Urologie pro praxi, 2009, číslo 2

Slovo úvodem

Etiketa - součást našeho profesionálního chování

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 55

Přehledné články

Chlamydia trachomatis - postrach urologické ambulance ?

Chlamydia trachomatis - a urologist‘s nightmare ?

MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 60-64

Infekce vyvolané Chlamydia trachomatis představují v rozvinutých zemích nejčastější pohlavně přenosné bakteriální onemocnění. Infekce sérotypy A, B, C a L jsou příčinou závažných onemocnění tropické a subtropické oblasti a v našich podmínkách se s nimi setkáváme zřídka. Naopak okulogenitální formy postihují obyvatelstvo ekonomicky rozvinutých zemí. Prevalence v populaci má vzestupný trend. Ročně podle WHO je více než 90 milionů všech sexuálně přenosných infekcí vyvoláno bakterií Chlamydia trachomatis. Data z České republiky nejsou známa, protože onemocnění s výjimkou lymfogranuloma venereum a trachomu nepodléhají povinnému hlášení. Oligo- až asymptomatický...

Přehledové články

Současné chirurgické přístupy k léčbě varikokély

Varicocele surgical treatment strategy

MUDr. Ivo Novák Ph.D, doc. MUDr. Richard Fiala CSc, MUDr. Jaroslav Pacovský, MUDr. Miloslav Louda Ph.D, MUDr. Peter Kuliaček, MUDr. Libor Janeček, prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc, MUDr. Jan Raupach

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 66-68

Problematika léčby varikokély je trvale diskutovanou otázkou. Indikace k léčbě se zpřísňují. Mění se volba operačního přístupu z pohledu operatéra i nemocného. V našem příspěvku jsme se snažili shrnout současné trendy v operační taktice. Jako spolehlivé techniky lze doporučit suprainguinální laparoskopický lymfatika šetřící podvaz dle Paloma, inguinální/subinguinální mikrochirurgický podvaz a prográdní skleroterapie testikulární žíly. Tyto techniky jsou zatíženy i nejmenším počtem pooperačních komplikací (přetrvávání nebo recidiva varikokély, pooperační atrofie varlete nebo hydrokéla).

Plastická indurace penisu - lokální léčba verapamilem

Plastic induration of penis - local therapy with verapamil

MUDr. Libor Zámečník FEBU, Mgr. Marie Korousová

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 69-71

Induratio penis plastica – morbus Peyronie (MP) – je onemocnění charakterizované přítomností fibrózních plaků v tunica albuginea penisu. Primárně se jedná o onemocnění pojivové tkáně, plaky jsou složeny z hlavně z kolagenu a mohou výrazně měnit anatomii a funkci penisu. Léčba je svízelná, zpočátku by měla být vždy medikamentózní. V případě neúspěchu léčby perorální lze využít lokální injekční léčbu s aplikací přímo do plaku. Autor shrnuje literární údaje a výsledky léčby verapamilem u 17 pacientů.

Metabolická problematika v léčbě urolitiázy

Metabolic problems in therapy of urolithiasis

doc. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 72-78

V přehledné práci je uvedena problematika recidivující urolitiázy z hlediska jejího základního dělení, primární prevence a selektivní i neselektivní metafylaxe.

Urologická dispenzarizace po transverzální míšní lézi

Urological continuing care after Transversal Spinal Lesion

MUDr. Martin Sutorý, CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 79-81

U pacientů po transverzální míšní lézi (TML) zpravidla vzniká neurogenní dysfunkce dolních cest močových. Je charakteristická poměrnou nestabilitou stavu a vyžaduje pravidelné sledování. Diagnostika, sledování a vedení terapie by mělo být v rukou specializovaných renomovaných neurourologických center. Do neurologické stabilizace, tj. do 2 let od úrazu, je třeba provádět neurourologické kontroly po 3–6 měsících, později jednou za 1–2 roky, v závislosti na nálezu. Rutinní sledování je možné cestou praktického lékaře či lokálního urologa a to: fyzikální a laboratorní vyšetření jednou ročně, sonograficky jednou za půl roku, sledování moči...

Pohlavní choroby - III. díl

Sexually transmitted diseases - part III

MUDr. Lenka Páralová

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 82-84

Článek úzce navazuje na předchozí Pohlavní choroby I. a II. díl. Pro přehlednost je opět uvedeno stručné rozdělení všech sexuálně přenosných onemocnění. Závěr této trilogie je zaměřen na infekce protozoární, mykotické, parazitární a vybrané bakteriální.

Ve zkratce

Analgetická léčba nádorové bolesti v urologii

MUDr. Boris Leštiansky, MUDr. Marek Hakl Ph.D, MUDr. Radovan Hřib

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 91-92

Sdělení z praxe

Střelné poranění penisu

Gunshot injury of the penis

MUDr. Daniela Strmenská, MUDr. Karel Franěk

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 85-86

Autoři prezentují případ 33letého muže se střelným poraněním penisu. Uvedena diagnostika a operační řešení s včasnou extrakcí cizího tělesa sledovanou anatomickou i funkční reparací ad integrum.

Pro sestry

Úloha sestry při zjišťování stavu podvýživy

The nurse‘s role in identifying malnutrition

Bc. Vladislava Šenkýřová

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 87-89

Podvýživa je dlouhodobý proces, při kterém se organizmu nedostávají základní živiny a látky potřebné k harmonickému tělesnému a duševnímu rozvoji. Bývá označována jako neviditelná humanitární katastrofa. Podle statistiky WHO trpí podvýživou celosvětově přibližně 800 milionů lidí, což je asi 20 % obyvatel rozvojových zemí. V roce 2000 zemřeli v důsledku podvýživy na celém světě skoro 4 miliony lidí, z nichž 99 % bylo z rozvojových zemí. Výzkum ve Fakultní Thomayerově nemocnici odhalil, že malnutrice se vyskytuje u 20–70 % klientů nemocnice. Celých 20 % klientů bylo podvyživeno už při přijetí k hospitalizaci.

Informace

Interaktivní workshop urologů, onkologů a právníků - odborníků na medicínské právo

doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 97-98

Právo v praxi

Mužská sterilizace (vazektomie) - současné medicínské a právní aspekty. Část druhá: medicínské aspekty mužské sterilizace

Male sterilization (vasectomy) - present medical and legal aspects; Part two: medical aspects of vasectomy

MUDr. Zdeněk Mucha, MUDr. Pavel Rajmon, MUDr. Pavla Hluší

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 93-94

Autoři seznamují s indikacemi a technikou provedení sterilizace muže. Zmiňují její nežádoucí účinky a vyvracejí některé laiky tradované pověry o její škodlivosti pro mužský organizmus.

Test

Autodidaktický test 2/2009

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 96

Paragrafy v ordinaci

Paragrafy v ordinaci

JUDr. Pavel Zajíc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2): 95


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.