Urologie pro praxi, 2006, číslo 5

Slovo úvodem

Člověk míní, pán Bůh mění

Mgr. Marie Beníčková

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 195

Přehledové články

Možnosti prevence recidivujících infekcí močových cest

POSSIBILITIES OF PREVENTION OF RECURRENT URINARY TRACT INFECTIONS

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Richard Pabišta

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 204-209

Cystitida patří mezi častá onemocnění, se kterými se setkáváme v urologické praxi. S recidivujícími infekcemi má zkušenost 10–20 % žen (45). Příčinou reinfekcí u žen jsou zpravidla genetické nebo získané faktory, které zvyšují riziko kolonizace vaginální sliznice a tím též riziko ascendentní infekce močových cest. U mužů jsou reinfekce podmíněny strukturálními nebo funkčními abnormalitami močového traktu. U pacientů s recidivujícími infekcemi vždy pátráme po možných příčinách, které ovlivňují tvorbu a transport moče v močových cestách. Odchylky by měly být korigovány ať už farmakologicky nebo chirurgicky. Právě zanedbání tohoto faktu vede...

Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty - prevence, účinné preparáty, nežádoucí účinky

PHARMACOTHERAPY OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA, PREVENTION, EFFECTIVE MEDICATIONS, ADVERSE EVENTS

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Lukáš Holub

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 210-213

Benigní hyperplazie prostaty je častou nemocí stárnoucích mužů. Její léčba prodělala v posledních patnácti letech ohromný pokrok. Nejčastěji používaným způsobem léčby je farmakoterapie. Nejúčinnější preparáty jsou alfablokátory a blokátory 5-alfa reduktázy, případně jejich kombinace. Autoři popisují možnosti současné farmakoterapie, její efektivitu i nežádoucí účinky.

Má vyšetření PSA stále význam při vyhledávání karcinomu prostaty?

IS PSA TEST A USEFUL TOOL FOR DETECTING PROSTATE CANCER?

doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, MUDr. Michal Grepl, MUDr. Milan Král, MUDr. Igor Hartmann

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 214-218

Přestože se v ČR dosud neprovádí standardizovaný screening karcinomu prostaty (CaP), je toto onemocnění druhou nejčastější malignitou u mužů nad 50 let. Jednou z možností vyhledávání časných stadií CaP je vyšetření PSA (prostatický specifický antigen). Hodnotu celkového PSA je vhodné hodnotit v kontextu věkově specifického PSA, doplnit využitím poměru FPSA/PSA, tzn. PSA-V eventuálně PSA-DT.

Význam fytoterapie u nemocných s benigní hyperplazií prostaty

THE IMPORTANCE OF PHYTOTHERAPY IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 220-225

Fytoterapie – léčba standardizovanými, hromadně vyráběnými, léčivy z rostlinných drog – je nejstarší léčbou benigní hyperplazie vůbec. Vychází ze zkušeností a znalostí ověřených někdy empírií, než vždy jasně doložitelným etiopatogenickým působením. Na léčbě benigní hyperplazie prostaty se podílí cca 20 % a to na trhu vázaném i volném. Nejčastější rostlinnou drogou je Serenoa repens (Serenoa plazivá), jež je obsažena v největším počtu preparátu. Druhou pak Pygeum africanum (Slivoň africká). Zastoupení ostatních drog je výrazně menšinové (za zmínku stojí ještě Kopřiva dvoudomá – Urtica dioica) a dominují trhu s parafarmaky (olej...

Nemoci ženského močového traktu z pohledu urogynekologa

FEMALE URINARY TRACT DISEASE AS SEEN BY A UROGYNAECOLOGIST

MUDr. Jan Miklica

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 226-227

Etiologie močové inkontinence a infekce dolních močových cest je multifaktoriální, často se vyskytuje současně a obě nemoci mají velmi podobné projevy. Mezi ně patří polakisurie, nykturie, dysurie, suprapubická bolest s urgencí a urgentní inkontinence. Dle literárních údajů se močová inkontinence vyskytuje u 20–30 % žen a různé formy močové infekce v podobném procentu. Velmi důležitá je odpovídající diagnostika onemocnění a tomu odpovídající kauzální léčba. V případě močové inkontinence preferujeme komplexní přístup a individuální plán léčby podle typu inkontinence, u močových infekcí cílenou antimikrobiální léčbu.

Ve zkratce

Farmakologická léčba chronické nenádorové bolesti

MUDr. Marek Hakl Ph.D, MUDr. Radovan Hřib

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 247-249

Článek udává obecný přehled o možnostech léčby chronické nenádorové bolesti. Obsahově vychází z metodických pokynů kolektivu autorů, které byly odsouhlaseny výbory řady odborných společností. Strategie léčby CHNNB je obdobná jako při léčbě bolesti onkologické, vychází z třístupňového žebříčku WHO. Článek obsahuje základní dělení bolesti, měření její intenzity, jsou popsány základní terapeutické možnosti léčby. Velká pozornost je věnována léčbě boleti silnými opioidy, strategii zahajování léčby, řešením nejčastějších nežádoucích účinků a důvodům přerušení léčby opioidy.

Sdělení z praxe

Místo bisfosfonátů při skeletovém postižení v uroonkologii

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jitka Kolombová

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 228-242

Karcinom prostaty je nejčastějším maligním onemocněním mužů. Karcinom ledviny a močového měchýře jsou další časté nádory, u kterých se setkáváme s kosterním postižením. Postižení metastázami a osteoporózou, často navozenou protinádorovou léčbou, je spojeno se značným rizikem vzniku skeletových komplikací. Prevence a léčba těchto stavů zoledronátem zlepšuje kvalitu života nemocných a zamezuje či oddaluje rozvoj těchto komplikací. Zoledronát je považován za bezpečný, dobře tolerovaný a účinný preparát při prevenci a léčbě skeletového postižení v uroonkologii, a zvláště u karcinomu prostaty. Jeho intravenózní podání je novým zlatým standardem prevence...

Zkušenosti s enzymoterapií v rámci komplexní léčby urogenitálních infekcí Chlamydia trachomatis

MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Ivo Kalousek Ph.D, MUDr. Pavel Navrátil CSc, MUDr. Vlasta Štěpánová, MUDr. Miroslav Fajfr

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 243-245

Do našeho sledování bylo zařazeno 32 pacientů (16 mužů a 16 žen z heterosexuálních párů) s nově zjištěnou akutní nekomplikovanou chlamydiovou urogenitální infekcí. Diagnostika byla provedena ve výtěrech z močové trubice mužů a z močové trubice i hrdla děložního žen pomocí přímého průkazu antigenu Chlamydia trachomatis komerční imunofluorescenční metodou. Všichni pacienti byli léčeni azitromycinem (AZT) v dávkách 1 × 500 mg/den po 3 dny, polovina párů navíc užívala jako podpůrnou léčbu ještě Wobenzym (W) v dávkách 3 × 5 tbl/den po 14 dní. Za 4 týdny po dobrání antibiotik byly provedeny u každého kontrolní výtěry....

Hemospermie jako první příznak arteriální hypertenze

MUDr. Romana Pavelková, MUDr. Karel Franěk, MUDr. Richard Bokr

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 246

Příměs krve ve spermatu – hemospermie – není tak častá jako například hematurie. Upozorňuje především na onemocnění semenných váčků a prostaty, ale její příčinou mohou být i některá interní onemocnění.

Pro sestry

Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus

Bc. Vladislava Šenkýřová

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 250-252

Artorka uvádí přehled ošetřovatelských opatření při výskytu MRSA v ambulantní i klinické praxi.

Informace a komentáře

Seminář Neurogenní měchýř - současná diagnostika a léčba

MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2006; 5: 253


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.