Urol. praxi, 2016; 17(5): 206-209

Adrenokortikální karcinom

MUDr.Igor Hartmann, Ph.D.1, MUDr.Filip Čtvrtlík, Ph.D.2, doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc.3, doc.MUDr.Martin Doležel, Ph.D.4,5, MUDr.Pavel Rajmon1, doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.1
1 Urologická klinika FN a LF UP, Olomouc
2 Radiologická klinika FN a LF UP, Olomouc
3 3. interní klinika NRE, FN a LF UP, Olomouc
4 Onkologická klinika FN a LF UP, Olomouc
5 KOC Pardubická krajská nemocnice a.s. a Multiscan s.r.o., Pardubice

Adrenokortikální karcinom je relativně vzácné, avšak velmi zhoubné onemocnění. Jedinou šancí pro nemocného je kompletní chirurgické odstranění nádorové tkáně. Jiné léčebné metody nevedou k uspokojivým výsledkům. Proto je zásadní brzká diagnostika onemocnění, která vychází z úzké spolupráce endokrinologa, radiologa a chirurga. V přehledovém článku jsou diskutovány zásadní principy diagnostického i terapeutického procesu s důrazem na použití v praxi.

Klíčová slova: adrenokortikální karcinom

Adrenocortical carcinoma

Adrenocortical carcinoma is a relatively rare, but very malignant disease. Complete surgical removal of tumour tissue is the only chance for the patient. Other treatment methods fail to result in satisfactory outcomes. Therefore, early disease diagnosis is essential that is based on a close collaboration of the endocrinologist, radiologist, and surgeon. The review article discusses the fundamental principles of the diagnostic and therapeutic process, with emphasis being placed on utilization in the practice.

Keywords: adrenocortical carcinoma

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.