Urol. praxi, 2017; 18(1): 31-33

Salvage exenterace pánve u pacientky s lokální recidivou karcinomu děložního čípku a s urologickými komplikacemi

MUDr. Alexander Nedbálek1, MUDr. Barbora Nechanská1, MUDr. Robert Šverma1, MUDr. Richard Pabišta1, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU2
1Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., 2Urologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha

Prezentujeme kazuistiku pacientky s lokální recidivou dlaždicobuněčného karcinomu děložního čípku po selhání předchozí léčby. V terénu po radikální hysterektomii a adjuvantní radioterapii za rozvíjející se sepse jsme provedli salvage totální exenteraci pánve. Pacientka je po 7 letech v onkologické remisi a vede kvalitní život.

Klíčová slova: exenterace pánve, salvage operace

Salvage pelvic exenteration in a patient with local recurrence of cervical cancer and urological complications

This article is to report on the case of a female patient with local recurrence of squamous cell carcinoma of uterine cervix after response to prior therapy had failed. On the ground of radical hysterectomy and adjuvant radiotherapy and with developing sepsis, salvage total pelvic exenteration was performed. The patient has been in cancer remission for 7 years and she leads a quality life.

Keywords: pelvic exenteration, salvage surgery

Zveřejněno: 1. březen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.