Urologie pro praxi, 2005, číslo 4

Přehledné články

Onemocnění zevního genitálu u mužů

DISEASES OF EXTERNAL GENITALIA IN MEN

MUDr. Radim Strnadel

Urolog. pro Praxi, 2005; 4: 143-146

Onemocnění zevního genitálu rozdělujeme na infekční a neinfekční. Infekční jsou pak úzce a šířeji vymezeny anglickými pojmy STD a STI. Uretritidy mohou mít řadu příčin, k nejzávažnějším patří kapavka. Jejich úspěšná léčba je závislá na pečlivém vyšetření pacienta a co nejpřesnějším určení etiologie. Diagnózu syfilidy stanovujeme na základě klinických příznaků a výsledků laboratorních vyšetření. Ostatní STD se u nás vyskytují jen sporadicky. Rozmanitou etiologii mohou mít i balanopostitidy. Prekancerózy a nádory genitálu bývají často spojovány s infekcí HPV. U virových onemocnění je řada nových vyšetřovacích metod a terapeutických možností.

Předčasná ejakulace

PREMATURE EJACULATION

prof. MUDr. Milan Kolomazník DrSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 4: 147-150

V rámci komplexního biopsychosociálního přístupu k nemocnému se lékařům doporučuje, aby se zajímali i o intimní život pacienta a jsou pro to uvedeny i epidemiologické důvody. Při léčbě předčasné ejakulace je zdůrazňována potřeba komplexního přístupu, a to pomocí nácvikové terapie se současným jednorázovým podáváním SSRI (zatím největší zkušenosti má autor s intermitentně podávaným sertralinem v den koitu 4 hodiny před vlastním aktem v dávce 25 až 50 mg). Spolehlivě není zatím zodpovězena otázka PE u nemocných, kteří s léčbou přestali, tj. dlouhodobá účinnost léčby.

Diagnostika a liečba hyperparatyreoidizmu

DIAGNOSTICS AND THERAPY OF HYPERPARATYROIDISM

prof. MUDr. Ján Breza DrSc, Ing. Daniela Polakovičová CSc, doc. MUDr. Petr Bujdák PhD, MUDr. Ján Štefančík, doc. MUDr. Ján Podoba CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 4: 151-154

Hyperparatyreóza patrí medzi ochorenia, ktoré v posledných rokoch významne ovplyvnila dostupnosť imunorádiometrických laboratórnych metód, zavedenie automatických analyzátorov do laboratórnej diagnostiky, rozšírené možnosti zobrazovacích a lokalizačných postupov a v neposlednej miere vývoj molekulárno-genetického skríningu u rizikových pacientov. Tieto metódy umožňujú diagnostikovať ochorenie u pacientov ešte pred závažným poškodením orgánov.

Urologické vyšetření neuropatického měchýře v praxi

UROLOGICAL EXAMINATION OF NEUROPATHIC BLADDER

MUDr. Jaroslav Ženíšek

Urolog. pro Praxi, 2005; 4: 155-158

Urologie zaznamenala v posledních 20 letech nebývalý rozvoj, spojený se zavedením nové techniky, která umožnila zpřesnit diagnostiku urologických onemocnění a obohatila spektrum jejich konzervativní či operační léčby. V oblasti funkčních poruch dolních cest močových se zlatým standardem v diagnostice stalo urodynamické, resp. videourodynamické vyšetření. Jeho správné interpretování umožňuje zvládat až 80 % těchto funkčních poruch kauzální konzervativní léčbou. V mnoha případech tato léčba zabrání poškození funkce ledvin s postupným rozvojem chronické renální insuficience, na jejímž konci je nákladná dialyzační léčba či transplantace. Její snahou je...

Význam hormonální substituční terapie v urologii a směry dalšího výzkumu

CONSEQUENCE OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY IN UROLOGY AND TRENDS OF NEXT RESEARCH

doc. MUDr. Josef Donát DrSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 4: 159-163

Vyhasínající činnost ovarií v období kolem menopauzy vede k symptomům estrogendeficitního syndromu a zvyšující se incidenci urologických symptomů, zahrnujících dysurii, časté a noční močení, nucení na moč a inkontinenci, stejně jako recidivující infekce močových cest. Tyto závažné příznaky mohou být způsobeny nedostatkem estrogenů, nebo manifestací procesu stárnutí. Estrogeny mohou zlepšit urogenitální potíže, ale estrogenní terapie zůstává pro léčbu inkontinence kontroverzní. Estrogenní substituce zlepšuje symtomy urgence, urgentní inkontinence, nykturie a dysurie a nízkodávková terapie estradiolem je účinná při léčbě atrofické kolpitidy. Estrogenní...

Ve zkratce

Nádory varlat

MUDr. Hana Veličkinová

Urolog. pro Praxi, 2005; 4: 164-168

Incidence: 2 % z celkového počtu malignit u mužů; ve věku 20-45 let jsou nejčastější; největší výskyt je v Dánsku a Severní Evropě; mortalita se pohybuje okolo 0,9 na 100 000 obyvatel

Sdělení z praxe

Kvalita sexuálneho života u pacientov po chirurgickej liečbe benígnej hyperplázie prostaty

doc. MUDr. Vincent Nagy PhD

Urolog. pro Praxi, 2005; 4: 171-173

Cieľ práce: Určiť vplyv operácie, transvezikálnej prostatektómie (PE) a transuretrálnej resekcie prostaty (TURP) na kvalitu sexuálneho života u pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty (BHP). Metodika: Porovnanie dotazníkovou metódou: IPSS, QoL a IIEF-5 pred a po operácii na konci sledovaného obdobia. Klinický materiál: Z celkového počtu 105 operovaných pacientov v rokoch 2001–2002, odpovedalo 62 (59 %). Pre nekompletné odpovede boli vyradení 16 (15 %) a hodnotení 46 (44 %) respondenti vo veku 52–83 rokov (priemer 69,5 roka). Z nich 22 (48 %) boli operovaní PE a 24 (52 %) TURP. Obdobie sledovania 9–32 mesiacov s priemerom...

Předpokládaný vývoj urologické operativy do roku 2008

MUDr. Jaroslav Pernička

Urolog. pro Praxi, 2005; 4: 174

Cíl práce: S využitím demografických dat, dat o zdravotním stavu obyvatelstva a politiky zdravotních pojišťoven provést prognózu poptávky urologických operací do roku 2008. Materiál a metody: Provedeno zhodnocení celkového počtu operací a jejich korunového zhodnocení od roku 2000 a jejich výhled do let dalších. Operace jsou vyhodnoceny ve skupinách: dospělé otevřené operace, dětské otevřené operace, lapa­roskopické operace a endooperace dospělých. Celková prognóza do roku 2008 je rozebrána po stránce kvantitativní, ekonomické a regionální. Výsledky: Autoři předpokládají o proti roku 2003 pokles počtu otevřených operací, které jsou současně prováděny...

Pro sestry

Bolest

Jitka Hanousková

Urolog. pro Praxi, 2005; 4: 177-178

Definice bolesti – Bolest je stav, při kterém pacient udává nepříjemný smyslový a emoční prožitek, spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně. Bolest je vždy subjektivní zážitek a existuje vždy, kdykoli nemocný říká, že bolest má...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.