Urologie pro praxi, 2006, číslo 4

Přehledové články

PROBLEMATIKA HODNOTENIA KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV TRPIACICH CHRONICKÝM OBLIČKOVÝM OCHORENÍM - RENÁLNOU INSUFICIENCIOU

PROBLEMS OF EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC UROLOGIC ILLNESS -

doc. PhDr. Ivica Gulášová Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 152-154

Cieľom predkladanej práce je vytvoriť teoretický rámec pre monitorovanie kvality života pacientov trpiacich chronickým ochorením. V príspevku autorka odporúča, aby aktérmi monitoringu kvality života boli sestry s vysokoškolským vzdelaním, v spolupráci s lekármi. Cieľom je predložiť návrh všeobecne využiteľný pri ktoromkoľvek chronickom urologickom ochorení. Sekundárnym cieľom autorky bolo identifikovať aktivity napomáhajúce zvýšeniu úrovne kvality života pacienta s renálnou insuficienciou.

PRIMÁRNÍ RETROPERITONEÁLNÍ FIBRÓZA

PRIMARY RETROPERITONEAL FIBROSIS

MUDr. Roman Sobotka, prof. MUDr. Tomáš Hanuš DrSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 156-159

Primární retroperitoneální fibróza (PRF) je vzácné zánětlivé onemocnění retroperitonea, způsobující především ureterální obstrukci až s rizikem renálního selhání. Etiologie je zatím neobjasněná. Neexistuje konsenzus, jaká léčebná modalita je prioritní, zda chirurgická deliberace ureterů či farmakologická terapie nebo jejich kombinace. Cílem článku je shrnutí aktuálního pohledu na tuto problematiku s návrhem doporučeného postupu.

Varle šetřící výkon při jeho postižení nádorem

TESTIS SPARING SURGERY IN A TESTIS AFFECTED BY TUMOUR

MUDr. Alexandr Lamla

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 160-161

Radikální, tříselná neboli vysoká orchiektomie představuje standardní postup při léčbě nádoru varlete. V metastatickém stadiu můžeme orchiektomii provést až sekundárně po primární chemoterapii. Obecně však k odstranění varlete dochází vždy. Určitý počet pacientů má však postiženo varle solitární. Právě u nich by se za určitých okolností mohl stát metodou volby varle šetřící záchovný výkon.

Hypogonadizmus dospelého veku a prostata

LATE ONSET HYPOGONADISM AND THE PROSTATE

MUDr. Ján Štefančík, MUDr. Jozef Dubravický, MUDr. Milan Biaško, prof. MUDr. Ján Breza DrSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 162-163

Hypogonadizmus dospelého veku (Late onset hypogonadism – LOH) a adenokarcinóm prostaty event. benígna prostatická hyperplázia sa vyskytujú u mužov rovnakých vekových kategórií a ich výskyt má zvyšujúcu sa incidenciu. Ak uvažujeme o suplementácii testosterónu u mužov s hypogonadizmom, tak musíme zohľadniť aj isté špecifické aspekty prostatických ochorení. Naša diagnostika hypogonadizmu dospelého veku bola založená na subjektívnych príznakov pacienta a na zhodnotení objektívnych výsledkov, vrátane laboratórnych vyšetrení (hormonálny profil pacienta, PSA, hepatálne enzýmy atď.). Palpácia prostaty a PSA boli povinným vyšetrením pred zahájením suplementácie...

Získaná bezpříznaková afunkce ledviny - závažný urologický symptom

SILENT KIDNEY - SERIOUS UROLOGICAL SYMPTOM

MUDr. Lubomír Hyršl, MUDr. Matúš Chocholatý

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 164-167

Získaná bezpříznaková afunkce ledviny je závažný symptom, který můžeme definovat jako získanou, asymptomatickou afunkci jedné ledviny, která se zjistí náhodně při rentgenovém vyšetření pomocí kontrastní látky nebo izotopovém vyšetření. Obvykle se neprojevuje známkami renálního selhání, protože druhá ledvina je schopna udržovat homeostázu vnitřního prostředí. Tento symptom je nejčastěji způsoben jednostrannou obstrukcí močových cest nejrůznější etiologie, vzácněji i některými zánětlivými, nádorovými onemocnění ledviny nebo jejího cévního zásobení. Pokud je zjištěn, musí být vždy kompletně urologicky vyšetřen. To umožňuje zvolit správný léčebný postup,...

Urologie ve zkratce

Epidemiologie a klasifikace chronického onemocnění ledvin

prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc, doc. MUDr. Vladimír Tesař DrSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 180-181

Komentáře

Lokálně pokročilý karcinom prostaty - blýská se na lepší časy nebo jen dál pokračuje hra s hormony?

MUDr. Ivan Pavlík

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 184-186

Moravské urologické dny

doc. MUDr. František Záťura CSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 186

komentář k práci j. p. Mulhalla

MUDr. Ondřej Trojan

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 188-189

Sdělení z praxe

Medikamentózna a chirurgická liečba benígnej hyperplázie prostaty v Slovenskej republike -

doc. MUDr. Ján Švihra PhD, MUDr. Tibor Baška PhD, MUDr. Angelika Szalayová, Donald M. Bushnell MA, MUDr. Ladislav Macko, MUDr. Ladislav Poliak, doc. MUDr. Ján Ľupták PhD, prof. MUDr. Ján Kliment CSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 168-170

Cieľ: Porovnať účinok liekov na potrebu chirurgickej liečby benígnej hyperplázie prostaty (BPH) u slovenských mužov počas sledovania 10 rokov. Klinický súbor a metódy: Register ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bol použitý na identifikáciu pacientov s BPH. Všetci pacienti boli zaradení v rozsahu rokov 1995 až 2004. Vstupné Critéria boli stredné a závažné symptómy dolných močových ciest pre benígnu prostatickú obštrukciu, znížený prietok moču pod 15 ml/s a zväčšená prostate pri digitálnom rektálnom vyšetrení. Pacienti s karcinómom prostaty alebo močového mechúra boli vylúčení. Primárny cieľ štúdie bol identifikovať zmeny v medikamentóznej...

Dynamický pubovaginální sling u svalového postižení pánevního dna způsobujícího stresovou inkontinenci

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Pavel Navrátil CSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 172-174

Cíl: Komplikovaná stresová inkontinence, zejména typ uretrální insuficience (ISD – intrinsic sphincter deficiency), představuje závažný a obtížně řešitelný stav. Jednou z možností operační korekce je slingová operace, kterou jsme provedli ve vlastní modifikaci. Soubor: Sledovaný soubor byl tvořen 10 pacientkami s komplikovanou stresovou inkontinencí. Průměrný věk byl 51,5 let (42–72), 9 pacientek bylo již pro inkontinenci operováno, u 1 se jednalo o primární výkon. Metoda: Všechny nemocné byly podrobně vyšetřeny cystoskopicky i urodynamicky. Jedna pacientka byla operována, takže byl sling (pruh z fascie) fixován k ligamentum Cooperi....

TURP u pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty a s chronickou retenciou moču a renálnou insuficienciou

doc. MUDr. Jozef Marenčák PhD, MUDr. Svetozár Náter, MUDr. Mikuláš Maskalík

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 175-178

Úvod a cieľ: Benígna hyperplázia prostaty BHP/benígna obštrukcia prostaty BPO môže byť príčinou dilatácie horného močového traktu a následnej renálnej insuficiencie (RI) až zlyhania obličiek. Cieľom práce bolo zhodnotiť vlastný súbor pacientov s chronickou retenciou moču a RI spôsobenou BHP. Materiál a metodika: V období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004 bola vykonaná TURP 24 mužom (priemerný vek 67,5 rokov, rozpätie 56–78 r.) s RI na základe chronickej retencie moču. Traja muži boli liečení na hypertenziu, dvaja na hypertenziu a diabetes mellitus (DM) a ďalším dvom bol novozistený DM. Priemerná hmotnosť prostaty 45 g (33–78 g),...

Pro sestry

Stollerova aferentní neurostimulace jako součást léčby hyperaktivního měchýře

Bc. Iva Baumová

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 182-183

Pro pacienty

Léky v urologii

MUDr. Marie Belejová Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2006; 4:

Ze zahraničního tisku

Ze zahraničního tisku

MUDr. Libor Zámečník FEBU

Urolog. pro Praxi, 2006; 4: 187


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.