Urol. praxi, 2015; 16(3): 121-122

Mnohočetná ureteritis cystica - pseudonádorová léze

MUDr.Miroslav Louda, Ph.D.1, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.1, MUDr.Jaroslav Pacovský1, MUDr.Michal Balík1, MUDr.Slavomír Vachata1, MUDr.Lukáš Holub1, MUDr.Vladimír Giblo1, MUDr.Miroslav Podhola, Ph.D.2
1 Urologická klinika, FN a LF UK v Hradci Králové
2 Fingerlandův ústav patologie, FN a LF UK v Hradci Králové

Prezentace oboustranného nálezu makroskopicky a urodynamicky významné ureteritis cystica. Kazuistické sdělení peroperačního nálezu benigního pseudotumoru ureterů.

Klíčová slova: ureteritis cystica, cystektomie, benigní tumor ureteru

Multiple ureteritis cystica: a pseudotumour lesion

In the case is presented bilateral ureteritis cystica. 77-years old woman, which underwent radical cystectomy. A case of intraoperative finding of benign pseudotumor of ureter.

Keywords: ureteritis cystica, cystectomia, benign ureteral tumor

Zveřejněno: 30. červen 2015


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.