Urol. praxi, 2016; 17(5): 233-234

Nesestouplé varle v dospělosti

MUDr.Kateřina Gocalová, MUDr.Milan Svoboda
Urologické oddělení, Nemocnice České Budějovice

Kryptorchizmus je patologický stav, kdy je varle uloženo mimo skrotum. Je jednou z nejčastějších kongenitálních anomálií postihující více než 3 % donošených a 9–30 % nedonošených novorozenců mužského pohlaví. Dlouhodobé abnormální uložení varlete vede v dospělosti ke snížení fertility a ke zvýšenému riziku vzniku zhoubného nádoru. Proto každá polohová anomálie varlete vyžaduje léčbu, která by měla skončit do 12–18 měsíců věku dítěte. V této práci uvádíme kazuistiku nesestouplého varlete u dospělého muže.

Klíčová slova: kryptorchizmus, retinované varle, CT vyšetření, orchidopexe, laparoskopie, histologické vyšetření

Undescended testis in adult men

Cryptorchidism is a pathological condition in which the testicle is stored outside of the scrotum. It is one of the most common congenital anomalies affecting more than 3 % of full-term and 9–30 % of preterm male infants. Long-term abnormal deposit of the testicle in adulthood leads to a reduction in fertility and an increased risk of developing cancer. Therefore any positional anomalies of testicle require treatment, which should end in 12–18 months of age. We present a case of undescended testis in adult men.

Keywords: cryptorchidism, retained testicle, CT scan, orchidopexy, laparoscopy, histological examination

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.