminata. Některé typy HPV mohou způsobit vznik dysplastických slizničních změn a následných malignit urogenitálního traktu (karcinom děložního čípku, anální karcinom, karcinom penisu a vulvy). Diagnostika viditelných lézí je snadná již podle vzhledu, subklinické léze si můžeme ozřejmit pomocí testu s kyselinou octovou. Nejspolehlivější diagnostickou metodou je metoda PCR. U pacientů léčíme pouze viditelné léze,...

Erektilní dysfunkce po operacích v malé pánvi. Současné možnosti léčby - rehabilitace penisu

Erectile dysfunction after pelvic floor operation. Current therapy - penile rehabilitation

MUDr. Martin Sutorý, CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 328-331

Poškození neurovaskulárních struktur při pánevních operacích je příčinou okamžité ztráty zejména reflexní noční erekce. To vede k poklesu průměrné tenze pO2, rychlému rozvoji ireverzibilních vibroproduktivních pochodů s následným vznikem venózního úniku, který i po reinervaci fixuje erektilní dysfunkci. „Rehabilitace penisu“, pro kterou zatím nejsou stanovena pevná pravidla, má za cíl udržet oxygenaci tkání penisu, než dojde k nástupu spontánní erekce. Za základ terapie je zatím považováno podávání inhibitorů 5-fosfodiesterázy (iPDE5). Intrakavernózně aplikované prostaglandiny E1 (PGE1) jsou alternativou nebo nutností u pacientů s úplnou...

Diabetik v ordinaci urologa

Diabetic patient at a urologist‘s office

MUDr. František Musil Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 332-335

Diabetes mellitus je skupinou etiopatogeneticky heterogenních onemocnění, jejichž základním rysem je hyperglykemie. U diabetu 1. typu je přítomen absolutní deficit inzulinu způsobený autoimunitním zánětem, který postihuje B-buňky pankreatu. Při dispenzarizaci diabetika 1. typu se snažíme co nejtěsněji napodobit fyziologickou sekreci inzulinu (bazál–bolus) pomocí intenzifikovaného inzulinového režimu nebo inzulinové pumpy. U diabetu 2. typu je vedle inzulinové rezistence pravidelně přítomna také porucha sekrece inzulinu s relativním deficitem inzulinu. Při dispenzarizaci diabetika 2. typu je třeba opakovaně hodnotit vzájemný poměr inzulinové...

Hormonální léčba karcinomu prostaty

Hormonal therapy for prostate cancer

MUDer. Jan Jansa, prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 336-338

Hormonální manipulace v léčbě karcinomu prostaty je v současné době metoda volby nejen pro pokročilé a metastatického onemocnění, ale i v případě lokalizovaného či lokálně pokročilého onemocnění. Je však nezbytné ji vnímat v kontextu multimodálního léčebného přístupu a preferovat takový postup, který prokazatelně prodlužuje život pacienta a udržuje kvalitu jeho života.

Ve zkratce

Infekce močových cest I. - obecná část

Urological infection I - general part

MUDr. Roman Staněk

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 344-346

Infekce močových cest jsou nejčastěji způsobeny gramnegativními endogenními bakteriemi, rizikovým faktorem vzniku infekcí jsou poruchy drenáže dutého systému či poruchy imunity. Postihují všechny věkové skupiny obou pohlaví v závislosti na rizikových faktorech a případném rizikovém chování jedinců. Diagnostika zahrnuje řadu vyšetřovacích postupů s cílem správné a účinné léčby.

Základní charakteristika akutního selhání ledvin

Basic features of acute renal failure

doc. MUDr. Miroslav Merta CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 347-350

Akutní selhání ledvin (resp. dle novější terminologie akutní poškození ledvin) je klinický syndrom, vyznačující se náhlým poklesem renálních funkcí, spojeným s retencí dusíkatých látek a dalších katabolitů. Jedná se o závažný stav, spojený s významnou morbiditou i mortalitou. Prognóza akutního selhání ledvin je úzce závislá na vyvolávající příčině, stupni poškození ledvin v době diagnózy a kvalitě poskytnuté léčby. Včasným stanovením diagnózy a rychlým poskytnutím příslušné péče lze značnou část případů akutního selhání ledvin příznivě ovlivnit a snížit riziko dalších klinických komplikací i riziko vzniku chronického selhání ledvin.

Sdělení z praxe

Jednodenní antibakteriální profylaxe u biopsie prostaty

One-day antibacterial prophylaxis for prostate biopsy

MUDr. Miloš Broďák Ph.D, MUDr. Jaroslav Pacovský, MUDr. Josef Košina, MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Pavel Navrátil CSc, MUDr. Miroslava Romžová, MUDr. Miroslav Louda Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 339-340

Transrektální biopsie prostaty je základní vyšetřovací metoda v diagnostice karcinomu prostaty. Cílem antibakteriální profylaxe je minimalizovat riziko infekčních komplikací spojených s tímto výkonem. Autoři prezentují vlastní zkušenost s profylaktickým krátkodobým podáváním perorálních chinolonů. Zhodnocením výsledků se prokázalo, že jednodenní antibakteriální profylaxe je účinná a bezpečná.

Flexibilní ureterorenoskopie v léčbě nefrolitiázy: zkušenosti u 46 nemocných

Flexible ureterorenoscopy in the treatment of kidney stones

MUDr. Peter Dančík, MUDr. Vladimír Košař, MUDr. Rostislav Kuldan

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 341-342

Flexibilní ureterorenoskopie (URS) s užitím HoYAG laseru a nitinolových extrakčních košíků umožňuje účinně léčit konkrementy ve všech částech dutého systému ledviny. Smyslem článku je prezentace efektivity a bezpečnosti flexibilní URS v léčbě malých a středně velkých konkrementů v ledvinné pánvičce a kališích. Prezentujeme výsledky léčby 46 pacientů, operovaných touto metodou na našem pracovišti.

Případ dlouhotrvajícího priapizmu

A case of a long-lasting priapism

MUDr. Radim Skalka

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 343

Uvádíme případ dlouhotrvajícího priapizmu u 32letého muže, který byl úspěšně léčen konzervativně.

Pro sestry

Edukace stomika při propuštění

Educating a stoma patient at discharge

Hana Mišurcová

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 351

Odstranění močového měchýře (radikální cystektomie) se většinou provádí při nádorovém postižení močového měchýře. Jeho funkci je nutné nahradit, a to nejčastěji pomocí části tenkého střeva. Při operaci dle Brickera (ureteroileostomie) jsou močovody napojeny na exkludovanou kličku tenkého střeva, která je vyústěna na břicho (stomie) a na kůži okolo se lepí sběrný sáček.

Informace

55. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 352

Zpráva z průběhu Sympozia o hormonální léčbě karcinomu prostaty - Atény 2.- 4. 10. 2009

MUDr. Michaela Matoušková

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 353

Test

Autodidaktický test 6/09

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(6): 354


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.