Urol. praxi, 2016; 17(5): 235-237

Rozsáhlá retroperitoneální lymfadenopatie s průvodní nefralgií jako projev raritně se vyskytujícího „burned-out“ germinálního tumoru varlete

MUDr.Maksym Falion, MUDr.Jiří Král, MUDr.Miloš Bočan, MUDr.Zdeněk Peremský
Urologické oddělení, Krajská zdravotní a.s. Most

Kazuistika prezentuje případ pozdní diagnostiky raritního, takzvaného burned-out germinálního tumoru levého varlete. Rovněž poukazuje na problematiku těchto zřídka se vyskytujících tumorů, kdy k diagnostice dochází až v pokročilém stadiu a příznaky onemocnění jsou již způsobené metastazováním. „Vyhořelý“ germinální tumor je definován jako přítomnost metastáz germinálního testikulárního tumoru s histologickou regresí primárního testikulárního ložiska. Důležitým prvkem v léčbě těchto pacientů je odstranění postiženého varlete z důvodu vysokého procenta perzistence nádorových buněk i po chemoterapii.

Klíčová slova: testikulární germinální nádor, retroperitonální lymfadenopatie, regrese germinálního nádoru

Extensive retroperitoneal lymphadenopathy with accompanying renal pain as a manifestation

of rare „burned-out” germ cell testicular tumor This report documents the rare case of burned-out germ cell tumor of the left testicle. It also highlights the problem of this rare tumors, when the correct diagnosis is made at the advanced stage of the disease, and the symptoms are often caused by the metastatic process. Burned-out germ cell tumor is defined as the presence of metastasis of germ cell tumor with histological regression of the primary testicular tumor. An important part of the treatment of this patients is removal of the affected testicle because of high percentage of persistence of cancer cells, even after chemotherapy.

Keywords: germ cell tumor, retroperitoneal lymphadenopathy, regression of an intra-gonadal tumor

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.