Urologie pro praxi, 2006, číslo 1

Slovo úvodem

Úvodník

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 3

Vážené kolegyně a kolegové, právě uplynulý rok 2005 probíhal ve znamení velkého neklidu v českém zdravotnictví. Chronické problémy nedoznaly náznaku řešení, vlastně ani nebyly činěny vážnější pokusy něco měnit. Zaznamenali jsme (již tradiční) výměny v křesle ministra zdravotnictví. Žádný ministr neodcházel z vlastní iniciativy, takže již můžeme hovořit o jistém pravidlu. Koncem roku destruktivní prvek v našem zdravotnictví začal nabírat „rozměrů tsunami“, zasahující i zdravotní pojišťovny, hlavně VZP. My, jako poskytovatelé, jsme z těchto změn nijak neprofitovali, spíše naopak. Také z vrcholných orgánů České lékařské komory po abdikaci...

Přehledné články

Syndrom břišního přetlaku abdominální kompartment syndrom

ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME

MUDr. Dušan Fügner, MUDr. Radan Volnohradský

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 8-11

Nitrobřišní hypertenze sdružená s multiorgánovou dysfunkcí definuje syndrom břišního přetlaku – abdominální kompartment syndrom (ACS). Klinický syndrom ACS má vysokou morbiditu a mortalitu. Stav vyžaduje promptní úvahu o možnosti jeho přítomnosti a urgentní zásah. Jen tak je možno odvrátit prakticky infaustní prognózu.

Nové trendy v konzervativní léčbě benigní hyperplazie prostaty

NEW TRENDS IN THE CONSERVATIVE MANAGEMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

MUDr. Martin Lukeš, MUDr. Miroslav Záleský, doc. MUDr. Michael Urban

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 12-14

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je nejčastějším benigním nádorem mužů ve vyšším věku. Klinická manifestace tohoto onemocnění ve formě symptomů dolních močových cest (LUTS – lower urinary tract symptoms) zhoršuje kvalitu života pacientů. Autoři shrnují současné možnosti a trendy v konzervativní léčbě benigní hyperplazie prostaty – pozorné sledování a medikamentózní terapii.

Odběr ledviny k transplantaci od žijícího dárce

LIVING DONOR NEPHRECTOMY FOR TRANSPLANTATION

MUDr. Jaroslav Pacovský, MUDr. Pavel Navrátil CSc, MUDr. Miloš Broďák

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 15-18

Transplantace ledviny od žijícího dárce má výrazně lepší výsledky ve srovnání s transplantací ledviny od dárce kadaverózního. To je důvodem trvale narůstajícího počtu tohoto typu transplantací. Způsob odběru ledviny od žijícího dárce má dva základní aspekty – musí být šetrný pro dárce a musí zajistit kvalitu odebraného orgánu. Měly by se volit extraperitoneální přístupy, které minimalizují pooperační komplikace pro dárce. Z otevřených operačních postupů preferujeme lumbotomický a přední subkostální extraperitoneální přístup. Z endoskopických přístupů doporučujeme rukou asistovanou retroperitoneoskopickou nefrektomii.

Nová chirurgická metoda léčby mužské inkontinence pomocí „ARGUS adjustable male sling“

NEW SURGICAL METHOD OF TREATMENT FOR MALE INCONTINENCE WITH ARGUS ADJUSTABLE SLING

doc. MUDr. Michael Urban, MUDr. Jiří Heráček, prof. Salomen Viktor Romano MD

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 20-23

Argus sling je nová bulbouretrální operace při řešení močové inkontinence u muže po operacích na prostatě. Je to v řadě dosud prezentovaných slingových operací další stupeň zlepšení. Pokročil vývoj nových biomateriálů a jde o specielně pro muže vyvinutou soupravu. Předběžné výsledky jsou slibné větší úspěšností kontinence operovaných, ale i exaktnějším způsobem měření „leak point pressure“ s minimálními obstrukčními příznaky.

Prostatický syndrom

PROSTATITIC SYNDROM

MUDr. Martina Poršová, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Richard Pabišta

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 24-27

Prostatitida je jedním z nejčastějších zánětlivých onemocnění, se kterým se setkáváme v urologické praxi (24). Ročně tvoří pacienti s prostatitidou okolo 25 % mužů, kteří vyhledají lékaře pro potíže z oblasti urogenitálního traktu (25). Prostatitida (lépe prostatický syndrom) je diagnostikována na základě příznaků, mikroskopického a kultivačního vyšetření prostatického exprimátu a moče (28). Příčinný patogen je odhalen jen v pěti až deseti procentech případů (38). Nejnovější klasifikací prostatitid (doporučovanou European Association of Urology) je klasifikace navržená NIDDK/NIH (National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases/National...

Urologie ve zkratce

Nové doporučené postupy pro resuscitaci (KPR), publikované Evropskou radou pro resuscitaci

MUDr. Bronislav Klementa, MUDr. Pavel Marcián

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 35-36

ové doporučené postupy pro resuscitaci dospělých i dětí, které vypracovala Evropská rada pro resuscitaci (European Resuscitation Council; ERC) jsou určeny všem zdravotnickým pracovníkům, nejen tedy lékařům, ale i zdravotním sestrám, záchranářům či farmaceutům. Kapitola „Základní podpora života“ (Basic Life Support) přináší užitečné informace rovněž veřejnosti, která je ochotna pomoci ostatním ve zdravotní tísni či při ohrožení života. Nová doporučení ERC jsou založena na systematickém zhodnocení dosavadních vědeckých a praktických znalostí v oblasti resuscitační medicíny a neodkladné péče, které probíhalo v posledních dvou letech mezi odborníky...

Sdělení z praxe

Litotrypse mimotělní rázovou vlnou (LERV) u dětí s urolitiázou

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Petr Kutílek

Urolog. pro Praxi, 2006; 1:

Cíl: Zhodnocení léčby urolitiázy u dětí mimotělní rázovou vlnou. Retrospektivní studie analyzuje efektivitu a bezpečnost této metody. Soubor: Zhodnoceno 21 dětí ve věku od 1 do 15 let, které byly LERV v letech 1999–2004. Jednalo se o 11 dívek a 10 chlapců, průměrného věku 9 let. U 11 dětí byl konkrement vpravo, u 10 vlevo, průměrné velikosti 13,2 milimetry...

Výsledky urologické péče na spinální jednotce Krajské nemocnice Liberec

MUDr. Vladimír Šámal, MUDr. Jan Mečl

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 30-31

Autoři hodnotí výsledky urologické péče o nemocné po spinálním traumatu s neurogenní dysfunkcí dolních močových cest od vzniku spinální jednotky (SJ)...

Akutní emfyzematózní pyelonefritida

MUDr. Peter Dančík, MUDr. Vladimír Košař, MUDr. Jan Kraus

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 32-33

Akutní emfyzematózní pyelonefritida je vzácné ale závažné a život ohrožující onemocnění, charakterizované hnisavým zánětem ledviny s tvorbou plynu v renální a perirenální tkáni. Přinášíme krátký přehled o tomto onemocnění a kazuistiky dvou našich nemocných.

Pro sestry

Hospitalizace dětí s inkontinencí

Renáta Dlouhá

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 34

Na naše oddělení přijímáme děti vyšetřené ambulancí a vyžadující další odborná vyšetření. Jsou to především děti s hyperaktivním močovým měchýřem, se známkami subvezikální obstrukce (dítě má po vymočení močové reziduum). Dále děti nereagující na léčbu, především opakovaných infekcí močových cest (podezření na vezikoureterální reflux) a děti s neurogenním močovým měchýřem (meningomyelokély). Častá je hospitalizace i pro močovou inkontinenci.

Informace a komentáře

Early Prostate Cancer program

doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 1: 38


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.