Urol. praxi, 2016; 17(5): 230-232

Uretero-arteriální píštěl

MUDr.Tomáš Lakomý1, MUDr.Pavel Svoboda1, MUDr.Jaroslav Tůma1, MUDr.Jiří Toman2
1 Urologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě
2 Chirurgické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě

Uretero-arteriální píštěl je vzácná, potencionálně život-ohrožující příčina krvácení do vývodných cest močových, manifestující se masivní hematurií. První případ, v souvislosti s tlakem ureterálního stentu, byl popsán v roce 1908 Moschowitzem. V následující kazuistice prezentujeme pacienta po operaci pro pokročilý nádor rekta s následným masivním krvácením do močových cest v důsledku přítomnosti pravostranné ureteroilické píštěle diagnostikované až peroperačně v rámci revize pro neztišitelné krvácení do urotraktu.

Klíčová slova: uretero-arteriální píštěl, hematurie, kolorektální karcinom

Uretero-arterial fistula

Uretero-arterial fistula is a rare, but potentionaly life-threatening cause of bleeding into the urinary tract, manifested by gross haematuria. The first case associated with pressure of ureteral stent was described by Moschowitz in 1908. In the next case report we present a patient after pelvic surgery, for an advanced colorectal cancer, followed by gross haematuria by the reason of the presence of uretero-iliac fistula, diagnosed up during surgery for immitigable bleeding into the urinary tract.

Keywords: uretero-arterial fistula, haematuria, colorectal cancer

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.