Urol. praxi, 2017; 18(1): 37-39

„Candella massage“

MUDr. Michaela Motolová
Urologické oddělení, Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

Popáleninové trauma penisu patří k raritním stavům v urologické praxi, která však sehrává klíčovou roli v managementu akutní fáze, zejména pak v podmínkách bez přímé návaznosti na superkonziliární péči plastické chirurgie. Případ 47letého psychiatricky dispenzarizovaného schizofrenika s anamnézou sebepoškozování popisuje jednotlivé kroky od diagnostiky a klasifikace rozsahu mutilace, ordinace profylaktické systémové terapie, přes provedení chirurgického ošetření první linie sub forma escharotomie a tangenciální nekrektomie s intencí vitalizace tkáně, až po údobí lokální konzervativní přípravy k definitivnímu rekonstrukčnímu výkonu – autotransplantaci kožního krytu realizovaného na specializovaném pracovišti. Upozorňuje na rizika spojená s restitučním procesem a ve finále tak poskytuje ucelený náhled na péči o tento typ postižení zevního genitálu.

Klíčová slova: popáleniny penisu, urologická fáze terapie

Emergent management of thermal penis burns

Burn injuries of the penis belong to the rare cases of urological clinical practise, but acute phase management plays a key role, especially in conditions where plastical surgery care is not available. This case report, is about a 47 year-old psychiatric patient, treated for schizophrenia and with a history of self-harm. Here are described the diagnostic steps and mutilation range classification used in a prophylactic system therapy. Urological measures include the urethral or suprapubic cathetrization, first line surgical treatment like the escharotomy and tangential necrectomy with the intent of tissue revitalisation until local conservative preparation for definitive reconstruction (skin graft transplantation) at a specialized surgical Centre is available. This article also highlights the risks connected to the rehabilitation process and finally shows a complex overview on this type of genital injury.

Keywords: penis thermal injury, burn wound management

Zveřejněno: 1. březen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.