Urol. praxi, 2016; 17(3): 111-116

Systémová radioterapie metastatického karcinomu prostaty s kostním postižením

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU
Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Kastračně rezistentní karcinom prostaty je komplexní onemocnění, jehož léčba vyžaduje multidisciplinární přístup a využití různých léčebných postupů, ideálně v jejich kombinaci. Symptomatické kostní metastázy lze efektivně ovlivnit také aplikací systémových beta zářičů (stroncium-89 a samarium-153) nebo lokalizovanou zevní radioterapií. Nejnověji je k dispozici alfa zářič radium-223, který na rozdíl od předchozích, ve srovnání s placebem prodloužil celkové přežití pacientů s kostními metastázami. Bezpečnostní profil radia-223 je velmi příznivý s minimálním rizikem závažných hematologických komplikací. Celkem šest aplikací probíhá ambulantně s pozitivním efektem na kvalitu života a s minimálními omezeními v běžném životě pacienta a jeho okolí.

Klíčová slova: kastračně rezistentní karcinom prostaty, systémová radioterapie, radium-223

Systemic radiotherapy for prostate cancer with bone metastases

Castration-resistant prostate cancer is a complex disease, treatment requires a multidisciplinary approach and use of various modalities, ideally in their combination. Symptomatic bone metastases can be also effectively managed by administration of systemic beta emitters (strontium-89 and samarium-153) or localized external beam radiotherapy. Most recently, an alpha emitter radium-223 has been introduced with a positive impact on increased overall survival of patients with bone metastases. Safety profile of radium-223 is very favorable with a minimal risk of serious hematologic complications. Six intravenous injections are administered on an outpatient basis with a positive effect on the quality of life and with minimal restrictions with regard to the patient’s and his family’s daily life.

Keywords: castration-resistant prostate cancer, systemic radiotherapy, radium-223

Zveřejněno: 1. srpen 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.