Urologie pro praxi, 2008, číslo 3

Slovo úvodem

Pečený páv

doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Max. Kašparů Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 103

Přehledové články

Problematika kostních metastáz u karcinomu prostaty

Sceletal metastases in prostate cancer

doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 109-111

Cílem léčby nemocných s karcinomem prostaty je zpomalení nebo prevence vzniku kostních metastáz, vedoucí ke zlepšení osudu nemocných, blokádou interakce nádorových buněk s kostí. Multidisciplinární přístup zahrnuje podávání analgetik, zevní radioterapii, farmakoradioterapii, chirurgickou léčbu, chemoterapii a bisfosfonáty.

Léčba bolesti u intersticiální cystitidy

Pain treatment in interstitial cystitis

MUDr. Pavlína Nosková

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 112-115

Intersticiální cystitida (IC) je chronické a nebakteriální zánětlivé onemocnění močového měchýře. Mezi klinické projevy této nemoci patří: bolest, urgence a polakisurie. Bolest je lokalizována v podbřišku s propagací do malé pánve, křížové oblasti, perinea, genitálií, třísel a stehna. Z patofyziologického hlediska se jedná o bolest smíšenou – nociceptivní viscerální s převahou neuropatické složky. Tu je možné ovlivnit zejména správným výběrem farmak. Přístup k pacientovi musí být multidisciplinární, vyžaduje zejména spolupráci urologa, algeziologa a psychiatra.

Úloha virové infekce v etiopatogenezi karcinomu prostaty: přehled publikovaných studií

Viral infections in the etiopathogenesis of prostate cancer: a review

MUDr. Jan Hrbáček, ml, MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Tomáš Novotný, doc. MUDr. Michael Urban

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 116-119

Autor se v přehledném článku zabývá úlohou virové infekce v etiopatogenezi karcinomu prostaty.

Karcinom ledviny - současné trendy

Renal cell carcinoma - current trends

MUDr. Leoš Gronka, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 120-127

Karcinom ledviny je nejmalignějším urologickým nádorem a Česká republika patří mezi země s jeho největším výskytem na světě. Základní léčbou lokalizovaného onemocnění je operace, v posledních letech se stále častěji užívají miniinvazivní techniky. Patří mezi ně laparoskopie, daVinci® robotické techniky a u rizikových nemocných například radiofrekvenční ablace. U generalizovaného onemocnění statisticky významně zlepšuje přežívání biologická léčba preparáty sunitinib (Sutent®) a sorafenib (Nexavar®). Kostní metastázy karcinomu ledviny jsou v posledních letech ovlivnitelné zoledronátem (Zometa®), který signifikantně snižuje riziko...

Primární retroperitoneální fibróza - morbus Ormond

Idiopathic retroperitoneal fibrosis - Ormond‘s disease

MUDr. Josef Kašík, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 128-132

Primární retroperitoneální fibróza (PRF) je vzácné autoimunitní vaskulární onemocnění nejasné etiologie. Je charakterizováno chronickým nespecifickým zánětem retroperitonea, který může způsobit nefyziologickou fixaci anebo obstrukci v něm obsažených struktur, především ureterů, s velkým rizikem renálního selhání. Sdělení se snaží postihnout různé aspekty PRF a poskytnout doporučení pro diagnostiku, terapii a následnou péči této záhadné choroby. Po zajištění drenáže horních močových cest nejsou názory na další léčbu (ureterolýza, farmakoterapie či kombinace obojího) jednotné. Ve všech případech je nutné další dlouhodobé sledování.

Patofyziologie stresové inkontinence u žen

Patophysiology of stress incontinence by women

MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Radovan Vrtal Ph.D, doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 133-136

Stresová inkontinence (SUI) je sice benigní, ale velmi závažný stav z pohledu obtíží a kvality života pacientek. K její účinné léčbě je nutná dokonalá znalost anatomie i funkce pánevního dna. Proto si tento článek si klade za cíl podat přehled o patofyziologii stresové inkontinence.

Ve zkratce

Benigní hyperplazie prostaty - BPH

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Martina Poršová, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 138-142

Sdělení z praxe

Fokální nefritida, karcinom ledviny nebo metastáza ?

MUDr. David Ondra, MUDr. Jaroslav Plachý, MUDr. Ivo Zlínský

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 143-144

56letá nemocná byla přijata na urologické oddělení pro oboustrannou cystopyelonefritidu, CT vyšetřením byl diagnostikován tumor levé ledviny a patologické ložisko v ledvině pravé. Zvažován oboustranný tumor, metastáza nebo fokální nefritida. Vlevo byla provedena radikální nefrektomie, a po ukončení antibiotické léčby kontrolní CT pravé ledviny, kde byl již jen nález pozánětlivých změn.

Spontánní ruptura angiomyolipomu ledviny

MUDr. Lubomír Janiš, MUDr. Jakub Fejfar

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 145-146

Kazuistika 37leté pacientky se spontánně vzniklým krvácením z tumoru pravé ledviny. Při progredující anemizaci provedena nefrektomie s nálezem ruptury angiomyolipomu, potvrzené histologicky.

Pro sestry

Rehabilitace v urologii

Olga Janská

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(3): 147-150

Rehabilitace je součástí léčebné a preventivní péče. Jejím úkolem je navrátit funkci postiženému orgánu nebo jeho části pomocí speciál­ních technik. Důležitá je aktivizace schopností člověka tak, aby se co nejdříve mohl vrátit zpět do rodinného prostředí, popřípadě do zaměstnání. Rehabilitace v ošetřovatelství je jedna z forem rehabilitace, využívaná u našich urologických pacientů. V praxi to znamená, že do každodenní ošetřovatelské péče zdravotních sester jsou zahrnuty některé prvky fyzioterapie a ergoterapie. Cílem této péče je prevence trofických změn a podpora základních pohybových činností. Rehabilitační prvky zahrnují například pasivní cvičení,...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.