Urol. praxi, 2017; 18(1): 17-20

Léčba infekcí močových cest v éře antibiotické rezistence

MUDr. Marek Štefan
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Praha

Nozokomiální i komunitní močové infekce jsou v současnosti stále častěji způsobeny bakteriemi rezistentními na běžná antibiotika. Účinná terapie infekcí močových cest je tedy čím dál obtížnější. V článku jsou přehledně charakterizovány typy bakteriální rezistence, se kterými se urolog v praxi nejčastěji setkává. Uvedeny jsou rovněž aktuální možnosti antibiotické terapie těchto infekcí a principy prevence vzniku rezistence.

Klíčová slova: infekce močových cest, beta-laktamázy, ESBL, antibiotika, antibiotická rezistence

Treatment of urinary tract infections in the era of antibiotic resistance

Recently, there has been increasing prevalence of both healthcare-associated and community-acquired urinary tract infections caused by bacteria resistant to commonly prescribed antibiotics. The article summarises the types of antibiotic resistance commonly seen in everyday urological practice and also outlines the principles of antibiotic therapy and prevention of urinary tract infections caused by resistant pathogens.

Keywords: urinary tract infections, beta-lactamases, ESBL, antibiotics, antimicrobial resistence

Zveřejněno: 1. březen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.