Urologie pro praxi, 2005, číslo 5

Slovo úvodem

Výroční konference České urologické společnosti, Kurz Výboru pro vzdělávání ESPU s mezinárodní konferencí dětské urologie a 30. výročí Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 183-184

Uprostřed letošního podzimu se čeští urologové sjedou do matičky Prahy, kde se 12.–14. října uskuteční pravidelná konference ČUS a na ní naváže 15.–16. října Kurz Výboru pro vzdělávání ESPU s mezinárodní konferencí dětské urologie. Výběr hlavního města České republiky nebyl náhodný, souvisí s kulatým výročím přední dámy české urologie, pražské urologické kliniky na Karlově. Jde o dvě významné akce, jejichž kvalitu podtrhuje i účast renomovaných urologů ze zahraničí i kurz Evropské školy urologie (ESU). Mezi zahraničními účastníky přivítáme pochopitelně co nejvřeleji naše slovenské kolegy a také početnou delegaci urologických lídrů z Belgie,...

Přehledné články

Hyperaktivní měchýř - současný pohled na etiopatogenezi, diagnostiku a farmakologickou léčbu

OVERACTIVE BLADDER - PRESENT LOOK AT ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND PHARMACOTHERAPY

MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 189-192

Pojem hyperaktivní měchýř (overactive bladder – OAB) označuje komplex symptomů frekventního močení, urgencí a/nebo urgentní inkontinence. V současné době je tímto termínem na základě doporučení Mezinárodní společnosti pro kontinenci (International Continence Society – ICS) nahrazován dříve užívaný pojem urgentní inkontinence. Hyperaktivní měchýř patří k nejčastějším zdravotním problémům naší populace. V poslední době je této problematice věnována velká pozornost z mnoha úhlů pohledu. Cílem přehledné práce je podat přehled nových poznatků v oblasti patofyziologie, diagnostiky a farmakologické terapie hyperaktivního měchýře, které přinesly...

Onemocnění zevního genitálu ženy

DISEASES OF EXTERNAL GENITALIA IN FEMALES

MUDr. Radim Strnadel

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 193-195

Infekce zevního ženského genitálu může být způsobena řadou patogenů. Jedním z nejzávažnějších je Neisseria go­norrhoeae. Při nálezu vředu na zevním genitálu u ženy musíme vyloučit hlavně syfilis. Rozlišení mezi kraurózou vulvy a lichen sclerosus et atrophicus je především histologické. U virových onemocnění je nejefektnější cílená celková nebo zevní antivirová terapie.

Nozokomiální infekce močového traktu, mikrobiologická diagnostika a léčebné možnosti

NOSOCOMIAL URINARY TRACT INFECTIONS, MICROBIOLOGY DIAGNOSTICS AND TERAPEUTIC APPROACH

doc. MUDr. Milan Kolář PhD, MUDr. Jindra Lochmannová jr, doc. MUDr. Dagmar Koukalová CSc, MUDr. Yvona Lovečková

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 196-199

Jedním z  nežádoucích projevů aplikace antibiotik je zvyšování odolnosti bakterií k jejich účinku. Nedílnou součástí prevence takového vývoje je racionální antibiotická léčba. Nozokomiální infekce močového traktu jsou způsobovány řadou bakteriálních druhů, často s vyšší mírou rezistence k antimikrobním přípravkům. K iniciální antibioterapii jsou vhodné aminopeniciliny, event. s inhibitory bakteriálních β-laktamáz, v kombinaci s aminoglykosidy. Schémata iniciální antibiotické léčby však mají zásadně regionální charakter, vycházející z výsledků lokální bakteriální surveillance.

Lumbalgie - nejčastější diagnóza v praxi

LOW BACK PAIN - THE MOST COMMON DIAGNOSIS IN THE PRAXIS

MUDr. Věra Peterová

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 200-205

Vzhledem k tomu, že postižení bederní páteře a míchy představuje i v urologické praxi širokou diferenciální diagnostiku, byly v této práci přehledně rozebrány jejich nejdůležitější typy. Jsou zmíněny indikace klinického neurologického vyšetření i specifikace klinického nálezu i anamnestických údajů. Dále jsou rozebrány jednotlivé pomocné vyšetřovací metody, které se u postižení páteře používají a jsou specifikovány jejich indikace. Jednotlivé kapitoly se věnují funkčním poruchám, vrozeným vadám, degenerativním a systémovým nemocem a traumatům páteře a míchy, kde jsou rozebrány i jednotlivé syndromy.

Možnosti léčby moderními antidepresivy v urologické praxi

OPTIONS OF TREATMENT WITH MODERN ANTIDEPRESSANTS IN UROLOGICAL PRACTICE

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 206-208

Autor popisuje strategii užití antidepresiv v běžné nepsychiatrické praxi, podává základní vodítka k orientaci v jednotlivých skupinách antidepresiv. Popisuje účinnost i nežádoucí účinky jednotlivých skupina antidepresiv, zdůrazňuje nutnost volby správného antidepresiva, jeho dávky i délky podávání. V závěru se zmiňuje o indikacích k odeslání nemocného ke specialistovi – psychiatrovi.

Ve zkratce

Nádory penisu

MUDr. Pavla Toufarová

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 220-223

Incidence: Incidence na 100 000 mužů za rok: 0,1–0,9 – Evropa; 0,7–0,9 – USA; V některých zemích Asie, Afriky a severní Ameriky se udává incidence mnohem vyšší – až 19 případů na 100 000 a tvoří zde 10–20 % mužských malignit. Téměř se nevyskytuje u židů a muslimů; V ČR je incidence 1,4 (NOR, 2000)

Sdělení z praxe

Nové schéma v diagnostice a terapii dysfunkcí dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Jan Krhut, MUDr. Pavel Hradílek, MUDr. Karel Mainer Ph.D, MUDr. Olga Zapletalová

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 209-212

Úvod: Roztroušená skleróza (RS) je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění. Symptomy dysfunkcí dolních cest močových (DMC) patří u ní k nejčastějším a vyskytují se až u 97% pacientů s RS. Nejčastěji se vyskytují iritační příznaky (frekvence, urgence, urgentní inkontinence) a příznaky evakuačních dysfunkcí (retardace startu mikce, pocit rezidua po mikci, slabý a přerušovaný proud). Riziko poškození funkce horních močových cest je u pacientů s roztroušenou sklerózou velmi nízké. Někteří autoři proto doporučují symptomatickou léčbu dysfunkcí DMC. Práce uvádí výsledky léčby dysfunkcí DMC založené na minimálně invazivních vyšetřovacích postupech...

Ruptura sleziny, vzácná komplikace po LERV

MUDr. Martina Poršová, MUDr. Ondřej Kaplan, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Přemysl Grubský, MUDr. Martin Šmehil, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Radka Kobzanová

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 213-215

Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou (LERV) je neinvazivní metodou léčby urolitiázy. Je metodou první volby u konkrementů lokalizovaných v ledvině a v proximálním močovodu. Mezi absolutní kontrindikace LERV řadíme graviditu, nekorigovatelné koagulopatie a floridní infekce močových cest. Závažné komplikace jsou vzácné. Autoři referují o ruptuře sleziny s rozvojem hemoragického šoku, jako vzácné, ale závažné komplikace po LERV, vyžadující urgentní laparotomii a revizi dutiny břišní.

Pro sestry

Komunikace - základ kvalitní péče

Miroslava Lahodová

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 217-218

Umění komunikace je důležitou složkou ošetřovatelské péče. I když sestry dobře zvládají společenskou komunikaci, stále se musí učit analyzovat své interakce s ostatními lidmi a používat své komunikativní dovednosti k tomu, aby zlepšily ošetřovatelskou péči.

Informace a komentáře

Přehled seminářů pořádaných lůžkovými urologickými pracovišti ve II. pololetí roku 2005

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 224-225

Zpráva ze 3. Konference praktická urodynamika v olomouci

MUDr. Radovan Vrtal

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 226

Stejně jako praktická ultrasonografie se i praktická urodynamika stala pravidelným účastníkem zářijových konferencí v Olomouci, takže jsme se opět sešli po dvou letech na Teoretických ústavech LF UP v Olomouci v době od 7.–8. září. Dvoudenního setkání se zúčastnili lékaři i sestry z urologie, gynekologie, včetně zástupců rehabilitačních oddělení a lázeňské péče. Ve čtvrtek 7. září proběhl za přítomnosti 40 zájemců dopolední workshop. Cílem tohoto pracovního setkání bylo seznámit lékaře, začínající s urodynamickým vyšetřením, se základy urodynamiky. Smyslem bylo ukázat, že urodynamická vyšetření od běžné, neinvazivní uroflowmetrie až po miniinvazivní...

Společenská rubrika

Vzpomínka na MUDr. Jaromíra Kohlíčka, CSc.

doc. MUDr. Svatopluk Kočvara DrSc, prof. MUDr. Tomáš Hanuš DrSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 5: 229

MUDr. Jaromír Kohlíček, CSc., byl mým dlouholetým přítelem. Vždy byl pro mě vzorem člověka dobrého, nesobeckého, pracovitého a toužícího po styku s vlídnými a přátelskými lidmi. Osud mu však příliš nepřál.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.