Vstup do systému:

Přihlášení

Registrace

Urologie pro praxi

Urol. praxi, 2014; 15(5): 237-238

Paratestikulární cystadenom s ovariálním stromatem

Paratesticular cystadenoma with ovarian stroma

MUDr.Radka Bulínová1, MUDr.Pavel Holan2, MUDr.Leoš Handrejch1, MUDr.Marek Koch1, MUDr.Jiří Ladman1
1 Urologické oddělení nemocnice Písek a. s
2Patologické oddělení nemocnice Písek a. s
Klíčová slova: paratestikulární cystadenom, nádor varlete

V následujícím článku prezentujeme kazuistiku pojednávající o prvotně zachyceném případu paratestikulárního cystadenomu s ovariálním stromatem ze skupiny epiteliálních tumorů z paratestikulární tkáně. Jedná se o první zachycený případ na našem pracovišti. Vzhledem k velmi sporadickému výskytu těchto tumorů si jistě zaslouží publikaci a je dobré o možném výskytu těchto vzácných tumorů vědět.

In the following article we present a case report dealing with the case initially recognized paratesticular cystadenoma with ovarian stroma of epithelial tumors of group paratesticular tissue. This is the first recorded case in our department. Due to very sporadic occurrence of these tumors certainly deserves publication and is good on the possible occurrence of these rare tumors know.


Plná verze článku

« Návrat zpět »

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.