Urologie pro praxi, 2007, číslo 4

Slovo úvodem

Proměny oborů medicíny

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 147

Přehledové články

Prostatitický syndrom - syndrom chronické pánevní bolesti

Prostatic syndrome - syndrome of chronic pelvic pain

MUDr. Kamil Belej FEBU

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 153-156

Syndrom chronické prostatitidy je definován jako komplex příznaků, jenž mohou mít původ v prostatě samotné nebo v okolních strukturách a orgánech. Součástí syndromu jsou i bolesti v oblasti pánevního dna, což se odrazilo v poslední klasifikaci NIH a stav byl pojmenován jako chronická prostatitida – syndrom chronické pánevní bolesti. Potíže mohou mít různé příčiny a patofyziologické mechanizmy, což výrazně znesnadňuje léčbu. Ta kromě antibiotik zahrnuje alfasympatolytika, protizánětlivé léky a mnoho dalších možností od masáží prostaty a rehabilitace pánevního dna po transuretrální resekci prostaty.

Farmakologická léčba hyperaktivního močového měchýře a urgentní inkontinence

Pharmacological treatment of overactive bladder (OAB) and urge urinary incontinence

MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Radovan Vrtal, doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 158-162

Hyperaktivní močový měchýř (OAB) je stresující chronický stav charakterizovaný urgencemi s nebo bez urgentní inkontinence (UI), obvykle provázený častým močení a nykturií. Postihuje miliony lidí na celém světě, nezávisle na věku, pohlaví a rase. Prevalence vzrůstá s věkem a je relativně větší u žen než u mužů. Léčba OAB je zaměřena na snížení obtěžujících symptomů a zlepšení celkové kvality života pacientů. Ve sdělení je podán přehled o známé farmakologické léčbě OAB a UI se zaměřením na anticholinergika (léky 1. linie).

Doporučené postupy diagnostiky a léčby nykturie

Guidelines on diagnostics and treatment of nocturia

doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D, MUDr. Jan Krhut, MUDr. Dušan Fügner, MUDr. Libor Zámečník FEBU

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 163-166

Nykturie je jedním z nejčastěji se vyskytujících symptomů dolních močových cest a patří mezi příznaky, které nejvíce ovlivňují kvalitu života. Etiologie nykturie je multifaktoriální, proto se tento symptom objevuje v popředí zájmu nejen urologů, ale i řady jiných odborníků. Ke standardizaci terminologie, diagnostiky a léčby nykturie vytvořila International continence society následující doporučené postupy.

Rolevýživy při vzniku a průběhu onemocnění karcinomem prostaty

Nutrition factors in etiopathogenesis of prostate cancer

MUDr. Marek Schmidt FEBU, doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk CSc, MUDr. Štěpán Veselý Ph.D, MUDr. Matúš Chocholatý

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 167-169

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější maligní onemocnění amerických a evropských mužů. Výrazné rozdíly v incidenci mezi západní a asijskou populací nelze vysvětlit pouze dědičností a geografickými vlivy. Mezi důležité faktory, které se podílejí na manifestaci latentního karcinomu a jeho progresi, patří bezesporu i stravovací návyky a různé potravinové složky. Článek uvádí souhrnný přehled aktuálních poznatků o roli jednotlivých složek stravy, které se určitým způsobem podílejí na etiologii tohoto onemocnění.

Sdělení z praxe

Gleasonovo skóre v biopsii a po radikální prostatektomii - Změny po konferenci ISUP 2005 a význam pro urologa

MUDr. Milan Král, doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, MUDr. Daniela Kurfürstová, MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Ladislava Kučerová

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 173-178

Karcinom prostaty je druhou nejčastější příčinou úmrtí mužů na onkologické onemocnění. Způsob léčby je ovlivněn řadou faktorů: vedle TNM klasifikace je pro předpověď průběhu onemocnění nejvýznamnější Gleasonův gradingový systém. Jeho přesné stanovení je klíčovým výchozím bodem pro urology i onkology. Jistá diskrepance mezi Gleasonovým skóre (GS) v bioptických vzorcích a v preparátech po radikální prostatektomii (RP) je všeobecně známá. Hodnocení preparátů podstoupilo řadu změn od konference uropatologů na ISUP 2005, jejichž klinický význam jsme posuzovali. Do studie byly zařazeny histologické vzorky 159 pacientů, získané v průběhu posledních 4 let,...

Seminom prostaty

MUDr. Pavel Dušek, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk CSc, doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc, MUDr. Pavel Hanek

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 179

U devětadvacetiletého muže vyšetřeného pro renální koliku byla nalezena výrazně zvětšená prostata. Biopticky zjištěn primární seminom prostaty. Po neoadjuvantní systémové chemoterapii a radikální prostatektomii žije nemocný 36 měsíců bez známek recidivy onemocnění.

Oboustranná granulomatózní orchiepididymitis jako komplikace BCG léčby povrchového karcinomu močového měchýře

MUDr. Tomáš Dvořák, MUDr. Jan Schraml, MUDr. Václav Hynek, MUDr. Michal Hálek, MUDr. Krišna Sapkota, MUDr. František Kunec, MUDr. Marek Broul, MUDr. Eva Sticová

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 180-181

Autoři referují o závažné komplikaci instilační léčby pomocí BCG vakcíny. U pacienta došlo ascendentní cestou k zavlečení zánětu do obou varlat, kde vznikl granulomatózní BCG zánět, který imitoval nádorové postižení.

Exulcerovaný tumor varlete raritní velikosti

MUDr. Michal Rejchrt, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk CSc, doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc, MUDr. Pavel Dušek, MUDr. Jan Jerie, MUDr. Jan Soukup

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 182-183

Uvedená kazuistika nemocného s obrovským exulcerovaným nádorem varlete, který byl navzdory svému velkému objemu radikálně chirurgicky odstraněn s dobrým kosmetickým výsledkem. Nemocný je po úspěšné komplexní léčbě tři roky bez známek recidivy onemocnění.

Pro sestry

Pooperační infuzní terapie

Jitka Hanousková

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 184-185

Článek seznamuje zdravotnický personál se způsobem přípravy a základními typy infuze. Zaměřuje se rovněž na důvody podávání infuze, jejich dělení, nezbytnou přípravu pacienta, zmiňuje i možné komplikace po podání infuze.

Životospráva u pacienta s chronickou renálnou insuficienciou zaradeného do dialyzačného programu

doc. PhDr. Ivica Gulášová Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 186-188

Zmena životosprávy u pacienta s chronickou renálnou insuficienciou, ktorý je zaradený do dialyzačného programu, si vyžaduje dôslednú a dôraznú bilanciu doterajších životných návykov takmer vo všetkých oblastiach života pacienta. Autorka analyzuje a popisuje úlohy sestry v príprave pacienta na dialýzu. Pozornosť venuje diétnym zmenám a obmedzeniam vzhľadom na progresiu ochorenia pacienta. Uvádza základné informácie, ktoré by mala sestra v edukačnom procese poskytnúť pacientovi ohľadne príjmu tekutín, draslíka, fosforu, vápnika, železa, bielkovín a vitamínov. V závere príspevku poukazuje na dôležitosť vyváženia medzi príjmom a výdajom energie u pacienta.

Informace

Noví držitelé titulu FEBU z ČR

prof. MUDr. Tomáš Hanuš. DrSc

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 190

Informace členům ČUS ČLS JEP

prof. MUDr. Tomáš Hanuš. DrSc

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 190

Právo v medicíně

Nabytí účinnosti zákona č. 111/2007 Sb. dopad na poskytovatele zdravotní péče

JUDr. Ing. Lukáš Prudil Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(4): 171-172

Dne 15. května 2007 nabyl účinnosti zákon č. 111/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon“). Tento zákon přinesl změny, které se týkají části tzv. pacientských práv, a to zejména v oblasti nahlížení do zdravotnické dokumentace, informování pacientů, případně dalších osob a povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Účelem tohoto textu je podat velmi stručnou informaci o hlavních změnách, ke kterým s účinností zákona došlo a odkázat na příslušná zákonná ustanovení. Cílem rozhodně není podávat podrobný rozbor s vysvětlením nejasností a diskuzí...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.