Urologie pro praxi, 2009, číslo 3

Slovo úvodem

Dobrá spolupráce kliniků i v době vrcholné techniky znamená velký přínos pro nemocné

doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 155

Přehledové články

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Possibilities in systemic therapy of the prostate cancer

MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 168-174

Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v podávání látek ovlivňujících primární nádor i metastatická ložiska. Jejím základem je hormonální léčba, doplněná o prevenci a terapii kostních změn a případnou chemoterapii. V článku je uveden souhrn současného stavu problematiky a možnosti použití jednotlivých způsobů léčby.

Význam kombinační terapie v léčbě symptomů dolních cest močových v souvislosti s benigní hyperplazií prostaty

Significance of combination therapy in treating lower urinary tract symptoms associated with benign prostate hyperplasia

MUDr. Jiří Klečka Ph.D, MUDr. Petr Běhounek, doc. MUDr. Milan Hora Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 175-181

Článek předkládá přehled publikovaných studií a informací, zaměřených na mono či kombinační léčbu pomocí α1 sympatolytik (alfablokátorů), inhibitorů 5α-reduktázy (5ARI) a antimuskarinik v léčbě symptomů dolních močových cest (LUTS) spojených s přítomností benigní hyperplazie prostaty (BPH). Autoři seznamují s úlohou jednotlivých léků event. jejich kombinací v léčbě LUTS včetně léčby výtokové obstrukce (BOO) a hyperaktivního močového měchýře (OAB). Již zmíněné alfablokátory a inhibitory 5α-reduktázy jsou známými léky při LUTS na podkladě BPH. Nově používány pak jsou antimuskarinová parasympatolytika a inhibitory 5-fosfodiesterázy.

Pokročilý karcinom ledviny - současné trendy terapie (1. část)

Advanced kidney cancer - current trends in treatment (part 1)

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jiří Poněšický, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Radko Kříž, MUDr. Michal Toběrný, MUDr. Stanislav Černohorský, MUDr. Pavel Beňo, MUDr. Josef Kašík, MUDr. Slavomír Blažej, MUDr. Jan Tobiáš, MUDr. Leoš Gronka, MUDr. Milan Bartůněk

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 182-189

Karcinom ledviny (RCC) je nejmalignějším urologickým nádorem a Česká republika patří mezi země s největším výskytem karcinomu ledviny na světě. Významná část nemocných je stále ještě primárně diagnostikována až ve stadiu pokročilého onemocnění nebo k progresi dochází v průběhu dalšího sledování. První část článku je zaměřena na epidemiologická data, na současný pohled na molekulární patofyziologii rozvoje RCC, na obecné principy cílené biologické léčby, na význam cytoredukční nefrektomie při použití imunoterapie a na jednotlivé možnosti biologické léčby. Druhá část se věnuje postavení a integraci chirurgické léčby, případně dalších alternativních miniinvazivních...

Fimóza - je obřízka řešením problémů s předkožkou ?

Phimosis - does circumcision solve foreskin problems?

MUDr. Ivo Novák Ph.D, doc. MUDr. Richard Fiala, CSc., FEBU

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 190-193

Všeobecně se udává, že „podezření na fimózu“ je mnohem častější, než odpovídá skutečnému výskytu. V práci jsou uvedeny příčiny a důsledky zúžení předkožky a jak konzervativní tak chirurgické možnosti řešení. Je shrnuto doporučení, kdy fimózu řešit časně a kdy možno vyčkávat. Jsou probrány možné komplikace a upozorněno i na význam kosmetického výsledku provedené operace. Hlavními indikacemi k cirkumcizi jsou hlediska nemedicínská, zejména se vztahem k náboženství, kultuře a sociálním poměrům (rituální obřízka), medicínské indikace k obřízce nejsou časté.

Možnosti antikoncepce u mužů

Options of contraception in men

MUDr. Vladimír Kubíček CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 194-199

Spolehlivé kontraceptivní metody pro muže, srovnatelné s ženskou kontracepcí byly již nalezeny. Vybrané postupy se nyní aktivně rozvíjí ve spolupráci andrologů, veřejně prospěšných společností a farmaceutického průmyslu. Klinické studie, využívající lékové prototypy prokázaly, že hormonální přístup k zástavě spermiogeneze poskytuje kontraceptivní účinnost a je reverzibilní s krátkodobou jistotou účinku. Žádný postup nedokázal udržet souvislou azoospermii u všech mužů. Kombinační postupy zahrnují další agens suprimující gonadotropiny, obvykle progestin, kombinovaný s testosteronem, které přiblížily ideál celkové suprese spermio geneze a kontraceptivní účinnosti....

Sdělení z praxe

Sexuální chování české populace

Sexual behaviour of the Czech population

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 160-163

Autoři uvádějí první základní výsledky čtvrtého pokračování reprezentativního výzkumu sexuálního chování populace ČR (1 000 mužů a 1 000 žen starších 15 let) a srovnání aktuálních charakteristik tohoto chování s předchozími výzkumy z let 1993, 1998 a 2003. Výsledky svědčí jednoznačně o tom, že trendy v této oblasti jsou spíše příznivé. Zatímco věk první soulože se nesnižuje, počty sexuálních partnerů uváděných za posledních 12 měsíců se snižují, počty uživatelů kondomů jako ochrany před STD a počty uživatelek hormonální antikoncepce se spíše zvyšují. Z hlediska postojů k sexuálním otázkám zůstává česká populace velmi liberální. V oblasti sexuálních...

Spermiogram po chirurgické sterilizaci - vazektomii

The spermiogram execution after surgery sterilization-vasectomy

MUDr. Miroslav Louda Ph.D, MUDr. Pavel Navrátil CSc, MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Josef Košina, MUDr. Ivo Novák Ph.D, MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Jaroslav Pacovský, MUDr. Eva Šimáková, MUDr. Dana Nováková

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 164-165

Problematika mužské sterilizace není příliš častým tématem urologické praxe. Mnohem populárnější formou prevence otěhotnění je užívání ženské antikoncepce. Získání početnějšího souboru pacientů a vlastních zkušeností týkající se mužské sterilizace je časově náročné. Uvádíme zhodnocení námi ošetřených mužů, včetně případu pacienta s neobvyklým nálezem v kontrolním spermiogramu.

Léčba inkontinence moči kombinací čisté intermitentní autokatetrizace s podáváním fesoterodinu u pacientky se sclerosis multiplex

Management of urinary incontinence with clean intermittent autocatheterization and fesoterodine in patiens with sclerosis multiplex

MUDr. Květoslav Novák

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 166-167

Kazuistika je příkladem léčby inkontinence neurogenního močového měchýře při sclerosis multiplex. Výrazného léčebného úspěchu bylo dosaženo kombinací čisté intermitentní autokatetrizace s podáváním moderního uroselektivního spasmolytika – fesoterodinu – při nesnášenlivosti ostatních antimuskarinik.

Pro sestry

Edukácia pacienta v preddialyzačnom období

Pre-dialysis patient education

PhDr. Dagmar Magurová, PhD, Mgr. Eva Mudráková

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 201-202

Sestra v nefrologickej ambulancii spolu s lekárom vytvárajú priestor pre pacienta pri osvojení si nových vedomostí, poznatkov, nadobudnutí zručností, vytváraní hodnotových, postojových, emocionálnych, vôľových štruktúr vedúce k dosiahnutiu pozitívnej zmeny jeho správania.

Informace

XI. moravské urologické dny, Zlaté Hory 2009

doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 206

Test

Autodidaktický test 3/2009

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 205

Paragrafy v ordinaci

Paragrafy v ordinaci

JUDr. Pavel Zajíc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(3): 204


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.