Urol. praxi, 2016; 17(5): 217-221

Nový typ léčby poruch erekce na trhu v ČR - aplikace alprostadilu ve formě krému

MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM1, MUDr.Jan Novák2
1 Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
2 Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Autoři shrnují farmakologické a klinické poznatky o topické léčbě poruchy erekce alprostadilem v krému.

Klíčová slova: erektilní dysfunkce, topická léčba, alprostadil, erekce

A new type of erectile dysfunction treatment in the Czech Republic - the application of alprostadil cream

The authors summarize the pharmacological and clinical findings on topical treatment of erectile dysfunction with alprostadil cream.

Keywords: erectile dysfunction, topical therapy, alprostadil, erection

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.