Urologie pro praxi, 2005, číslo 6

Slovo úvodem

Vážení čtenáři,

MUDr. Karel Grepl

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 235

držíte v ruce poslední letošní číslo již šestého ročníku časopisu Urologie pro praxi. Časopis překonal překážky, rozptýlil počáteční pochybnosti a našel své věrné čtenáře i autory. Svým zaměřením na praktické potřeby urologů, sester i pacientů přináší dostatek příležitostí naplnit každé číslo aktuálními informacemi a prohlubovat odborné znalosti. Přes úzkou specializaci má vysokou periodicitu a přichází k Vám každé dva měsíce. Není jistě náhodou, že spolu s časopisem České urologické společnosti Česká urologie patří mezi nejčtenější odborné časopisy. Oba také patří mezi nejlépe hodnocené časopisy v odborné úrovni, grafické úpravě i v hodnocení použitelnosti...

Přehledné články

Miesto klinického vyšetrenia a neinvazívnej urodynamiky v diagnostike, liečbe a sledovaní vrodeného neurogénneho mechúra

THE ROLE OF CLINICAL EVALUATION AND NON-INVASIVE URODYNAMICS IN DIAGNOSIS, TREATMENT AND FOLLOWUP OF CONGENITAL NEUROGENIC BLADDER

doc. MUDr. Ladislav Valanský PhD., mim. prof

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 239-241

Deti s dysfunkciou mechúra vrátane vrodenej neurogénnej poruchy močenia (VNPM) predstavujú nezanedbateľnú časť pacientov pediatrického urológa. Závažnosť VNPM spočíva v riziku včasného druhotného poškodenia obličiek a inkontinencii moču výrazne znižujúcej kvalitu života tejto populácie. Okultné neuropatie sú nezriedka spojené s oneskorením diagnózy. Liečba VNPM je zložitá a spravidla vyžaduje celoživotné sledovanie. Cieľom práce je poukázať na miesto klinického vyšetrenia a neinvazívnej urodynamiky v diagnóze, liečbe a sledovaní detí s VNPM.

Tuberkulóza pohledem moderní urologie

TUBERCULOSIS FROM THE VIEWPOINT OF MODERN UROLOGY

MUDr. Marek Schmidt

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 242-245

Tuberkulóza patří mezi infekční onemocnění, jejichž výskyt se v západních zemích v druhé polovině 20. století dramaticky snížil. V současnosti však rostoucí migrace obyvatelstva, imunosupresivní léčba, pandemie AIDS a celosvětově nekoordinovaná antituberkulózní terapie v sobě skýtají nebezpečí růstu incidence v zemích, kde je tuberkulóza vzácná. Epidemiologické údaje neprokazují zvýšený výskyt tuberkulózy v západní a střední Evropě, nicméně vzhledem k narůstajícímu počtu případů u cizinců bychom při diagnostice urologických onemocnění měli pomýšlet i na jejich možný specifický původ. Článek uvádí základní přehled patogeneze urogenitální tuberkulózy,...

Urologický nemocný a reakce na jodovou kontrastní látku

UROLOGICAL PATIENT AND CONTRAST MEDIUM REACTIONS

MUDr. Jiří Vaníček, doc. MUDr. Petr Krupa CSc, MUDr. Pavel Suk

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 246-247

Intravenózní podání jodové kontrastní látky (KL) se v urologii používá při: vylučovací urografii (IVU), CT ledvin, retroperitonea, pánve a CT angiografii ledvin. Intraarteriálně aplikujeme KL při angiografii ledvin, měchýře a v průběhu intervenčních výkonů, jako jsou dilatace stenóz a embolizace. Intraluminálně aplikujeme zředěnou kontrastní látku při vyšetřeních jako cystouretrografie, ascendentní ureteropyelografie a nefrostomografie.

Epidemiologie karcinomu ledviny

KIDNEY CANCER EPIDEMIOLOGY

doc. MUDr. Ivan Kawaciuk CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 248-252

Karcinom ledviny tvoří přibližně 2–3 % všech solidních nádorů dospělé populace. Muži jsou postiženi přibližně dvakrát častěji než ženy, někdy se uvádí poměr 3:2. Většina karcinomů ledviny je sporadických, jenom asi 4 % je familiálních. U jedné třetiny nemocných je v době diagnózy zjištěno metastatické onemocnění a u více než poloviny nemocných s lokalizovaným nádorem onemocnění v dalším průběhu progreduje. Karcinom ledviny je nejletálnějším urologickým maligním onemocněním s mortalitou > 40 %. Jeho incidence se v posledních 25 letech zvýšila o 23–70 %. Standardizovaná incidence se pohybuje mezi 2–10 onemocněními na 100 tisíc obyvatel....

Etické aspekty mužské rituální obřízky

ETHICAL ASPECTS OF MALE RITUAL CIRCUMCISION

MUDr. Miroslav Pešl, MUDr. Libor Zámečník, MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Ivan Pavlík, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 253-254

Práce se zabývá otázkou, zda se lékař provádějící rituální obřízku nedostává do rozporu s principy lékařské etiky tím, že provádí výkon ne z důvodů léčebných, ale náboženských. Autoři předkládají argumenty, podle kterých tento lékař postupuje eticky.

Non-neurogenní poruchy Močového měchýře

NON-NEUROGENIC DISORDERS OF THE URINARY BLADDER

MUDr. Jaroslav Ženíšek

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 256-259

Do povědomí se non-neurogenní poruchy dostávají svými klinickými příznaky, které významně ovlivňují kvalitu života, nezřídka pak recidivujícími močovými infekty, které je provázejí. Znalost vzniku a vývoje těchto poruch, zejména v dětském věku, může společně s prevencí omezit jejich výskyt. Při diagnostice jsou preferována neinvazivní vyšetření. Výjimku tvoří poruchy se selhávající terapií, perzistujícím vezikoureterálním refluxem, recidivujícími infekty s febriliemi, případně atakami akutní pyelonefritidy. Dále pak non-neurogenní dysfunkce indikované k operační léčbě.

Epidemiologické ukazovatele vo vzťahu k urologickým malignitám

EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS IN THE RELATIONSHIP TO UROLOGICAL MALIGNANCIES

RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, prof. MUDr. Dalibor Ondruš DrSc, doc. MUDr. Ivan Pleško DrSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 260-263

Kontinuálny nárast počtov ochorení a úmrtí na malígne ochorenia v uplynulom storočí postupne viedol k ich významnému postaveniu v celkovej úmrtnosti a chorobnosti populácií vo vyspelých štátoch sveta. Táto skutočnosť si vynútila aplikáciu epidemiologických prístupov a metód, ktoré sa v minulosti osvedčili pri štúdiu vývoja, rozsahu a prevencie infekčných chorôb aj na oblasť neinfekčných, najmä malígnych ochorení. Cieľom príspevku je poskytnúť urológom a odborníkom v iných klinických odboroch prehľad základných epidemiologických štatistických ukazovateľov a ich vzájomných vzťahov, spolu s ich adekvátnym použitím pri jednotlivých urologických malignitách.

Vztah prolaktinu a testosteronu u mužů se sexuální dysfunkcí

THE RELATION BETWEEN PROLACTIN AND TESTOSTERONE IN MEN WITH SEXUAL DYSFUNCTION

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 264-268

Nález hyperprolaktinémie u mužů se sexuální dysfunkcí vede k otázce jeho vlivu na mužskou sexualitu, vztahu k testosteronu a jeho působení v cílových tkáních. I když je v průběhu života patologická sekrece (obvykle nadprodukce) prolaktinu častým jevem, je především u mužů asymptomatická a obvykle spontánně vymizí. Podle The Merck Manual of Diagnosis and Therapy (USA) je příčinou hyperprolaktinémie cca 70 patologických stavů, od diagnosticky i léčebně jednoznačných (adenom hypofýzy), po ne zcela jasné (především etiologicky) stavy (kontuze hrudníku, přítomnost jizev). Přesto je hyperprolaktinémie jev, se kterým se setkáváme v diagnostice mužské sexuální...

Ve zkratce

Léčba infekcí močového traktu

doc. MUDr. Milan Kolář PhD

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 274

Významnou součástí diagnostiky infekcí močových cest je bakteriologické vyšetření moče s kvantifikací mikrobiálního nálezu (Tab. 1)...

Sdělení z praxe

Renální angiomyolipom, histologie, diagnostika a terapie

MUDr. Tomáš Ürge, doc. MUDr. Milan Hora Ph.D, doc. MUDr. Ondřej Hes Ph.D, MUDr. Zdeněk Chudáček

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 270-272

Renální angiomyolipom je benigní mezenchymový nádor s incidencí 0,3–3 % operovaných nádorů ledvin, který se často vyskytuje ve spojení s tuberózní sklerózou. Nádor má natolik patognomický obraz na CT (výpočetní tomografie), že lze podle něj stanovit diagnózu. Symptomatologie a komplikace jsou závislé na velikosti nádoru. U velkých či symptomatických nádorů je indikována resekce nádoru, nefrektomie či ablace in situ. Na Urologické klinice FN Plzeň bylo v letech 1996 až 2004 operováno 612 pacientů s nádorem ledviny. Angiomyolipom byl nalezen u 7 pacientů. Průměrný věk operovaných byl 64 let, poměr žen a mužů 5:2. U 3 pacientů byla přítomna...

Pro sestry

Péče o intravenózní vstupy

Olga Janská

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 275

Snad každý den se setkáváme ve zdravotnické praxi se zaváděním nitrožilních kanyl. Základem úspěšné léčby a předcházení komplikací je prevence infekce a řádná edukace zdravotnických pracovníků.

Informace a komentáře

Kongres ČUS říjen 2006: ANDEL´s HOTEL

MUDr. Roman Staněk

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 276

Ve dnech 12. až 14. října se uskutečnila výroční konference České urologické společnosti. Její konání v Praze, v centru České republiky, v centru kulturního dění a kulturních tradic, předznamenalo její vysokou úroveň. Ta byla zajištěna bohatou účastí zahraničních hostů, kurzem ESU, odbornou záštitou Urologické kliniky 1. LF VFN v Praze, dvěma sympozii aktivních sekcí České urologické společnosti (urodynamické, onkologické), několika firemními sympozii a bohatým odborným programem členů naší urologické komunity. Chtěl bych se s vámi podělit o svůj pohled na proběhlé dny strávené v Praze.

Podzimní konference Sdružení ambulantních urologů (SAU) 11.-12. 11. 2005, SKI hotel, Nové Město na Moravě

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 281-282

Konference se konala ve znamení velkého zájmu účastníků, poprvé nestačila hotelová kapacita i s přilehlými chatičkami a 14 kolegů muselo být ubytováno v jiném hotelu, přímo v Novém Městě. Bezproblémový průběh opět organizačně zajistila firma Sanofi-Aventis.

Společenská rubrika

prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc.

doc. MUDr. Tomáš Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 6: 280-282

Prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc., se narodil 21. 9. 1918 ve Slaném, na Lékařské fakultě Karlovy Univerzity promoval v roce 1946, po promoci pracoval na chirurgickém oddělení nemocnice v Turnově a od roku 1952 na Chirurgické klinice Fakulty všeobecného lékařství v Praze, kde byl jeho učitelem akademik Diviš. Kandidátskou práci na téma „Chirurgie nadledvin“ obhájil v roce 1959, v roce 1964 obhájil docentskou habilitační práci na téma „Diagnostika a léčba poškození močovodu a měchýře léčbou zářením“, doktorskou disertační práci „Rekonstrukční chirurgie močovodu a močového měchýře“ obhájil v roce 1965 a řádným profesorem...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.