Urologie pro praxi, 2008, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Karel Grepl

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 3

Přehledové články

Erektilní dysfunkce - nové preference v léčbě ?

Erectile dysfunction - new preferences in treatment?

MUDr. Libor Zámečník FEBU

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 8-9

Vývoj a uvedení prvního inhibitoru 5-fosfodiesterázy (sildenafilu) do rutinní lékařské praxe znamenalo zásadní průlom v kvalitě léčby tabuizovaného problému, jakým bezesporu erektilní dysfunkce byla. Na tento symptom se změnil pohled lékařů i společnosti. Díky edukačním kampaním došlo ke zkvalitnění diagnostiky a léčby sexuálních dysfunkcí. Postupem doby však přišly na trh i další léčebné přípravky. Ty jsou rozdílné nejen cenou (což může být pro některé pacienty zásadní při výběru), ale jsou jiné i svým farmakologickým profilem a účinkem. Lékař zabývající se diagnostikou a léčbou erektilní dysfunkce by měl jejich účinky znát a pacientovi – na...

Hormonální regulace a možnosti jejího ovlivnění v léčbě karcinomu prostaty

Hormonal regulations and possibilities of intervention in prostate cancer treatment

MUDr. Kamil Belej FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 10-15

Od provedení prvních studií ve 40. letech 20. století se hormonální léčba stala základem péče o nemocné s lokálně pokročilým a metastatickým karcinomem prostaty. V poslední době nastává posun a hormonální léčba se více používá u mladších mužů s menším rozsahem onemocnění nebo při recidivě po definitivní lokální léčbě. Často se rovněž používá v kombinaci s jinými způsoby lokální léčby.

Prevalence symptomů dolních močových cest a hyperaktivního močového měchýře u žen a mužů v běžné populaci

The prevalence of lower urinary tract symptoms and overactivity bladder in women and men in common

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Josef Košina, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 16-20

Cílem práce je shrnutí nových dat týkajících se prevalence symptomů dolních močových cest (LUTS) a hyperaktivního měchýře (OAB) v dospělé populaci. V poslední době bylo publikováno několik rozsáhlých prevalenčních studií. Z jejich výsledků vyplývá, že prevalence OAB je v zemích Evropské unie okolo 16 % u dospělé populace, což je přes 22 miliónů osob starších 18 let. Dále se ukazuje, že 6 z 10 osob starších 60 let má obtíže s LUTS, a to podobně ženy i muži. Také se potvrdilo, že symptomy OAB mají velmi negativní vliv na kvalitu života a významně omezují v každodenních aktivitách nebo pracovních činnostech.

Suplementačná liečba testosterónom u pacientov s nádormi testis

Testosterone supplementation therapy in testicular cancer patients

prof. MUDr. Dalibor Ondruš DrSc, RNDr. PhDr. Martina Ondrušová

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 21-23

Zlepšenie prežívania pacientov s nádormi testis viedlo v posledných rokoch k zvýšeniu záujmu o negatívne dôsledky ochorenia na celkový organizmus. Nielen nádor sám, ale tiež jeho liečba (najmä rádioterapia alebo chemoterapia) môže vplývať na hormonálny stav pacienta. Cieľom práce je poukázať a zdôvodniť potrebu zavedenia vyšetrenia hormonálneho profilu v algoritme sledovania nielen pacientov s bilaterálnym ochorením, ale aj u pacientov s jednostranným nádorom testis.

Cena hormonální léčby karcinomu prostaty - Farmakoekonomické aspekty indikací léčby

The cost of hormonal therapy for prostate cancer - Pharmacoeconomic aspects of treatment indications

Michaela Matoušková, Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 24-27

Hormonální léčba karcinomu prostaty (CaP) patří mezi základní terapeutické modality. Indikační zásady jsou obecně známy a přijaty, pouze je diskutována vhodnost nasazení léčby a její forma, tedy zda léčba časná nebo odložená, kontinuální nebo intermitentní. Zatím žádná modalita nemá přesvědčivé priority podložené důkazy EBM (evidence based medicine). Vedle těchto medicínských argumentů nelze přehlédnout i značnou nákladnost léčby, danou cenou preparátů, i dlouhodobým podáváním. Tento problém řeší i země se silnější ekonomikou.

Komentáře

Komentář k práci Prieskum informovanosti laickej verejnosti o právnych a etických aspektoch transplantacií obličiek

doc. MUDr. Jan Báňa CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 42

(uveřejněné v urologii pro praxi 6/2007)

Sdělení z praxe

Maligní neurilemom (schwannom) retroperitonea

MUDr. Miloslav Louda Ph.D, MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Jaroslav Pacovský, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 29-30

Nádory retroperitonea jsou poměrně vzácné a maligní schwannom je jedním z nich. Prezentujeme případ 59letého muže s objemným nádorem a špatnou prognózou.

Liposarkom semenného provazce

MUDr. Tomáš Vágner

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 31-32

Primární mezenchymální zhoubné nádory semenného provazce jsou velmi vzácné a liposarkom představuje zhruba 7–15 % z nich. Diagnóza bývá stanovena často až z histologického vyšetření a z hlediska prognózy je u lokalizovaného onemocnění rozhodující dostatečný rozsah chirurgického výkonu. Ve sdělení je popsán případ tohoto onemocnění řešený na našem pracovišti.

Predikční nomogramy u karcinomu prostaty

MUDr. Milan Král, doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, MUDr. Martin Hrabec

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 33-35

Sdělení uvádí přehled nejčastěji užívaných předpovědních tabulek a nomogramů u karcinomu prostaty. Jejich zapojení do praxe by mělo být v dnešní době již standardem, neboť napomáhají v rozhodovacím algoritmu nejen lékaři, ale také pacientovi. Správné odhadnutí případných rizik (pozitivní okraje, invaze vezikul, biochemické selhání po původně kurativní léčbě a další) nám umožňuje optimalizovat terapii s ohledem na radikalitu léčby i pacientovy preference.

Informace

Program pracovní konference SAU 12. ledna 2008 Ski hotel, Nové Město na Moravě

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 37-40

Zpráva o workshopu Sekce urodynamiky a neurourologie České urologické společnosti ČLS JEP v rámci IV. setkání spinálních jednotek v České republice

MUDr. Libor Zámečník FEBU, MUDr. Jan Krhut Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(1): 41-42


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.