Urologie pro praxi, 2008, číslo 2

Aktualita z Výboru ČUS

prof. MUDr. Tomáš Hanuš. DrSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 97-98

Slovo úvodem

Moderní urologie na prahu třetího tisíciletí

prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 47-48

Přehledové články

Kombinovaná léčba benigní hyperplazie prostaty, ano či ne ?

Combined therapy of benign prostatic hyperplasia: yes or no?

MUDr. Jiří Klečka Ph.D, doc. MUDr. Milan Hora Ph.D, MUDr. Petr Běhounek

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 54-60

Farmakologická léčba mikčních symptomů dolních cest močových (LUTS) při benigní hyperplazii prostaty (BPH) alfalytiky či inhibitory 5α-reduktázy snížila v minulých 15 letech počet indikací chirurgického výkonu pro BPH, resp. prodloužila čas od prvních symptomů do doby operace. Obě skupiny léků vykazují vysokou účinnost a bezpečnost, což prokazuje množství placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených studií. Vzhledem k rozdílnému mechanizmu účinku je logická úvaha o kombinovaném podání těchto preparátů za účelem vyššího terapeutického efektu. Přestože bylo provedeno velké množství klinických studií, vykazují některé chyby, které ovlivňují jejich...

Hyperaktivní měchýř: nákladová efektivita oxybutininu IR a solifenacinu

Overactive bladder: cost-effectiveness of oxybutynin IR and solifenacin

MUDr. Jana Skoupá

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 61-63

Práce hodnotí nákladovou efektivitu u pacientů s hyperaktivním měchýřem, kteří jsou léčeni buď neretardovanou formou oxybutininu anebo solifenacinem. Do nákladů je kromě vlastní medikace zahrnuta i terapie některých komorbidit – deprese a močové infekce. Klinickým výstupem, vůči kterému jsou náklady vztaženy, je dosažení kontinence.

Léky ovlivňující koagulaci v urologii

Drugs influencing coagulation in urology

MUDr. Kamil Belej Ph.D., FEBU

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 64-68

Léky ovlivňující srážení krve se stále více používají v prevenci a léčbě cévních a hematologických onemocnění. Nemocní léčení těmito léky potom představují problém v případě potřeby invazivního výkonu. Neexistuje konsenzus o odpovídající péči o tyto nemocné před výkonem a po něm. Článek obsahuje přehled dostupných údajů v péči o tyto nemocné a poskytuje určitá doporučení založená na současných poznatcích. Do doby, než bude k dispozici více informací, je potřeba, aby lékaři, indikující léčbu ovlivňující srážlivost krve, komunikovali s lékaři provádějícími výkony formou týmové spolupráce.

Antibiotická léčba komunitních infekcí močového traktu

Antibiotic treatment of community-acquired urinary tract infections

prof. MUDr. Milan Kolář Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 69-70

K častým bakteriálním onemocněním v komunitním prostředí patří infekce močových cest, jejichž původci jsou především kmeny Escherichia coli a Proteus mirabilis. Součástí léčby je aplikace antimikrobních léčiv, přičemž k vhodným přípravkům patří kotrimoxazol, trimetoprim, nitrofurantoin a amoxicilin.

Diferenciální diagnostika a léčba nejčastějších virových sexuálně přenosných infekcí genitálu

The Most Frequent Viral Sexually Transmitted Diseases on Genitals, Differential Diagnosis and Treatment

MUDr. Klaudia Dvořáková

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 72-77

Virové infekce lokalizované na genitálu patří do skupiny nejčastěji se vyskytujících sexuálně přenosných nemocí (STD) v rámci venerologické ambulance. Klinické projevy včetně komplikací, které mohou při zanedbání či nesprávné léčbě vzniknout, jsou pro pacienta velice traumatizující a omezující v běžném životě. Dle klinického nálezu můžeme projevy dělit na papulózní, nodulární, verukózní či erozivní a ulcerózní. Původcem jsou nejčastěji papilomaviry (výskyt přibližně u 38 % populace), herpes viry a pox viry. V rámci vyšetřování a diferenciální diagnostiky musíme vždy pomýšlet i na další možné sexuální přenosné infekce, pohlavní nemoci či nevenerické...

Kardiovaskulární parametry erektilní dysfunkce

Cardiovascular parameters of erectile dysfunction

MUDr. Taťána Šrámková CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 78-81

Erektilní dysfunkce (ED) je častým problémem mužů středního i vyššího věku. Její možná organická příčina se objevuje až v 80 %, nejčastěji se jedná o příčinu kardiovaskulární. ED a ischemická choroba srdeční mají společný morfologický podklad, a tím i společné rizikové faktory. Proto se ischemická choroba srdeční objevuje u nemocných s erektilní dysfunkcí a naopak. Mezi rizikové faktory ischemické choroby srdeční můžeme zařadit i ED. Proto bychom u pacientů s erektilní dysfunkcí měli pátrat po ischemické chorobě srdeční, tyto nemocné aktivně vyhledávat a účinně léčit.

Sdělení z praxe

Prostatický specifický antigen (PSA) a digitální rektální vyšetření (DRE) v diagnostice karcinomu prostaty

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Iva Zemanová, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 83-88

Od počátku 80. let je k dispozici relativně velmi spolehlivý marker karcinomu prostaty v podobě prostatického specifického antigenu (PSA). PSA samotné má však také své zřejmé limity pro detekci a sledování aktivity karcinomu prostaty. Pro diagnostiku karcinomu prostaty má své opodstatnění nejen pravidelné stanovení sérové koncentrace prostatického specifického antigenu, ale stále i palpační rektální vyšetření (DRE). Kazuistiky upozorňují na nutnost zohledňovat abnormální palpační nález na prostatě a indikovat biopsii prostaty i při nezvýšených hodnotách PSA. Spoléhání pouze na normální výsledek PSA vedlo k přehlédnutí lokálně pokročilého karcinomu prostaty.

Multifokální konvenční světlobuněčný karcinom v transplantované ledvině

MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Jaroslav Pacovský, MUDr. Pavel Navrátil CSc, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 89-90

Autoři prezentují incidentální nález multifokálního konvenčního světlobuněčného tumoru v transplantované ledvině u pacienta 6 let po úspěšné transplantaci. Vlastní graftektomie byla provedena pro chronickou rejekci a ztrátu funkce graftu.

Pro sestry

Inkontinence moči a jednorázové absorpční pomůcky

Nataša Sochorová

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 92-95

Inkontinence moči je definována podle Mezinárodní společnosti pro inkontinenci (ICS) jako jakýkoliv nedobrovolný únik moči. Vyskytuje se u žen i mužů, u dětí, dospělých i ve stáří.

Informace

Jubilejní Moravské urologické dny Zlaté Hory 2008

doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, Mgr. Eva Kultanová

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(2): 96


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.