Urol. praxi, 2017; 18(1): 22-25

Metabolismus a sex, sex a metabolismus

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Erektilní dysfunkce je poměrně častým zdravotním problémem, v České republice trpí ve věku 35–65 let různým stupněm tohoto onemocnění více než polovina mužů. Příčiny erektilní dysfunkce mohou být psychogenní a organické, mezi organické pak patří anatomické, neurogenní, hormonální a vaskulární. Erektilní dysfunkce může být prvním varováním závažného onemocnění, a proto bychom se neměli spokojit pouze se symptomatickou léčbou, ale měli bychom pacienta s erektilní dysfunkcí vždy vyšetřit komplexně. Můžeme mu tím zlepšit životní prognózu i další kvalitu života.

Klíčová slova: erektilní dysfunkce, rizikové faktory aterosklerózy, dyslipidémie, statiny

Metabolism and sex, sex and metabolism

Erectile dysfunction is a relatively common health issue, with more than half of men aged 35–65 years in the Czech Republic having a certain degree of the disease. The causes of erectile dysfunction can be psychogenic and organic, with the organic ones including anatomical, neurogenic, hormonal, and vascular causes. Erectile dysfunction can be the first warning sign of serious disease; therefore, one should not be content with symptomatic treatment only, but a patient with erectile dysfunction should always undergo a comprehensive evaluation. This can result in improved prognosis as well as better quality of life.

Keywords: erectile dysfunction, atherosclerosis risk factors, dyslipidaemia, statins

Zveřejněno: 1. březen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.