Urologie pro praxi, 2008, číslo 5

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. MUDr. Petr Morávek CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 211

Přehledové články

Kalciumoxalátová litiáza - zásadní význam sekundární prevence

Ca-oxalate stones: the essential importance of prophylaxis

MUDr. Pavel Rajmon, MUDr. Zdeněk Mucha

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 216-222

Masový výskyt urolitiázy představuje celospolečenský zdravotní, zdravotně-ekonomický a sociální problém. 75 % případů urolitiázy představují kalciumoxalátové konkrementy. Jejich nákladné odstraňování bez odpovídajících profylaktických opatření by mělo konečně patřit minulosti. Znalost patofyziologie, tj. kauzálních a rizikových faktorů vzniku konkrementů, umožňuje správné stanovení sekundární prevence. Touto odpovídající metafylaxí lze dosáhnout nízkého počtu recidiv (10–15 %), přičemž základem úspěchu je dobře informovaný a motivovaný nemocný.

Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

Pharmacotherapy of benign prostatic hyperplasia

MUDr. Martina Poršová, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 223-229

Benigní hyperplazie prostaty (BPH) je nejčastějším benigním nádorem u mužů. Jedná se o chronické progredující onemocnění, které sice obvykle neohrožuje život, ale řadě pacientů jeho příznaky významně zhoršují kvalitu života (23). V minulosti byla v řadě vyspělých zemí operace prostaty nejčastějším operačním výkonem u starších mužů. V posledních dvou desetiletích doznala léčba BPH značných změn. Nyní je nejčastější léčebnou metodou farmakoterapie. Hlavní účinné preparáty jsou alfablokátory a inhibitory 5alfa reduktázy.

Ejakulatorní a orgazmická dysfunkce

Ejaculatory and orgasmic dysfunction

MUDr. Vladimír Kubíček CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 231-234

Nejběžnější ejakulatorní dysfunkcí je předčasná ejakulace. Řada mužů s předčasnou ejakulací trpí po celý život zvýšenou výbavností ejakulačního reflexu. Pokud k ejakulaci nedochází, jedním z prvních kroků je vyšetření moči po ejakulaci na přítomnost spermií, což umožní rozlišit mezi retrográdní ejakulací a anejakulací. Slabý proud moči a pomalé vytékání ejakulátu po orgazmu svědčí o striktuře uretry. Bolestivá ejakulace může být i jedním z projevů neúplného poranění míchy. Orgazmus je podobně jako bolest smyslový vjem a je obtížné jej objektivně kategorizovat. Po chirurgických výkonech, jako jsou operace prostaty, nastává změna v kvalitě vnímání orgazmu....

Současný pohled na OAB a strategii léčby u mužů

Contemporary view to overactive bladder and treatment strategy in male patients

MUDr. Radovan Vrtal Ph.D, MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Michal Grepl, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 236-241

Hyperaktivní měchýř je chronické postižení dolních cest močových, jež se projevuje komplexem symptomů, které jsou velmi obtěžující a z hlediska kvality života limitující. Mezinárodní společnost pro inkontinenci (ICS) již několikrát pozměnila definici a dle zatím poslední platné z roku 2002 charakterizuje OAB jako přítomnost velmi neodkladného nucení na močení, a to většinou v doprovodu frekventní mikce, resp. nycturie či dokonce i urgentní inkontinence. Během posledních několika let je stále víc patrné, že symptomy LUTS a OAB u mužů spolu velmi úzce korelují.

Pohlavní choroby - II. díl

Sexually trannsmitted diseases - part II

MUDr. Lenka Páralová

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 242-245

V článku je uveden stručný přehled všech sexuálně přenosných onemocnění a volně navazuje na předchozí I. díl. Detailně jsou popsány infekce chlamydiové, mykoplazmatické, virové.

Komentáře

Co dokázala česká urologie za posledních 15 let

prof. MUDr. Tomáš Hanuš DrSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 267-268

Sdělení z praxe

Extraluminální ultrasonografie v diagnostice striktur penilní a bulbární uretry

MUDr. Petr Kutílek Ph.D, MUDr. Ivo Novák Ph.D, MUDr. Miloš Broďák Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 247-248

Základem indikace správné léčby striktur přední uretry je pečlivá a přesná diagnostika. Dosud používaná retrográdní uretrografie podává pouze informaci o podélné deformaci močové trubice, kterou zobrazuje jako nepravidelnost v kontrastní náplni lumina uretry. Zásadním diagnostickým faktem pro operatéra je určení rozsahu jizvení (spongiofibrózy) a její hranice se zdravou tkání stěny uretry. Cílem práce je zhodnotit přínos extraluminální ultrasonografie pro diagnostiku striktur močové trubice a pro výběr optimálního operačního postupu.

Rozsáhlá lymfokéla po radikální prostatektomii

MUDr. Petr Hušek, MUDr. Miloš Broďák Ph.D, MUDr. Josef Košina, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 249-250

Cílem práce je prezentovat vzácnou komplikaci po radikální prostatektomii a pánevní lymfadenektomii, a to rozsáhlou lymfokélu. Autoři popisují možnosti léčby této komplikace. Její nejlepší prevencí je provádět lymfadenektomii pouze u vyššího rizika postižení pánevních uzlin a s maximální šetností.

Posouzení funkce ledviny po střelném poranění a záchovné operaci pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA

MUDr. Jiří Doležal Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 251-252

Cíl: prezentovat případ 16letého chlapce, kde byla stanovena funkce a stav parenchymu levé ledviny po jejím střelném poranění a následné záchovné rekonstrukční operaci pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA. Materiál a metoda: 16letý chlapec utrpěl střelné poranění hrudníku (vstřel parasternálně vlevo v úrovni levé prsní bradavky a výstřel paravertebrálně vlevo 3 cm pod obloukem žeberním). Zobrazovací metody zjistily průstřel bránice a žaludku, poranění levého laloku jater a sleziny a poranění levé ledviny, která byla prakticky rozpůlena na dvě části. Byla provedena sutura bránice a žaludku, ošetření levého laloku jater, splenektomie a záchovná...

Metastázy adenokarcinomu rekta do penisu - příčina erektilní dysfunkce

MUDr. Roman Staněk, MUDr. Josef Palas, MUDr. Pavel Vágner

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 253-254

Metastatické postižení penisu je velmi vzácné, nejčastěji z nádorů urogenitálního traktu (prostaty, močového měchýře) a nádorů krevního systému. Kolorektální adenokarcinom jako zdroj metastáz je zmiňován v literatuře jen sporadicky. Prezentujeme 52letého muže s výskytem metastáz kolorektálního adenokarcinomu do korpora kavernóza penisu.

Vymizení scintigrafického obrazu „superscanu“ u pacienta s karcinomem prostaty

MUDr. Daniela Chroustová, MUDr. Josef Šach, MUDr. Martin Lukeš

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 255-258

Karcinom prostaty (KP) je druhé nejčastější nádorové onemocnění u mužů v České republice a histologicky se obvykle jedná o adenokarcinom. V našem sdělení prezentujeme případ pacienta s karcinomem prostaty T4N0M1 s výraznými známkami generalizace základního onemocnění do skeletu se scintigrafickým obrazem superscanu, který po operačním zákroku transureterální prostatektomii (TURP) a bilaterální orchiectomii vymizel a pacient přežíval více než 5 let. Při výše zmíněném stupni pokročilosti nádorového onemocnění v době jeho primodiagnózy je případ svým průběhem velmi neobvyklý.

Spokojenost pacientů s léčbou erektilní dysfunkce

MUDr. Libor Zámečník FEBU, MUDr. Jana Skoupá, Ing. Mgr. Petr Hájek

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 259-262

Práce srovnává spokojenost s léčbou u pacientů s poruchou erekce léčených sildenafilem (Viagra®) s léčbou potravinovými doplňky. U nich máme jen omezené údaje o účincích, a také spokojenosti pacientů s léčbou. Cíl: Přímé srovnání spokojenosti s léčbou u pacientů s erektilní dysfunkcí (ED) léčených sildenafilem – Viagra® (VGR) a potravinovými doplňky (PD). Metodika: Do retrospektivního hodnocení spokojenosti s léčbou erektilní dysfunkce bylo zařazeno ve dvou porovnatelných skupinách celkem 612 pacientů s erektilní dysfunkcí, kteří primárně navštívili urologickou ambulanci pro stabilizované onemocnění jiné než erektilní dysfunkci. Průměrný...

Pro sestry

Inkontinence moči a její dopad na kvalitu života mnoha žen

Bc. Nataša Sochorová, Mgr. Věra Vránová Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 263-266

Močová inkontinence je definována jako jakýkoliv nedobrovolný únik moči. Správný odběr anamnézy představuje v diagnostice močové inkontinence základ úspěchu terapie. Cílem terapie je odstranění potíží nebo alespoň zlepšení kvality života postižených žen.

Informace

Vzpomínka na pana profesora MUDr. Eduarda Hradce, DrSc., u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin

prof. MUDr. Tomáš Hanuš DrSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 269

Česká urologie se dotkla vrcholu světového golfu

doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(5): 270


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.