Urol. praxi, 2017; 18(1): 14-16

Indikace, výsledky a význam časné opakované transuretrální resekce tumorů močového měchýře

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU
Urologická klinika FN Motol, 2. LF UK, Praha

Časná opakovaná transuretrální resekce nádoru měchýře slouží ke zpřesnění stadia onemocnění a k vyloučení ponechání remanentního tumoru v měchýři po primární resekci. Přehledový článek se zabývá indikacemi a výsledky časné opakované resekce, uvedeny jsou i vlastní zkušenosti pracoviště autora.

Klíčová slova: močový měchýř, uroteliální karcinom, transuretrální resekce

Indications, results, and significance of early repeat transurethral resection of bladder tumours

Early repeat transurethral resection of bladder tumour is used to refine staging of the disease and to rule out residual tumour left behind in the bladder after primary resection. The review article deals with the indications for and results of early repeat resection, and presents the experience of the author’s workplace.

Keywords: urinary bladder, urothelial carcinoma, transurethral resection

Zveřejněno: 1. březen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.