Urologie pro praxi, 2005, číslo 3

Přehledné články

Současné možnosti operační léčby ženské stresové inkontinence

CURRENT TREATMENT OPTIONS AND SURGICAL TECHNICS IN FEMALE STRESS URINARY INCONTINENCE

MUDr. Radovan Vrtal

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 95-98

Stresová inkontinence u žen patří mezi nejčastější onemocnění, se kterými ženy navštíví ambulanci urogynekologa. Autor informuje o současných trendech operační léčby s přihlédnutím k nejnovějším postupům.

Mykotické infekce - patofyziologie a patologie postižení urogenitálního traktu

MYCOTIC INFECTION - PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOLOGY OF URINARY TRACT INVOLVEMENT

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D, MUDr. Miroslav Förstl, doc. Ing. Vladimír Maťha DrSc, MUDr. Petr Macek, MUDr. Božena Jurašková Ph.D, prof. MUDr. Peter Višňovský CSc, doc. MUDr. Jindřich Tošner CSc, MUDr. Jiří Špaček, MUDr. Ivo Kalousek Ph.D, Jiří Petera, doc. MUDr. Karel Odrážka Ph.D, MUDr. Miloslava Vaculíková, Mgr. Jarmila Macháčková Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 99-102

Mykotické infekce urogenitálního traktu jsou v běžné praxi s vyjímkou balanoposthitis mycotica málo časté, avšak téměř vždy závažné. Neobřezaný muž je obvykle infikován při pohlavním styku s partnerkou trpící vulvovaginózní mykózou pod klinickým obrazem mykotické balanitidy (balanoposthitis mycotica) event. uretritidy (urethritis non-specifica, u. mycotica). Obřezaný muž onemocní vzácně a musí být k infekci disponován (dlouhá doba expozice původcem, imunodeficit). U žen je obvykle postižena pochva a sekundárně močové cesty, avšak i žena onemocní mykotickým zánětem dolních močových cest jen v případě indispozice (vrozená vada urogenitálního traktu,...

Renálne ložisko - diagnostický algoritmus a terapeutický management

RENAL MASS - DIAGNOSTIC ALGORYTHM AND THERAPEUTIC MANAGEMENT

MUDr. Milan Obšitník CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 103-105

V práci sa prezentuje úloha a možnosti moderných rádiodiagnostických modalít – USG, CT MRI – v diagnostike a diferen­ciálnej diagnostike renálnych lézií. Tie umožňujú urológovi rýchle a jednoznačne definovať charakter patologického ložiska v obličke – solídne alebo cystické ložisko, a hlavne či ide o proces benígny alebo malígny (karcinóm z renálnych buniek versus angiomyolipóm či onkocytóm, alebo cystická lézia podľa Bosniaka I.–IV.) Presné zatriedenie renálnej lézie je základom pre včasné začatie terapie podľa odporúčaní (guidelines) EAU.

Použití antibiotik u infekcí močových cest v graviditě a v laktaci

APPLICATION OF ANTIBIOTICS IN URINARY TRACT INFECTIONS DURING PREGNANCY AND LACTATION

doc. MUDr. Otto Lochmann CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 106-109

Práce je věnována problematice antibiotické terapie u infekcí močových cest v graviditě a v laktaci. V úvodním přehledu jsou diskutovány jednak otázky bezpečnosti jednotlivých antibiotik, a to jak pro gravidní ženu, tak pro plod. Rovněž nelze opomenout některé fyziologické změny ve farmakokinetice u gravidní ženy, které přímo souvisí s dávkováním antibiotických preparátů. Hlavní část je pak věnována nejčastějším infekcím močových cest v graviditě (ABU, cystitidě a pyelonefritidě), jejich diagnostice, nejčastějším infekčním původcům, vhodně volené terapii, možným komplikacím a prevenci. Použití antibiotik v laktaci se opět řídí především volbou antibiotik...

Pokročilý karcinom prostaty - přehled léčebných možností

ADVANCED CARCINOMA OF PROSTATE - OVERVIEW OF THERAPEUTIC OPTIONS

MUDr. Ivan Kolombo FEBU

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 110-117

Karcinom prostaty je nejčastějším maligním nádorem u mužů. U značné části nemocných je primárně diagnostikován ve stadiu pokročilého onemocnění nebo v průběhu sledování postupně progreduje. Objevují se nové léčebné postupy, které signifikantně snižují riziko progrese nebo účinně snižují výskyt komplikací. Jedná se především o možnost využití bicalutamidu nebo zoledronátu. Článek poskytuje přehled a shrnutí současných názorů na léčbu pokročilého karcinomu prostaty.

Karcinom penisu - brachyterapie jako alternativa amputace

CARCINOMA OF THE PENIS - BRACHYTHERAPY AS AN ALTERNATIVE TO AMPUTATION

Jiří Petera, MUDr. Martin Doležel, doc. MUDr. Karel Odrážka Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 119-120

Karcinom penisu je relativně vzácný urologický nádor, který může být léčen několika způsoby. Intersticiální brachyterapie je vhodný způsob léčby k dosažení lokální kontroly se zachováním funkčního orgánu. Je indikována u tumorů do 4 cm bez invaze do kavernózních těles. V těchto případech se dosahuje lokálního vyléčení u 85 % pacientů.

Ve zkratce

Nádory močového měchýře

MUDr. Jiří Klečka

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 127-131

Úvod - Uroteliální karcinom močového měchýře patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění, se kterým se urolog ve své každodenní praxi setkává. Karcinom močového měchýře (KMM) zaujímá celé spektrum od biologicky málo agresivních, povrchových, papilárních tumorů s nízkým gradingem po vysoce maligní anaplastické karcinomy.

Sdělení z praxe

kazuistika nemocné s oboustranným iatrogenním poraněním močovodů

MUDr. Michael Pešl, MUDr. Libor Šafařík CSc, MUDr. Ivan Pavlík, MUDr. Libor Zámečník, MUDr. Viktor Soukup, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 122-123

Cíl: Kazuistika ukazuje možnost řešení močové derivace po oboustranném iatrogenním poranění močovodů při gynekologické operaci, které nebylo peroperačně rozpoznáno. Metoda: Transureteroureteroanastomóza zprava doleva a ureterocystoneoanastomóza dle Hendrena s psoas hitch v jedné operační době po dříve založené pravostranné nefrostomii. Závěr: Prezentujeme nemocnou s karcinomem děložního čípku pT1b, u které došlo při radikální gynekologické operaci ke kompletní obstrukci pravého močovodu ve středním úseku a nekompletní obstrukci intramurálního močovodu vlevo. Rekonstrukční operací se podařilo stav vyřešit ad integrum.

Pro sestry

Je porucha erekce jen projevem stárnutí?

Nataša Sochorová

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 124-126

V průběhu života se vyskytnou ojedinělé problémy s erekcí u mnoha mužů. Za erektilní dysfunkci (ED) se považuje pouze taková porucha, která se projevuje trvale. ED je definována jako trvalá (nejméně 6 měsíců trvající) neschopnost dosáhnout a udržet erekci dostatečnou k uspokojivému sexuálnímu životu. Je hodně mužů, kteří se za své problémy stydí a k lékaři vůbec nejdou. Přitom ED není vzácným zdravotním problémem a při včasné a správné diagnóze je úspěšně řešitelná. Touto problematikou se zabývají praktičtí lékaři, sexuologové, urologové, psychologové a jiní odborníci. Problémy s erekcí se netýkají jen mužů samotných, ale mají velký vliv i na partnerský...

Informace a komentáře

Kam dál s urologií ve Zlatých horách?

doc. MUDr. František Záťura CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 132

Zlaté Hory se staly již tradičním jarním útočištěm urologů. Letos se setkání konalo ve čtvrtek 7. a v pátek 8. dubna. 198 registrovaných účastníků, tradiční hosté doc. Kawaciuk a doc. Jarolím a další, ale i noví, jako prof. Dvořáček, mohli využít za pěkného počasí z větší části již zrekonstruovaný areál hotelu Bohemia. Kromě vědecké části, kterou organizovala Urologická klinika FN Olomouc, se urologové i zdravotní sestry setkávali v jazzové kavárně Jakuba Knápka, na stáncích firem a při oblíbeném večerním programu v klubu Bohemia...

Zpráva z XX. kongresu EAU v Istanbulu 2005

MUDr. Roman Staněk

Urolog. pro Praxi, 2005; 3: 133-134

Istanbul je město rozkládající se na dvou kontinentech. Je městem nám vzdálenější kultury, ale také místem, kde se kromě světadílů různé kultury setkávají. V tomto městě se konala XX. výroční konference EAU...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.