Urologie pro praxi, 2009, číslo 4

Slovo úvodem

Založení České společnosti paliativní medicíny

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(4): 211

Přehledné články

Primární hormonální léčba lokalizovaného karcinomu prostaty

Primary hormone therapy for localized prostate cancer

MUDr. Vladimíra Stáhalová

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(4): 215-217

Hormonální terapie (HT) karcinomu prostaty vede k odložení klinické progrese ve všech stadiích onemocnění. Lokálně pokročilé a regionální stadium (T3N0–1M0GX) je doménou neadjuvantní nebo adjuvantní hormonoterapie v kombinaci s radioterapií (RT). V posledních dvou dekádách byl v léčbě karcinomu prostaty učiněn významný pokrok (tabulka 1). Snížení mortality je dosaženo časnou diagnózou, zlepšením chirurgických a radioterapeutických technik a zavedením hormonální léčby do primární terapie. Doporučené postupy jsou ověřeny klinickými pokusy, které kombinují agresivní léčbu primárního nádoru s hormonální léčbou ve stejném čase. Před léčbou je...

Pokročilý karcinom ledviny - současné trendy terapie (2. část)

Advanced kidney cancer - current trends in treatment (part 2)

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jiří Poněšický, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Radko Kříž, MUDr. Michal Toběrný, MUDr. Stanislav Černohorský, MUDr. Pavel Beňo, MUDr. Josef Kašík, MUDr. Slavomír Blažej, MUDr. Jan Tobiáš, MUDr. Leoš Gronka, MUDr. Milan Bartůněk

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(4): 218-230

Karcinom ledviny (RCC) je nejmalignějším urologickým nádorem a Česká republika patří mezi země s jeho nejčastějším výskytem na světě. Významná část nemocných je stále ještě primárně diagnostikována až ve stádiu pokročilého onemocnění nebo k progresi dochází v průběhu dalšího sledování. Druhá část článku se věnuje významu a integraci chirurgické léčby, případně dalších alternativních miniinvazivních technik, léčbě lokálně pokročilého či metastazujícího karcinomu ledviny (mRCC) při v součastnosti používaných režimech cílené biologické léčby. Pozornost je věnována prognostickým kritériím a výběru nemocných k jednotlivým způsobům cílené biologické...

Pooperační péče a výživa pacientů po cystektomii

Postoperative care and nutrition of patients following cystectomy

MUDr. Kateřina Bartoníčková

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(4): 231-233

Podmínkou úspěšné cystektomie je správná indikace, technické provedení a pooperační péče. Standardní pooperační medikamentózní postupy zahrnují prevenci trombembolické nemoci, podávání antibiotik, prokinetik, antiulceróz a mukolytik. Nedílnou součástí je i parenterální výživa podle typu zvolené střevní náhrady. Od 7.– 10. pooperačního dne se snažíme o časný návrat k enterální výživě. U většiny nemocných mají ve fázi parenterální výživy nespornou výhodu „all-in-one“ vaky. Péči o nemocné po cystektomii se věnuje tým sester a lékařů, kteří zaručují individuální přístup podle techniky operace, komorbidit, pooperačního vývoje a komplikací....

Tlumení bolesti po urologických operacích

Effective pain therapy after urology surgical procedures

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(4): 234-237

Účinná léčba pooperační bolesti se v rozvinutých zemích stává jedním z aktuálních požadavků chirurgické léčby. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny reagovala na tento trend a vydala doporučení pro léčbu akutní pooperační bolesti mezi svými doporučenými postupy. Článek podává krátký přehled základních analgetik a analgetických technik pro tišení akutní poope rační bolesti urologických pacientů. Základními principy pooperační analgezie je nejen znalost účinnosti jednotlivých preparátů, ale i organizační opatření, která znamenají pravidelně měřit a zaznamenávat intenzitu bolesti, včas reagovat na naměřené údaje a zahájit léčbu...

Ve zkratce

Inkontinence moči z pohledu gynekologa

Urinary incontinence from a gynaecologist’s perspective

MUDr. Petr Dzvinčuk Ph.D, MUDr. Otakar Müller, MUDr. Eva Látalová

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(4): 238-243

Močová inkontinence patří k nejčastějším zdravotním postižením ženské populace a některým jejím typem trpí během života přibližně 50 % žen. Není sice spojena s vysokou morbiditou nebo mortalitou, má však zásadní vliv na kvalitu života. Podáváme přehled současného diagnostického a terapeutického přístupu a metod v léčbě inkontinence moči.

Fotoselektivní vaporizace prostaty Green Light laserem - naše první zkušenosti

Photoselective vaporization of the prostate with Green Light laser - our initial experience

MUDr. Theodor Kabilka, MUDr. Roman Veselý

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(4): 244-245

Použití laseru v léčbě benigní hyperplazie prostaty jako snaha najít šetrnější a méně rizikovou metodu než transuretrální resekce, se datuje od osmdesátých let minulého století. Fotoselektivní vaporizace „green light“ laserem se jeví jako nadějná alternativa, která by mohla být použitelná i v případech, kdy je klasická endoresekce kontraindikována.

Pro sestry

Převaz rány za použití V. A. C. systému

Wound dressing changes using the V. A. C. system

Jitka Hanousková

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(4): 247-248

Cílem článku je seznámení se s metodou používanou při sekundárně hojících se ranách, a to i v břišní chirurgii. Mechanizmus účinku, indikace k léčbě, kontraindikace, postup při aplikaci, výhody a zkušenosti s léčbou nás seznámí s touto problematikou.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.