Urol. praxi, 2014; 15(4): 186-189

Léčba močové inkontinence botulotoxinem

Mgr.Nataša Sochorová, Miroslava Šefčíková, MUDr.Eva Burešová
Urologická klinika FN Olomouc

Botulotoxin je toxická látka, kterou v přírodě produkuje bakterie Clostridium botulinum, je známá také pod názvem „klobásový jed“. Otrava botulinem, který se může do těla dostat kontaminovanou potravou, má velmi závažné důsledky a může končit i smrtí. Pokud se botulotoxin tepelně zpracuje, jeho jedovaté účinky se ničí.

Klíčová slova: botulotoxin, močová inkontinence, cystoskopie, nežádoucí účinky

Treating urinary incontinence with botulinum toxin

Botulinum toxin, also known as “sausage poison”, is a toxic substance that is naturally produced by the bacterium Clostridium botulinum. Poisoning with botulinum toxin, which can be ingested with contaminated food, has very serious consequences and can even end fatally. If botulinum toxin is subjected to heat treatment, its poisonous effects are destroyed.

Keywords: botulinum toxin, urinary incontinence, cystoscopy, adverse effects

Zveřejněno: 1. říjen 2014


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.