Urologie pro praxi, 2017, číslo 3

Slovo úvodem

Pohled na současnou postgraduální přípravu lékařů

JUDr. Pavel Janda

Urol. praxi, 2017; 18(3):

 

Přehledové články

Radikální cystektomie v éře ERAS

Radical cystectomy in the time of ERAS

MUDr. David Čapka, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Petr Klézl, MBA, MUDr. Petr Nencka, FEBU,, MUDr. Věra Mašková, MUDr. Otakar Štanc, MUDr. Michal Soška, MUDr. Jindřich Šonský,, MUDr. Alexandra Gregušová, MUDr. Romana Richterová, MUDr. Miroslav Hruška,, doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA

Urol. praxi, 2017; 18(3): 98-104

Fast-track metoda akcelerované rehabilitace po chirurgickém výkonu (označovaná také jako ERAS – Enhanced Recovery After Surgery),
je soubor postupů a opatření, které mají za cíl snížit rizika a morbiditu výkonu a bezpečně zkrátit dobu nutné hospitalizace bez nárůstu
rizika komplikací. Četné studie jasně prokazují výhody těchto postupů pro celou řadu operačních výkonů včetně radikální cystektomie
(RC). Článek pojednává o jednotlivých aspektech a výhodách tohoto komplexního postupu. ERAS vyžaduje dobrou mezioborovou
spolupráci, jasný společný cíl se zachováním individuálního přístupu v rámci personalizované medicíny. Přes četné...

Diagnostika a léčba nefrotického syndromu u dětí

Diagnosis and treatment of nephrotic syndrome in children

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.

Urol. praxi, 2017; 18(3): 105-108

Nefrotický syndrom je způsoben zvýšenou propustností glomerulární filtrační bariéry s následným rozvojem masivní proteinurie, hypoproteinemie
a otoků. Nejčastější formou u dětí je idiopatický nefrotický syndrom, který se dále klasifikuje dle odpovědi na léčbu kortikosteroidy.
Další imunosupresiva (levamizol, cyklofosfamid, cyklosporin A, tacrolimus, mykofenolát mofetil) a monoklonální protilátky (rituximab, ofatumumab)
se používají jako kortikosteroid šetřící látky v terapii dětí s komplikovaným průběhem onemocnění. Pokroky v molekulární genetice
a porozumění patofyziologii podocytů změnilo pohled na diagnostiku i léčbu geneticky...

Vliv vitaminů, minerálů a stopových prvků na lidské zdraví s podrobnějším zaměřením na urogenitální systém. Jaká rizika přináší jejich deficit či předávkování? – 2. část

Effect of vitamins, minerals, and trace elements on human health with a focus on the urogenital system. What are the risks involved in their deficiency or overdose? – 2nd part

MUDr. Jiří Kladenský

Urol. praxi, 2017; 18(3): 109-114

Tak, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole o vlivu vitaminů na lidský organismus, platí stejně o minerálech a stopových prvcích, že o jejich
vlivu na lidský organismus bylo doposud napsáno nepřeberné množství článků a knih. Avšak vzhledem k tomu, že publikace vydávají často
sami výrobci potravinových doplňků, jsou tyto někdy psány tendenčně s cílem ovlivnit a přesvědčit čtenáře o nezbytnosti užívání těchto
přípravků, přičemž jejich odborná validita je často zkreslená a tendenční. Z tohoto důvodu zde bývá riziko, že u konzumentů těchto potravinových
doplňků při jejich nadměrném užívání v důsledku reklamních doporučení může poměrně...

Faktory ovlivňující kontinenci po radikální prostatektomii

Factors affecting continence after radical prostatectomy

MUDr. Vladimír Študent Jr., UDr. Jan Šarapatka, MUDr. Ján Švihra Jr., MUDr. František Hruška, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2017; 18(3): 115-118

Radikální prostatektomie (RP) je nejčastější příčinou stresové inkontinence u mužů. Představuje významný faktor, který negativně
ovlivňuje kvalitu života pacientů po RP, zejména pak těch mladých a aktivních. Cílem této práce je poskytnout přehled možných
faktorů ovlivňujících výskyt inkontinence po RP.

Přehled diagnostiky a terapie infekcí močových
cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Overview of diagnosis and treatment of urinary tract infections in patients with multiple sclerosis

MUDr. Eva Burešová, MUDr. Pavel Kratochvíl, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Urol. praxi, 2017; 18(3): 119-121

Infekce močových cest (IMC) mohou mít zásadní vliv na průběh a prognózu pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). V běžné praxi
se s nimi denně potýkají lékaři, kteří mají tyto pacienty v péči. Přesto stále chybí jednoznačné doporučení, kterým by se měli
urologové, neurologové a praktičtí lékaři řídit. Následující přehled se zabývá touto problematikou, včetně diagnostiky a terapie
IMC u pacientů s RS.

Sdělení z praxe

Fournierova gangréna

Fournier's gangrene

MUDr. Miroslav Šuráň, MUDr. Jana Jarošincová, MUDr. Jan Milota

Urol. praxi, 2017; 18(3): 124-126

Fournierova gangréna je velmi závažná nekrotizující fasciitida zevního genitálu a perianální oblasti. Postihuje většinou oslabené
jedince se sníženou imunitou a pacienty se závažnými komorbiditami. Léčba spočívá v radikálním chirurgickém odstranění nekróz,
terapii širokospektrými antibiotiky, derivaci moči a intenzivní péči. Důležité je její rychlé zahájení. Autoři popisují kazuistiku
s nepříznivým klinickým průběhem.

Pozdní metastáza světlobuněčného karcinomu ledviny do varlete

Late metastasis from clear cell renal carcinoma to testicles

MUDr. Patrícia Zuková, MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA, MUDr. Romana Badejová

Urol. praxi, 2017; 18(3): 127-128

Nádorové metastázy do varlete jsou velice raritní, tvoří méně než 1 % všech testikulárních nádorů, metastázy z renálního světlobuněčného
karcinomu jsou ještě raritnější. Zde prezentujeme vzácný případ světlobuněčného karcinomu ledviny metastazujícího
do ipsilaterálního varlete 18 let po provedení transperitoneální nefrektomie.

Robotem asistovaná radikální prostatektomie, zkušenosti po provedení prvních 50 operací

Robot-assisted radical prostatectomy, the experience after performed the first 50 procedures

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., MUDr. Josef Košina, MUDr. Michal Balík, MUDr. Lukáš Holub,, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Petr Hušek, FEBU

Urol. praxi, 2017; 18(3): 129-132

Autoři prezentují první zkušenosti s robotem asistovanou radikální prostatektomií na základě provedených prvních 50 operací.
Byly hodnoceny operační výsledky, komplikace, onkologické a funkční výsledky. Operační časy se postupně zkracovaly a krevní
ztráty byly minimální. Inkontinence a další komplikace se vyskytovaly velmi omezeně. Naprostá většina pacientů měla pooperačně
nulové PSA.

Pro sestry

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s ureteroileostomií

The specifics of nursing care for patients with ureteroileostomy

Mgr. Ludmila Hranická

Urol. praxi, 2017; 18(3): 133-136

Vytvoření ureteroileostomie se v posledních letech stává častým řešením onemocnění urologického systému. Důvodem je
vzrůstající počet pacientů s karcinomem močového měchýře, který je nejčastější indikací k uvedené derivační operaci. Ošetřování
pacienta s ureteroileostomií má svá specifika a vyžaduje orientaci v dané problematice.

Informace

Ohlédnutí za KNOU – Komplexní novinky v uroonkologii 2017

MUDr. Michaela Matoušková

Urol. praxi, 2017; 18(3): 137-138

 

Dobrá rada z praxe

Fotoprotekce při antibiotické a onkologické léčbě

Photoprotection during antibiotic and antineoplastic treatment

MUDr. Jiří Ettler, MUDr. PharmDr. Jan Dvořák, MUDr. Filip Prusík, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Urol. praxi, 2017; 18(3): 122-123

Jedním z častých nežádoucích účinků řady léčiv je zvýšená citlivost na sluneční záření, která se může projevovat jako fototoxická
či fotoalergická reakce. U pacientů užívajících rizikové léčivo je nezbytná dostatečná edukace pacienta o ochraně před
slunečním zářením. Fotoprotekcí se rozumí souhrn opatření zamezujících expozici kůže účinkům zejména ultrafialového záření.
Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování, vyhýbaní se polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů
a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.