Urologie pro praxi, 2018, číslo 1

Slovo úvodem

Biohackeři mění genetiku

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Urol. praxi, 2018; 19(1): 3

Přehledné články

Trauma mužské uretry

Men‘s urethral trauma

MUDr. David Míka, doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urol. praxi, 2018; 19(1): 6-9

Nejčastěji poraněnou částí urotraktu je močová trubice. Etiologicky převládají iatrogenní poranění, méně často se setkáváme se
zevním násilím. Následky těchto traumat mají významný vliv na kvalitu života pacientů. Zásadní dopad má pak postižení v oblasti
zadní uretry.

Přehledové články

Nekomplikované infekce dolních močových cest u žen – možnosti léčby a prevence

Uncomplicated lower urinary tract infections in women – options of treatment and prevention

MUDr. Jiří Kladenský

Urol. praxi, 2018; 19(1): 10-15

Infekce močových cest (IMC) patří k velmi častým zdravotním problémům, které přivádějí ženy do ordinace praktického lékaře.
Nejčastějším projevem IMC u žen je akutní nekomplikovaná cystitida, jejíž diagnostika zpravidla nečiní žádné potíže. V léčbě při
výběru vhodného antimikrobiálního preparátu je vhodné brát v potaz jeho farmakokinetiku, předpokládané spektrum účinnosti
a vliv na vaginální flóru. Preferována je krátkodobá tří až pětidenní terapie. U žen s recidivujícími cystitidami je po nasazení adekvátní
léčby a přeléčení infekce následně nutné provedení komplexního urologického vyšetření k vyloučení funkční či anatomické

Retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů

Retroperitoneal lymphadenectomy in the treatment of testicular tumors

MUDr. Jaroslav Jarabák, MUDr. Zuzana Donátová, doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Urol. praxi, 2018; 19(1): 16-19

V léčbě testikulárních tumorů hraje zásadní roli multimodalitní přístup, spočívající především v různé kombinaci surveillance, chemo-
a radioterapie a retroperitoneální lymfadenektomie. Z důvodu vysoké morbidity a významného pokroku v chemoterapii ztratila
v posledních dvou desetiletích retroperitoneální lymfadenektomie svoji původně dominantní roli při léčbě časných stadií nonseminomů.
V současné době však díky rozvoji miniinvazivních operačních technik znovu získávají její modifikované a nervy šetřicí formy
na popularitě. Tyto typy výkonů vykazují u vhodně indikovaných pacientů onkologické výsledky srovnatelné s klasickou retroperitoneální

Rizika nechinolonové profylaxe u biopsie prostaty

Risks of non-quinolone prophylaxis for transrectal ultrasoud guiled prostate biopsy

MUDr. Michal Balík, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Urol. praxi, 2018; 19(1): 20-22

Celosvětově stoupající rezistence vůči běžně používaným antibiotikům a nárůst počtu a závažnosti infekčních komplikací po
biopsii prostaty nás nutí hledat nová schémata antibiotické profylaxe. Změna antibiotické profylaxe se striktním zákazem užívání
fluorochinolonů na našem pracovišti vedla k nárůstu počtu a závažnosti infekčních komplikací. Po návratu fluorochinolonů do
antibiotické profylaxe před biopsií prostaty došlo k opětovnému poklesu infekčních komplikací.

Transplantace ledviny – kritéria k zařazení na čekací listinu

Transplantation – the criteria for listing

MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D.

Urol. praxi, 2018; 19(1): 23-26

Předtransplantační vyšetření představuje základní krok pro zařazení pacienta do čekací listiny k transplantaci ledviny. Smyslem
předtransplantačního vyšetření je detekce a korekce preexistujících onemocnění s cílem zařadit pacienta do čekací listiny v optimalizovaném
stavu, který by měl maximálně zaručit úspěšný výsledek transplantace.

Ve zkratce

Venerologické minimum pro urology

Venerology minimum for urologists

MUDr. Filip Rob, Ph.D., prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Urol. praxi, 2018; 19(1): 33-35

Incidence sexuálně přenosných infekcí má v České republice vzestupnou tendenci zvláště ve specifických populacích jako
jsou muži mající sex s muži. Z tohoto důvodu je nutné mít i v urologické praxi v rámci diferenciálně diagnostických rozvah
na paměti choroby jako jsou syfilis, kapavka či nově lymphogranuloma venereum. Všechna tato onemocnění, pokud jsou
dostatečně včas diagnostikována, mohou být bez výraznějších komplikací vyléčena. Cílem tohoto krátkého článku je proto
podat epidemiologický, klinický, diagnostický i terapeutický přehled těchto tří povinně hlášených infekcí v České republice.

Sdělení z praxe

Urolithiasis scrotalis

Bladder exstrophy – late complication after urinary tract reconstruction

MUDr. Michaela Motolová

Urol. praxi, 2018; 19(1): 36-38

Prezentuji případ 43letého plnohodnotně žijícího otce dvou dětí, který od narození a v průběhu raného dětství podstoupil několikadobou
komplexní restituci extrofie močového měchýře. Byla uplatněna v dnešní době již zcela opuštěná modifikovaná Gersunyho
technika kontinentní neoderivace. Četné rekonstrukční výkony proběhly i v rozsahu neouretry, která ve výsledku predisponuje
k tvorbě striktur, compliance k doporučované autodilataci je nedostatečná, urologická dispenzarizace od adolescence absentuje.
Mikční akt má na podkladě komprese šourku, ve kterém již 10 let palpuje postupně narůstající litiázu. Pacient byl komplexně
došetřen...

Reno-alimentární píštěl v aneuryzmatu po resekci ledviny

Reno-alimentary fistula in kidney arteriovenous aneurysm

MUDr. Kateřina Šťastná Bedrnová, MUDr. Viktor Vítů, MUDr. Miroslav Zahálka

Urol. praxi, 2018; 19(1): 39-41

Prezentujeme kazuistiku patologické komunikace mezi ledvinou a sestupným tračníkem, vzniklé po předchozí nekomplikované
otevřené resekci ledviny pro karcinom. Píštěle mezi močovým traktem a okolními orgány představují úporný a relativně častý
problém urologické praxe. Aneuryzma je ohraničené patologické rozšíření tepny, způsobené strukturálními změnami v její stěně,
arteriovenózní (A-V) píštěl je anomální komunikace mezi arterií a vénou. Aneuryzmata i píštěle jsou ve většině případů iatrogenního
původu, popřípadě vznikají jako důsledek nádorového a zánětlivého procesu nebo po ozáření. Patologické komunikace
vzniklé mezi ledvinami...

Pro sestry

Vzdělávání sester v urologii

Education of nurses in urology

Mgr. Pavla Kordulová

Urol. praxi, 2018; 19(1): 46-48

Hlavním stimulem pro tvorbu krátkého textu bylo nejen vědomí mimořádné a náročné ošetřovatelské péče v urologii, jež se
během posledních let etablovala do vysoké specifikace, ale současně i snaha předložit možnosti získání specifických vědomostí
pro sestry a jejich praktický rozvoj dovedností v klinické praxi.

Informace

Zpráva z pracovní konference SAU 2017

MUDr. Michaela Matoušková

Urol. praxi, 2018; 19(1): 49-50

Dobrá rada z praxe

Regenerace sliznice močového měchýře po chronických zánětech

Bladder mucosa regeneration after chronic inflammations

MUDr. Jakub Pavelka, MUDr. Roman Staněk

Urol. praxi, 2018; 19(1): 42-45

Močové cesty jsou druhým nejčastějším systémem lidského těla, který bývá postižen infekcí. Opakované a nevhodně léčené močové
infekce vedou k oslabení sliznice močového měchýře, která má relativně omezené možnosti regenerace. Z dlouhodobého
poškození pak vyplývá odhalení a dráždění nervových zakončení uvnitř stěny měchýře s následnými obtížemi. Ty jsou nejlépe
charakterizovány v relativně těžko uchopitelné modalitě nazývané intersticiální cystitida. Onemocnění způsobující na jedné straně
pacientům vleklé obtíže shrnuté pojmem syndrom bolestivého měchýře a na straně druhé lékaři svízelnou situaci v léčení, které
často nevede...

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Zkušenosti s aplikací verapamilu do plaku u pacientů s induratio penis plastica – morbus Peyronie

Experience with administration of verapamil into the plaque in patients with induratio penis plastica (Peyronie’s disease)

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM, MUDr. Petra Hokůvová, MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Urol. praxi, 2018; 19(1): 29-32

Induratio penis plastica – morbus Peyronie – je onemocnění charakterizované přítomností fibrózních plaků v tunica albuginea
penisu. Jedná o onemocnění pojivové tkáně, přičemž plaky jsou složeny z kolagenu a mohou výrazně měnit anatomii a funkci
penisu. Autor shrnuje literární údaje a výsledky léčby verapamilem u 19 pacientů.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.