Urol. praxi, 2016; 17(5): 238-242

Historický přehled vzdělávání perioperační sestry v urologii

Mgr.Pavla Kordulová
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK a Urologická klinika FN Královské Vinohrady v Praze

Historii medicínských oborů a ošetřovatelství lze otevřít z pohledu dějin veřejného zdravotnictví, dějin léčebných a ošetřovatelských metod, dějin právní regulace konkrétních medicínských a ošetřovatelských právních institutů a také z hlediska vzdělávání. Tato práce si dala za cíl prezentovat ucelený souhrn historie vzdělávání perioperačních sester v urologii.

Klíčová slova: historie urologie, historie ošetřovatelského vzdělávání, perioperační sestra

History education perioperative nurses in urology

History of nursing and medical fields can be opened from the perspective of the history of public health, medical history and methods of nursing, history of legal regulation of specific medical and nursing legal institutions and in terms of education. This study set out to provide a comprehensive summary of the history of education of perioperative nurses in urology.

Keywords: history of urology, history nursing education, perioperative nurse

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.